אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת צו. חלק א' / תורים ובני יונה

תורים ובני יונה

ו) אדם ובהמה תושיע ה'. וכך עולֶה אדם מצד אדם, ע"י הרצון והתפילה. ובהמה, מצד הבהמה, שמוקרבת על המזבח. וע"כ כתוב, אדם כי יקריב מכם. אדם שקרבנו מרצון ומתפילה, למעלה, לקשור קשר מצד אדם. ואח"כ כתוב, מן הבהמה. והכל הוא בכתוב, אדם ובהמה תושיע ה', שצריכים בקרבן אדם ובהמה. כשברא הקב"ה את העולם, עשה כך, אדם ובהמה.

ז) והרי כתוב, ועוף יעופף על הארץ, שמהם מקריבים קרבנות ואפילו עולה, כמ"ש, ואם מן העוף עולָה קרבנו לה', והקריב מן התורים או מן בני היונה את קרבנו. האם הבהמה אינה בדיוק, שתדרוש כמו בעוף? מכל העופות אין מקריבים אלא תורים ובני יונה. אלא העניין הוא שמה שכשר בזה פסול בזה. שהאדום כשר בתורים ופסול בבני יונה. בני יונה הוא ימין, תורים הוא שמאל. וע"כ כשר בו אדום, שרומז על שמאל.

ח) עוף יעופף על הארץ. הם המרכבה, המלאכים מיכאל גבריאל אוריאל ורפאל, הנקראים עוף. ובהם עולה רוח הקודש, המלכות, לעלות למעלה לז"א, לזיווג. שהם שניים, אחד לימין ואחד לשמאל, עוף לימין, מיכאל. יעופף, לשמאל, גבריאל.

ט) ע"כ מקריבים שניים, תורים ובני יונה, מיכאל וגבריאל, כדי להעלות רוח הקודש, המלכות, לז"א. והשמאל דז"א מעטר ומֵזין למטה לצד שמאל ההוא של המלכות. וימין לימין. ומתקשרת אישה בבעלה, מלכות בז"א, להיות אחד. והכל מתעלה ומתקשר יחד למעלה ולמטה, והקב"ה מתעלה ונשגב בלבדו.

י) העני, המקריב תורים ובני יונה, אינו נותן חלק להזין העולמות, אלא לייחד למעלה. אבל הכל למעלה ולמטה, כל אחד מתקשר אל הצד שלו.חזרה לראש הדף
Site location tree