אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת יתרו. חלק ב' / ואתה תחזה סודי סודות [ואתה תחזה רזא דרזין]

ואתה תחזה סודי סודות [ואתה תחזה רזא דרזין]

קעו) ואתה תחזה מכל העם. זה ספר תולדות אדם. זה ספר מאלו הספרים הסתומים והעמוקים. אמר רבי שמעון, הרימותי ידי בתפילה למי שברא העולם, שאע"פ שבמקרא הזה גילו הקדמונים סתומים עליונים, יש עוד להסתכל ולעיין בסודות הספר של אדה"ר, שמשם נמשך ספר הגנוז של שלמה המלך.

קעז) ומפרש המקרא, זה ספר. זה, מורה שתלוי בו הכול. זה, הוא עה"ח, ת"ת. זה, מגלה ואין אחר שיגלה. זה, הוא כמ"ש, החודש הזה לכם ראש חודשים. זה ניסן ולא אחר. אף זה שבכאן, פירושו, זה מגלה ולא אחר.

קעח) זה ספר. להסתכל בו ולגלות תולדות אדם. הוא אילן המגלה תולדות אדם שעושה פירות, שמוליד נשמות, להוציא לעולם. זה ספר, לדעת חכמה סתומה ועמוקה, שנמסר לאדה"ר בצורות של בני אדם. חכמה זו נמסרה לשלמה המלך, וירש אותה, וכתב בספרו.

קעט) משה התקשה בזה, עד שבאה השכינה ולימדה לו. והיא ראתה וביררה לכל אלו האנשים, שנראו והוכרו בפרצופיהם. ושם למד משה חכמה זו, והכניסה בתוכו. כמ"ש, ואתה תחזה. וכמ"ש, ואתה הוא, ושנותיך לא ייתמו. ואתה, מחייה את כולם. ואתה, ה' מגן בעדי. שכל אלו המילים, ואתה, פירושם השכינה. אף כאן, ואתה תחזה, פירושו השכינה.

קפ) ואתה תחזה ותסתכל. ואתה, השכינה, תחזה ותסתכל בזה. אתה ולא אחר, לדעת ולהסתכל בשישים ריבוא (600,000). בשש בחינות יש להסתכל בצורות בני אדם, ולדעת חכמה על בירורה. ואלו הם: בשׂיער, בעיניים, בחוטם, בשפתיים, בפנים, ובידיים, כלומר, בקווים שבידיים. ובשש בחינות אלו כתוב, ואתה תחזה.

קפא ) ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוקים, אנשי אמת שונאי בצע.

אתה תחזה, פירושו: בשיער, בקמטים שבמצח, באלו הגבות שעל העיניים.

מכל העם, כלומר בעיניים, בקרומים שבעין, ובקמטים שמתחת העין.

אנשי חיל, אותם שיש להם כוח לעמוד בהיכל המלך. וניכרים, בצהוב שבפָנים, בפנים, ובקמטים שבפנים, וברשימו שבהם בזקן.

שונאי בצע, כלומר בידיים ובקווים שבידיים, וברשימות שבהן. וכל שש בחינות רמוזים כאן בכתוב, שנמסרו למשה להסתכל ולדעת חכמה סתומה. וחכמה זו יורשים צדיקי אמת כראוי, אשרי חלקם.

קפב)עור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוככני. כעין זה עשה הקב"ה למעלה מדרגות על מדרגות, אלו על אלו, סתומות תוך סתומות, וצבאות ומרכבות, אלו על אלו, כך עשה בכל אלו עורקים וגידים, שעשה בהם מדרגות על מדרגות.

ואלו הם העצמות, העומדים בקיום מדרגות עליונות. ואלו, מהמדרגות, נקראות בשר, שהם המדרגות והשליטה של קץ כל בשר. וכל אלו הנהנים מעשן הבשר מריחות הקורבנות, ואחרים השולטים בבשר. ולמעלה מכולם הוא עור, עור המכסה על כל.

