אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / ז' רקיעים וז' ארצות

ז' רקיעים וז' ארצות

קלד) ויאמר אלקים, יהי רקיע בתוך המים. כשברא הקב"ה את העולם, ברא ז' רקיעים למעלה, ברא ז' ארצות למטה, ז' ימים, ז' נהרות, ז' ימים, ז' שבועות, ז' שנים, ז' פעמים, ז' אלפי שנה שהעולם עומד בהם, שקיים שישה אלפים שנה ואלף אחד חרב. והקב"ה, נמצא בשביעי, של כל אחד מהם.

קלה) ז' רקיעים הם למעלה, בכל אחד כוכבים ומזלות, שָׁמשׁים המשמשים בכל רקיע ורקיע. ובכל הרקיעים יש מרכבות אלו על אלו, לקבל עליהם עול מלכות אדונם. ובכל הרקיעים יש מרכבות ושמשים משונים זה מזה, אלו על אלו, מהם בשש כנפיים ומהם בארבע כנפיים. מהם בד' פנים, מהם בב' פנים, ומהם בפנים א'. מהם אש לוהט, מהם מים, מהם רוח. כמ"ש, עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט.

קלו) וכל הרקיעים הם כקליפות בצלים המלבישות אלו על אלו, שהפנימיים נבחנים למטה, והחיצוניים למעלה. וכל רקיע ורקיע הולך ורועש מפחד אדונם, על פיו נוסעים, ועל פיו עומדים. ולמעלה מכולם הקב"ה, שנושא הכל בכוחו וגבורתו. כעין זה ז' ארצות למטה, וכולם בישוב, רק שאלו עליונים ואלו תחתונים. וארץ ישראל היא למעלה מכולם, וירושלים היא העליונה מכל הישוב.

קלז) וכך מחלק כל אלו הארצות, אשר כולם נמצאים למטה, כמו אלו הרקיעים שלמעלה. ובין כל ארץ וארץ יש רקיע, המחלק בין זו לזו. וע"כ כל הארצות מפורשות בשמות, וביניהן גן עדן וגיהינום. ויש ביניהן בריות משונות אלו מאלו, כעין של מעלה ברקיעים, שמהם בב' פנים, ומהם בד' פנים, ומהם בא'. ומראֶה של אלו אינה כמראֶה של אלו.

קלח) והרי כל בני העולם יצאו מאדם, האם ירד אדם הראשון לכל אלו ארצות והוליד בנים? וכמה נשים היו לו? אלא אדם לא נמצא רק בעוה"ז העליון מכולם, הנקרא תבל, כמ"ש, ויצו לתבל ארצו. ותבל זו נאחזת ברקיע שלמעלה, ונאחזת בשם העליון. כמ"ש, והוא ישפוט תבל בצדק. בצדק, מלכות. משום זה בניו של אדם נמצאים בארץ עליונה הזו תבל, והם עליונים על כולם, כעין של מעלה, שאדם העליון עליון מכולם.

קלט) אדם שלמטה כעין שלמעלה. כמו שלמעלה מכל הרקיעים יש רקיע עליון מכולם, ועליו נמצא כיסאו של הקב"ה. כמ"ש, מראֶה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראֶה אדם עליו מלמעלה, הויה דמ"ה שבגי' אדם. אף כאן בתבל הזה נמצא המלך של כולם, והוא האדם, מה שלא נמצא בכל התחתונים.

קמ) ואלו התחתונים באו מן האדים של הארץ. ומסיוע הרקיע שלמעלה, יוצאות בריות משונות אלו מאלו, מהם בלבושים, מהם בקליפות, כאלו התולעים הנמצאים בארץ, מהם בקליפות אדומות, שחורות, לבנות, ומהם מכל הצבעים. כך כל הבריות הן כעין זה. ואינן נמצאות בחיים רק עשר שנים.

קמא) כל הישוב מתגלגל בעיגול ככדור, אלו למטה ואלו למעלה. הבריות שעל הכדור מסביב, נמצאים אלו כנגד אלו, וז' חלקים שבכדור הם ז' ארצות. וכל אלו הבריות שבשש ארצות הן משונות במראיהן, על פי השינוי שבאוויר שיש בכל מקום ומקום. ועומדים בקיומם כשאר בני אדם.

קמב) וע"כ יש מקום בישוב, שבעת שמאיר לאלו שבצד זה של הכדור, הוא חושך לאלו אשר בצד זה של הכדור. ונמצא, שלאלו יום ולאלו לילה. ויש מקום בישוב, שכולו יום ולא נמצא בו לילה רק בשעה אחת קטנה. וזה שאמר בספרי הראשונים ובספרו של אדם הראשון, שז' ארצות הן זה תחת זה, ורקיע מפריש בין כל ארץ וארץ כך הוא. שאינו חולק עליהם, שכולן הן כדור אחד הנחלק לז' חלקים, כי כך כתוב, אודך על, כי נוראות נפלֵיתי נפלאים מעשיך. וכתוב, מה רַבּוּ מעשיך ה', וע"כ הכל טוב. כי אלו ואלו הם דברי אלקים חיים. ואין לשאול, איך אפשר זה, שיצדקו ב' הפירושים, הלוא סותרים זה את זה? כי סוד זה נמסר לבעלי החכמה, ולא למחלקי גבולים הטבעיים, כי הוא סוד עמוק שבתורה.

קמג) כעין זה יש בים כמה בריות משונות זו מזו. כמ"ש, זה הים גדול ורחב ידים, שָׁם רמש ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. וכולן כעין של מעלה. ובכל העולמות אינו שולט בכל, רק האדם. והקב"ה עליו.

חזרה לראש הדף
Site location tree