אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת צו. חלק ב' / הריח

הריח

קפו) אשרי הם העוסקים בתורה, שהם במדרגה עליונה יתירה על כולם. מי שעוסק בתורה, אינו צריך לא לקרבנות ולא לעולות. כי התורה יותר טובה מכל, והיא קשר של אמונת כל, קשר המלכות. וע"כ כתוב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. וכתוב, שלום רב לאוהבי תורתך ואין לָמו מכשול.

קפז) שלושה ענפי הדס, כדי לתת רווחה לאובדת, לנשמה יתירה הנאבדת מנפש האדם במוצאי שבת. שלושה למה, היה די בהדס אחד? אחד לאברהם, אחד ליצחק, אחד ליעקב, שהם ג' קווים, חסד גבורה ת"ת. וקושרים אותם יחד, ומריחים בהם, משום שכתוב, לריח שמָניךָ טובים שמן תוּרק שמֶךָ. כי בריח הזה מתקיימת חולשת הנפש, ומתקיימת באמונה, המלכות. ונמשכות ברכות מלמעלה ומלמטה. כי ריח רומז על הארת החכמה, המתגלה במלכות. שהיא נמשכת מג' קווים דז"א, ג' הדסים. וע"כ כשמריחים את ההדסים, צריכים לכוון להמשיך הארת החכמה מהם אל המלכות.

קפח) אין העולם מתקיים אלא על הריח, שמריחים למטה. נודע ריח אחר למעלה, הארת חכמה. כי בשעה שיוצא השבת, והנפש יתירה, שאדם קונה בשבת, מסתלקת, ונשארים נפש ורוח של האדם מפורדים ועצובים, בא הריח הזה, שממשיכים אותו ע"י ריח ההדסים, והנפש והרוח מתקרבים על ידו זה אל זה, ושמחים.

קפט) וע"כ צריך הרוח של האדם אחר הרוח שלמעלה, ז"א, לקבל את הריח, הארת החכמה, כיוון שמתקבל הריח מתקרבים רוח ונפש שלמעלה, זו"ן, וכן רוח ונפש של האדם זה אל זה, ושמחים. כעין זה, ריח של הקרבן, שבריח הזה מתקרבים הכל יחד, כל הספירות דז"א, ומתלהטים מהם הנרות, שהם הספירות של המלכות, ושמחים.

קצ) שני נרות. אחד למעלה ואחד למטה. אם אדם מדליק אותו הנר שלמטה, ומכבה אותו הנר שלמעלה, עשן ההוא העולה מן הנר שלמטה, מדליק אותו הנר שלמעלה. כך העשן של הקרבן העולה מהקרבן, גורם להמשכת הארת החכמה למעלה, ומדליק נרות העליונים, ז"א ומלכות, ונדלקים יחד, ומתקרבות כל הספירות יחד בריח הזה, ומשום זה כתוב, ריח ניחוח לה'.

קצא) וע"כ ריח הקרבן הוא קיום הכל וקיום העולם. והקרבן הוא ע"י הכהן המקריב הכל. ומשום זה, שבעת ימי מילואים, שהם כנגד ז"ס חג"ת נהי"מ, נשלמים בו, כדי שכולם יתברכו בעבודתו, ושמחות וברכות תימָצאנה למעלה ולמטה.

קצב) כתוב, ה' אלקיי אתה אֲרוֹמִמך, אודה שִמך, כי עשית פלֶא, עֵצות מרחוק אמונה, אוֹמֶן. ה' אלקיי אתה, שצריך האדם להודות להשם הקדוש, ולשבחו על הכל. והשבח שלו מהעמוק מכל, מכתר. כמ"ש, כי עשית פלֶא. פלֶא הוא כתר. עצות, כמ"ש, פֶּלֶא יועץ, בינה, שנקראת עצה. מרחוק, כמ"ש, מרחוק ה' נראה לי. וכתוב, ממרחק תביא לחמה. שפירושו חכמה, אשר עצות, בינה, מקבלת ממנה.

חזרה לראש הדף
Site location tree