קפג) כעין שעשה הקב"ה כוכבים ומזלות בעור הרקיע להסתכל בהם, שהם אותות השמים, ולדעת בהם חכמה, כך עשה הקב"ה בבני אדם רשימות וקמטים בעור הפרצוף של אדם, שהם כאלו הכוכבים ומזלות שברקיע, לדעת ולהסתכל בהם חכמה גדולה, ולהתנהג בהם הגוף.

קפד) כמו שמתחלפים בעור הרקיע מראה הכוכבים ומזלות לפי המעשים של העולם, כן מתחלפים מראה הרשימות והקמטים בעור האדם, לפי מעשיו, מזמן לזמן. ודברים אלו לא נמסרו אלא לצדיקי אמת לדעת וללמוד חכמה רבה.

קפה) זה ספר תולדות אדם. מזמן לזמן לפי מעשיו של האדם, כך נולדים ונרשמים ומתחלפים בו הרשימות, מזמן לזמן. כי בזמן שרוח הקודש שורה בתוכו, כך עושה תולדות ומראה רשימות רוח ההוא שמבחוץ.

קפו) ובזמן שעבר ומש ממנו רוח הקודש ובא רוח הטומאה, רוח הטומאה ההוא דופק בתוכו ומראה לחוץ מראות ורשימות ידועות, שניכרות בו בקמטים שבעור מבחוץ, ואע"פ שהשיער והמצח והחוטם וכל אלו סימנים עומדים על קיומם.

קפז) זר"ה פס"ץ. עיקרם הן חמש אותיות זרה פס, שהן אותיות זה ספר. והץ' מתחבר עימהם, להיותה מתחלפת תמיד עם האותיות ההן. אות ז' היא דבר העומד בשערות האדם, זין, כלומר כלי זין, וכלי זין של שמשון היו בשערותיו, שבהן הייתה כל גבורתו. וזהו נזר האלוקים שעליו.

קפח) שיער העומד להיות מוכר ותלוי ממעלה למטה. זה עומד באות ז' ומתחברת בו אות צ', זו נכנסת ומוציאה אות ס'.

קפט) אם שערות אלו תלויות ושחורות, ובמצח יש ג' קווים מצד ימין, וב' מצד שמאל, ואינן מתחברות אלו באלו. בצד ימין יש שלוש רשימות דקות העוברות עליהן, והן שבילים לעבור על אלו קווים האחרים. ובצד שמאל חמישה קווים, ואחד מהם קטן באורכו, זה עומד בתוך אות ז' ואות ץ'. אז תשכח גבות חזקות שעל חורי עיניו שמתחברים זה בזה.

קצ) זהו אדם בעל כעס, ולא במהרה, ומעכב את מצב המנוחה שלו. מחזיק עצמו שהוא חכם ואינו כן. מרים ראשו תמיד להסתכל. בעל מריבה הוא בחוץ, ובביתו אינו כן. אינו מחשיב התורה להסתכל בה. דברי בני אדם נחשבים לו כמשא, ומשיב דברים נמרצים עליהם.

קצא) ואם נפרדות הגבות זו מזו, מגיעים ואינם מגיעים זה לזה, אז תמצא במצח לצד ימין, שני קווים גדולים ואחד קטן, ושתי רשימות קטנות שנכנסות ביניהם ברוחב. ולצד שמאל שניים, אחד גדול ואחד קטן, ורשימה אחת קטנה שנכנסת באחד ואינה מגיעה לשני.

קצב) זהו בעל כעס, לפי שעה מתמלא בכעס, ולפי שעה שוכך כעסו. בעל מריבה בביתו, ואינו ברוח נוח. פעם אחת בימיו משיב נמרצות לבני אדם. מסתכל למטה. מצחו נקמט בשעת כעסו, ודומה לכלב, ומיד שוכך כעסו ומשיב רכות. זהו אדם שהרוח שלו והרצון שלו לעסוק בסחורה, ולתת כל מיני מיסים למלך. ובהשתדלותו במסחר עולה לעשירות. כי נחלף אות צ' באות ס'.

