אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת לך לך. חלק א' / וַיְנַגַּע ה' את פרעה

וַיְנַגַּע ה' את פרעה

קלו) כל אותו הלילה ששרה הייתה אצל פרעה, באו מלאכים העליונים לזמר לפני הקב"ה בשירות ותשבחות. אמר להם הקב"ה: לכו כולכם ונַגעו נגעים גדולים במצרים, לרשימה וסימן, למה שאני עתיד לעשות לאחר כך. כמ"ש, וַיְנַגַּע ה' את פרעה נגעים גדולים.

קלז) ויקרא פרעה לאברם ויאמר, למה לא הִגדת לי כי אשתך היא. מאין ידע ששרה אשת אברם היא? שהרי לא כתוב כאן כמו שנאמר באבימלך, ועתה הָשב אשת האיש. וכאן לא אמר הקב"ה לפרעה כלום.

קלח) הרי כתוב, על דבר שריי אשת אברם, כי כן היו המלאכים אומרים, על דבר שריי אשת אברם. אבל לא דיבר עימו הקב"ה, כמו שדיבר עם אבימלך, אלא לא יותר ממילות אלו נאמרו לו: נֶגַע זה על דבר שריי אשת אברם. וגם זה לא דיבר עימו הקב"ה, אלא המלאכים המכים אמרו זה. אז ידע כי היא אשת אברם. מיד, ויקרא פרעה לאברם.

קלט) וַיְצַו עליו פרעה אנשים, כדי שלא יקרב אדם להרע להם. וַיְשַלחוּ אותו, שליוו אותו בכל ארץ מצרים. אמר לו הקב"ה לפרעה, כן אתה עתיד לעשות לבניו, אתה תלווה אותם מארצך, שכתוב, ויהי בשלח פרעה את העם, שליווה אותם מכל ארצו.

קמ) ונצרך אברהם לכל זה, כדי להגדיל שמו של אברהם ושרה בעולם. שאפילו במצרים, שהמה מכשפי העולם, שאיש לא יכול להציל עצמו מהם, גם שם נתגדל אברהם ונתעלה למעלה. וכמ"ש, ויעל אברם ממצרים, הנגבה, למדרגתו שהיה בה בתחילה.

קמא) הכתוב מרמז מדרגות המצרים שממשיכים החכמה מלמעלה למטה. אשר אברהם ירד לעמוקות שלהם, וידע אותן, ולא נתדבק בהם, אלא חזר אל ריבונו.

קמב) ולא נתפתה מהם, כמו אדם, כאשר הגיע לאותה מדרגה, נתפתה ע"י הנחש, וגרם מוות לכל העולם. ולא נתפתה כנוח, כאשר ירד לאותה המדרגה, שכתוב, וַיֵשְתְ מהיין וַיִשׁכּר וַיִתְגל בתוך אוהלו. אוהלׂה כתוב באות ה', שהיא אישה זרה.

קמג) אבל באברהם כתוב, ויעל אברם ממצרים הנגבה. שעלה ולא ירד, וחזר למקומו, למדרגה העליונה, שנתדבק בה בתחילה. ומעשה זה היה, כדי להורות חכמה, שנתקיים בקיום שלם כראוי לו. ולא נתפתה אחר המצרים, ועמד בקיומו וחזר למקומו, הנגבה, זהו רוח דרום, חסד דז"א, מדרגה העליונה שאחז בה בתחילה. שכתוב, הָלוך ונָסוע הנגבה. אף עתה הנגבה, המקום שנתדבק בו בתחילה.

קמד) אם לא ירד אברם למצרים, ולא נצרַף שם בתחילה, לא היה חלק גורלו בהקב"ה. כעין זה היה לבניו, כאשר רצה הקב"ה לעשותם עם אחד, עם שלם, ולקרבם אליו. אם לא ירדו מתחילה למצרים, ולא נצרפו שם, לא היו עם אחד שלו. כעין זה, אם לא ניתנה ארץ הקודש מתחילה לכנען, והיו מושלים בה, לא הייתה הארץ חלקו וגורלו של הקב"ה. והכל סוד אחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree