אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק א' / ויגד ליעקב

ויגד ליעקב

מה) ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך. המגיד ליעקב, שעתיד לומר טוב על ישראל. בעת שישובו אל הקב"ה בכל צרתם, כשיגיע הקץ של המשיח, ויגָאלו מכל הצרות שבאו עליהם. ויאמר אל המידה, יעקב, ת"ת. בניך באים אליך ויגאלו הטובים, ישראל.

מו) אשריהם חלקם של ישראל, שנקראים בניו של הקב"ה, שהם כמלאכים, שכתוב עליהם, ויריעו כל בני אלקים. וכן ישראל נקראים, בני ה', שנאמר בנים אתם לה' אלקיכם.

מז) מנין שקרא הקב"ה ליעקב אל, שאמר לו, אתה תהיה בתחתונים, ואני אהיה אלקים בעליונים? שכתוב, ויעל אלקים מעל אברהם, הרי שהאבות הם מרכבה של הקב"ה. וכתוב, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, הרי שתי ספירות: חסד ואמת שהוא ת"ת, בשתי מרכבות גדולות עליונות, אברהם ויעקב.

מח) השלישי הוא יצחק, שנעשה מרכבה לספירת הגבורה, שכתוב, וישָבע יעקב בפחד אביו יצחק, משום פחד יצחק, ספירה של הקב"ה, הגבורה, הנקראת פחד, הוא נעשה כיסא הכבוד מרכבה עליונה אליה. והספירה של יצחק, גבורה, חשובה ומפורשת יותר מכל ספירות האבות חסד ות"ת, כמ"ש, וישָבע יעקב בפחד אביו יצחק, בספירת הגבורה, שנקראת פחד, חשובה מכולן, מפני שהארת החכמה באה רק מספירת הגבורה, מקו שמאל, והארת החכמה מבטלת כל הקליפות.

מט) אלקי אברהם, ואלקי נחור, ישפטו בינינו אלקי אביהם, וישָבע יעקב בפחד אביו יצחק. ספירת יצחק חשובה מכולן, שהרי לא נשבע באלקי אברהם, אלא בפחד יצחק.

חזרה לראש הדף
Site location tree