קצג) ואם הגבות נפרדות זו מזו, ושערות אחרות קטנות נכנסות בין זו לזו, זהו תמיד נוטר שנאה גדול. טוב הוא בביתו. והוא שמח ועצוב עם בני אדם. זה עומד בין ץ' ובין ס'. מסתיר כספו, אינו רוצה להתגלות, ושיתגלו מעשיו. קמצן הוא, ושערותיו שוות זו עם זו ותלויות. אינו מחשיב את עצמו שיתלבש כראוי. מה שלובש אינו מתוקן בו. מצחו גדול, ג' קווים בימין, וד' בשמאל, שתי רשימות נכנסות ביניהם.

קצד) זה, כשמדבר, פושט את עור מצחו, ואלו הקווים אינם נראים כל כך. כופף ראשו והולך. הימין ממנו משמשת כשמאל, והשמאל ממנו משמשת כימין. הוא עצוב תמיד. בעל לשון הרע. מחזיק עצמו חכם בכל מעשיו. בעל שנאה לכל העוסקים בתורה.

קצה) אם בזרוע שמאל יש לו רשימה שחורה, ושתי שערות גדולות התלויות בה הן אדומות, וארבע שערות קטנות בה, חלקות ותלויות, והן אינן אדומות ואינן שחורות. המצח שלו אינו גדול ואינו קטן. זה עומד בין אות ס' ובין אות ץ', כלול באות ז'.

קצו) קו אחד גדול במצחו ההולך ברוחב מצד זה לצד זה. ב' קווים אחרים, אבל אינם רשומים כל כך, כי אינם נמשכים מצד זה לצד זה, כמו קו האחד. ארבעה קמטים קטנים עומדים בין שתי גבות שבראש החוטם למעלה.

קצז) זהו איש שמח. חכם. פיקח. ותרן בכספו. בכל מה שמשתדל לדעת הוא חכם. לפי שעה כועס ולפי שעה נח כעסו. אינו נוטר שנאה לעולם. לפעמים הוא טוב, ולפעמים אינו כן כל כך, אלא שנמצא במשקל, לא טוב ביותר ולא רע ביותר. כששב בתשובה לאדונו, אדונו אוחזו בידו, ועולה לכבוד גדול. הכול צריכים אליו. האות ס' הולך אצלו תמיד יותר מאות ז'. כל אלו המייעצים עליו עצה רעה, אינם מצליחים והעצה אינה מתקיימת, ואינם יכולים להזיק לו. נראה שהוא רמאי ואינו כן. אות ס' ואות ץ' מתאבקים עליו, וע"כ פעם עולה ופעם יורד. כששב לאדונו מנצח אות ס' ומתמלא רצונו בכל דבר. הוא רחמן, ובוכה כשמתמלא רחמים.

קצח) רשימה אחת יש לו בזרוע ימין, והפרצוף עומד ואין עליו שערות כלל. ואם השערות מסולסלות ואינן תלויות תחת אוזניו, והן עומדות מסולסלות למעלה מאוזניו. זה עומד בדיבורו.

קצט) מצחו גדול ולא כל כך, הקווים שלו חמישה, שלושה עוברים מצד זה לצד זה של המצח, ושניים אינם עוברים. בעל מחלוקת הוא, וביותר בביתו. כל מעשיו במהירות, נראה טוב ואינו כן. משבח עצמו במה שאין בו. זה עומד באות ז' לבד ועולה למרחוק באות צ' לבד, הוא מגיע ואינו מגיע. אות ס' אין בו כלל. ותרן בדיבורו ולא יותר. מכניס עצמו במה שאינו ראוי לו. מי שמשתתף עימו צריך להיזהר מהחמדה שלו, אבל מצליח עימו.

ר) שערות התלויות ואינן חלקות, ושערותיו רבות, חמישה קווים בו שמגיעים ואינם מגיעים זה לזה. העיניים שלו צהובות ופקוחות. זה כופף ראשו. נראה טוב וצדיק ואינו כן. משבח את עצמו. אם עוסק בתורה הוא כאדם גדול. גיבור ביצרו כשמדבר, מקמט את חוטמו ופושט עור מצחו. כל מעשיו הם למראה בני אדם. מצליח בעשירות. רמאי הוא בכל מעשיו. בעל לשון הרע. יודע להישמר בכל דבר מפני בני אדם. שיגעון בו , ומתכסה במה שעושה. שאינו ניכר. מביא מחלוקת, בין אדם לחברו, בחשאי.

רא) אוזניו גדולות, עומדות על קיומן תחת השערות. זה עומד באות ץ' ואות ז'. ומשום זה, מעשיו הם לעיני בני אדם. אם בין כתפיו תלויות שלוש שערות, בלא רושם כלל. מי שמשתתף עימו אינו מצליח. והוא מצליח ברמאות שלו. ונראה כצדיק כלפי אחר, וחושב שעשה עימו מעשים
של אמת.

רב) אם השערות קמוטות ותלויות תחת אוזניו, אם הוא פנוי מאישה, קו אחד במצחו, ושלושה קמטים על ראש החוטם, בין הגבות שלו. הוא איש שמח. פיקח בכל דבר. רמאי. ותרן, ומוותר לאלו המתקרבים לו. זה עומד באות ס' ואות ז'. וכשיזקין, תתחלפנה האותיות, אות ז' בתחילה, ואות ס' עימו. אינו ותרן אלא בביתו. מצליח בעשירות. אינו רמאי, ומסיר את עצמו מדרך הזה.

רג) על גבה השמאלית יש רושם אחד קטן, שהכה אותו אדם בימי נעוריו. עין ימין סתום. חמישה קמטים על ראש חוטמו ברוחבו בין גבות עיניו. שערות מסולסלות מעט על ראשו. מקמט את העיניים. זהו באות ז' לבד. הוא בלא תבונה. שיגעון יש בליבו. מבוהל במעשיו.

רד) קו אחד על מצחו, וארבעה אחרים קטנים. אין בו אמונה. לא ישתתף עימו אדם, כי לא יצלח. רשע הוא לאדונו בכל מעשיו. ותולדה אחת קטנה, יש לו על ירך השמאל, לפעמים נמחה, ולפעמים חוזר ונולד. ואם ד' קווים, על מצחו, יש בו כל זה, אבל אין בו תולדה על ירכו השמאלית. ואם ג' קווים גדולים וג' קטנים על מצחו, והם באמצע המצח. הוא בעל שערות יפות.

רה) המצח מתבאר בשערות, והמצח מתבאר בעיניים, העיניים מתבארות בשערות, לארבעה צדדים: בבת עין, בצבעים שבעין, בלבן שבעין, ובשחור שבעין. כל הסתכלות להסתכל בכל אלו ששת הסימנים, בשיער המצח, אינם אלא מי"ג שנים ומעלה, שכבר נפרד באדם, רוח הקדושה מרוח הטומאה. חוץ בקווים בלבד, כי הקווים בין קטן ובין גדול מתחלפים תמיד. ואפשר לבחון בהם, אם הם מטומאה או מקדושה.

רו) ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל. כי הסימנים האחרים חוץ מאנשי חיל, ביקש ולא מצא. וכן, הבו לכם אנשים חכמים וידועים לשבטיכם. ידועים, שנודעים באלו סימנים, ומצא, חוץ מנבונים שלא מצא. מכאן משמע, שאנשי חיל וחכמים מעלתם קרובות זו לזו, כי כאן כתוב, ויבחר משה אנשי חיל. ובדברים כתוב, ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים.

רז) העין באות ר' ואות פ', שהגבות לבנות, והשיער אדום. אם גבות עיניו לבנות, זהו אדם שאנשים צריכים להישמר מפניו. כל דבריו ברמאות. פיקח הוא. נוטר שנאה. זהו באות ר' בלבד, ולא התחברה עימו אות פ', אלא הולכת ומשוטטת עליו, ואינה מתיישבת בו. עיניו של זה שקועות. מהיר במעשיו. וכן כל מי שעיניו שקועות צריכים להישמר ממנו בכל המעשים. רמאי הוא, וברמאות נותן טעם לדבריו.

רח) אם המצח שלו גדול ואינו עגול, שתי רשימות גדולות הולכות ברוחב המצח מצד לצד, וארבע קטנות. השערות שלו תלויות. קר מוח הוא. וע"כ פיקח הוא. אוזניו קטנות. בזרועותיו שיער רב. מנוקד הוא בנקודות של רשימות שחורות. ואם רשימות אדומות, חוזר לפעמים לעשות טוב, ומתקיים בו זמן קצר, ולפעמים חוזר לסורו, בעל חמדה הוא.

רט) זרעו של דוד הוא בהיפוך. דוד המלך ירש אדום הזה הנאה, כדי לעשות דין ולעשות מעשים נאים. עיניו עיניים של רחמים יושבות על מִלֵאת, מעלות חן וחסד, חוט אחד ירוק הולך ביניהן, בשעה שעושה מלחמה, חוט ההוא מתהפך ונעשה אדום כוורד.נח כעסו במלחמה, חוזר החוט כבתחילה. ניסים גדולים היו בעיניו: היו שמחים, היו מתאווים לראותן, היו בהן, נקודות בשלושה צבעים, שמחת לב הייתה בכל הלב, הרשעים שהיו מסתכלים בהן, היו זעים ומפחדים ועלה בליבם אימה ופחד.

רי) אם המצח שלו גדול ועגול ביופי, וכל האותיות נראות ועולות בו, אלו עולות ואלו יורדות, אלו שירדו עולות, ונותנות מקום אלו לאלו. משום זה, הרשימות שלו עולות באורך למעלה במצחו. גבות עיניו רחמי רחמים, אינן שחורות, ולא אדומות, אלא שהן בין שני צבעים אלו. בת עין שמבפנים מראה כל צורות העולם, חוט אדום מסבב אותה, ושמחה סביב סביב הכול.

ריא) בתחילה, כשאלו הרשעים מתקרבים לראות העיניים, אלו הרשעים כשרואים אותן צוחקים, ורחמים וחן וחסד בהן. ולאח"כ רואים בהן אומץ ופחד ואימה וכעס. ועיניו יונים כלפיהם. יונים, שעושים הונאה לרשעים, כמ"ש, ולא תונו איש את עמיתו. וכתוב, עינייך יונים, שמקרבים המסתכל בהן, ומרחיקים אותם. כל הצורות שבעולם כלולות בפניו. שערות ראשו היו רשומות בצבעים של שבעה מיני זהב.

ריב) כתוב בספר אדה"ר. הצורות של משיח הראשון, ללבנה, שהיא המלכות, מזרעו של דוד, כי משיח השני הוא משיח בן יוסף. המראה שלו זהב ירקרק, בפניו. המראה שלו זהב אופיר, בזקנו. המראה שלו זהב שבא, בגבות עיניו. המראה שלו זהב פַרוָויים, בריסי העיניים. המראה שלו זהב סגור, בשערות ראשו. המראה שלו זהב מופז, על החזה שלו, בלוח שעל ליבו. המראה שלו זהב תרשיש על שני זרועות. כל שבע מראות האלו היו רשומות על כל המקומות האלו של השערות.

ריג) בזרוע הימין שלו, היה חקוק ורשום רושם אחד סתום מבני אדם, שהוא מגדל שחקוק בו אריה. ואלף קטנה רשומה בתוכו. כמ"ש, אֶלף המגן תלוי עליו. כל זמן שעושה מלחמה, רושם ההוא עולה ובולט, ועל המגדל דופקת אלף הזו, ואז מתגבר לעשות מלחמה. וכשנכנס במלחמה, דופק האריה ואז מתגבר כארי ומנצח המלחמות, ומגדל ההוא מריץ, כמ"ש, בו ירוץ צדיק ונשגב. ונשגב דוד משונאיו, שאינם יכולים לו. ומסימנים אלו ורשימות אלו, היו רשומות בזרוע שמאל. רושם של אדם אחר אינו כזה. אינו כזרעו של דוד.

ריד) אם העיניים צהובות ובולטות, שיגעון בליבו. מצחו רב. שערותיו מרובות תלויות למטה, רחוקות מעור הראש. הוא נבון. פה מדבר גדולות. שפתותיו בלויות. בעל לשון הרע.

רטו) במצחו ג' קווים. אם בעינו שני גידים אדומים. זהו באות ר' בלבד, וגיד מאיר שורה אצלם. עבירה הזדמנה לו וניצל ממנה.

רטז) ואם גיד אחד אדום בעין בפְנים, עומד באורך, ושני גידים קטנים תחתיו, ואחד עובר בעיניו. זה יש לו עצה רעה באישה האסורה לו, ועוד העצה קיימת. אז תמצא במצחו, קו אחד לאורכו. מגבת עין ימנית יוצאת שערה אחת, וארבע שערות קטנות תחתיה. ואחת העוברת ביניהן לרוחבן.

ריז) ואם יפרוש מחטא ההוא, תמצא בעיניו שני גידים דקים הולכים ברוחבו של העין, ואחר אינו עובר ביניהן. וכן במצח. והזמן שנבדל מחטא ההוא, נחשב עד תשעה ימים. כי משם ולהלאה יימחו רשימות אלו וייוולדו אחרים.

ריח) עיניים דקות ונהפכים מעט לאדום. זהו נבון. כל דבריו בתשובה. במצחו תמצא שלוש רשימות, אחד גדול העובר מצד זה לצד זה. ושני אחרים שאינם עוברים. גבות עיניו גדולות. הוא קשה עורף. כשמדבר, מקמט את חוטמו בכעסו או בעת שהוא קשה לב. שם רע עומד עליו. הוא רע בעיני הכול, הכול שונאים אותו. לפעמים מצליח ולפעמים לא.

ריט) שלוש שערות גדולות בחזהו על ליבו. שפתותיו בלויות. בעל גאווה עד לשיגעון. בעל לשון הרע.

רכ) שערותיו חלקות גדולות ורבות. פניו, פנים ארוכות מעט, ועגולות מעט. לפעמים מתנחם על כל מה שעשה, וחוזר לסורו. בעיניו תמצא שני גידים בעין ימין, ואחד בעין שמאל. אוזניו קטנות עומדות על קיומן.

רכא) זרעו של דוד הם בהיפוך. בזרעו של דוד כל סימנים האלו הם לטוב, ולעשות טוב. חוץ משפתיים גדולות, שכל מי ששפתיו גדולות, הוא בעל לשון הרע בין צדיק ובין רשע, חוץ אם הוא צדיק גמור, שבזכויות שלו מנצח, ושומר את עצמו מלשון הרע.

רכב) אם העיניים ירוקות ומעט מצבע אדום הולך ביניהן. במצחו שתי רשימות מצד זה לצד זה, ואחת קטנה למעלה, ואחת למטה. הוא באות פ' ואות ר'. זה מצחו גדול בעיגול. הוא טוב לכל. נותן מכל מה שיש לו לכל אדם. הוא ותרן. שערותיו חלקות ותלויות. בצד ימין יש לו שערות לבנות מיום שנברא.

רכג) בני העולם בעלי התבונה, פקוחי העיניים, בעלי החכמה, בעלי האמונה, שהיא השכינה. שהייתה גנוזה בכם. מי מכם שעלה וירד, שקיבל אורות המאירים ממטה למעלה המכונים עלייה, ואורות המאירים ממעלה למטה המכונים ירידה. מי שרוח אלוקים קדושים בו, יקום ויידע שבשעה שעלה ברצונו של ראש הלבן, כתר, לברוא את האדם, השפיע בתוך מאור אחד, שהיא בינה, והמאור השפיע בהתפשטות המאור, ז"א, המכריע ומאיר את ב' קווים ימין ושמאל דבינה. והתפשטות המאור, הוציא נשמות בני אדם.

רכד) כמו כן הזדווג והשפיע התפשטות המאור, ז"א, תוך סלע אחד חזק, המלכות, וסלע ההוא הוציא שלהבת אחת הלוהטת ומרוקמת בכמה גוונים, בחינת העיבור של הרוח, המלא דינים. ושלהבת ההוא עולה, שמקבל בחינת יניקה, שהאורות מאירים בו ממטה למעלה. ויורדת, שמקבל ג"ר של רוח, שהאורות מאירים ממעלה למטה, אבל בדינים, מצד חיסרון בחסדים. עד שהתפשטות המאור, ז"א, השפיע בו, שמשפיע בו בחינת קו אמצעי וחסדים, ואז, שב ומתיישב במקומו ונעשה רוח החיים. לאדה"ר.

רכה) ונעשה ברוח ההוא תחומים, י"ב גבולי אלכסון שמקבל מז"א. ולוקח גוון אחד ירוק משמש, מז"א. יורד למטה ולוקח גוון אחד מלבנה, המקבל כל הגוונים, המלכות. ומקבל מארבע חיות, שנא"ן, שבמרכבה התחתונה. סר לימין ולוקח גוון מים, לבן, הכלול בפה האריה, חסד. סר לשמאל, ולוקח גוון אש, אדום, הכלול בפה של שור אחד האדום כוורד, גבורה. סר לפניו ולוקח גוון הרוח, ירוק, הכלול בפה של נשר גדול אחד, גדול הכנפיים, בעל נוצות, כל הגוונים נראים בו, שהוא גוון ארגמן, הכולל לכל הגוונים. שהוא ת"ת. סר לאחור ולוקח גוון עפר, המקבל מכל הגוונים הכלול מארבע רוחות העולם חו"ג תו"מ, המקבל מהפה של פני אדם, שכל הצורות מסתכלות אליו. והוא מלכות.

רכו) התיישב רוח ההוא בעפר ההוא והתלבש בו. כי העפר, מלכות, הוא הנפש של אדה"ר, והרוח התלבש בנפש. אז עפר ההוא, הנפש, התנדנד וירד למטה, וקיבץ עפר מארבע רוחות העולם ונעשה צורה אחת ופרצוף, גופו של אדה"ר. והרוח נגנז בו לִפְנַי ולִפְנים. ועפר ההוא שהתקבץ מארבע רוחות, הגוף, הנפש השפיע בו כשהוא כלול ברוח.

רכז) ונפש ההיא היא יסוד למעשי הגוף, כפי מעשי הנפש ההיא בגוף, כך נראה בעור מבחוץ. הרוח נגנז מבפנים, והנפש, נראה מבחוץ, עולה ויורדת ומכה בפניו ומראה צורות ורשימות, מכה במצחו ומראה צורות רשימות, מכה בעיניו ומראה צורות ורשימות. כמ"ש, הַכרת פניהם ענתה בם.

רכח) המאור, שנמשך ממנו המדידה, הוא המסך דחיריק, המודד את שיעור הקומה, של חוט אחד ירוק, קו אמצעי, שיש לו גוון ירוק. שהוא מקבל המסך הזה מהמלכות, שלהבת של התוהו, האש של מלכות דמדה"ד, הנקרא תוהו. והמאור מכה בידיו של האדם בשעה שהוא ישן, ורושם רשימות וקווים בידיו. וכפי מעשי האדם כך נרשם. ואלו האותיות מתהפכות בו ממטה למעלה, ויודעים אותם החברים צדיקי האמת ברשימת האותיות של המאור, המלכות, וכל הכוחות שבפנים האדם עושים רשימות וקווים ואותיות מתהפכות. מי שרושם זה, רושם בסוף המשכן, המלכות הנקראת משכן. כמ"ש, רקמתי בתחתיות ארץ. בתחתיות המלכות, הנקראת ארץ. שהיא נרקמת ג"כ מכוח שלהבת המלכות דמדה"ד, כמו הידיים של האדם.

רכט) עיניים לבנות ונתחי בשר אדומים במקום שהעיניים יוצאות משם, ב חורי עיניים, וכשמסובב עיניו הם נראים. זהו באות פ' ואות ר' כלולות יחד.

רל) מצחו גדול, שלושה קווים עולים במצחו, ושישה קטנים אחרים. אדום ולא אדום הוא ועומד בין שני צבעים. וכן גם שערותיו. פניו גדולות. שערותיו קמוטות, מסולסלות, ולא כל כך. תלויות מעט מתחת אוזניו. זהו טוב. בעל אמונה. בעל כעס חזק בשעה שכועס.

רלא) אם אדום ההוא שתחת עינו, שבחורי עיניו, מתפשט בעינו. כעסו רע. בשעה שמדבר בכעסו, סותם פיו, ויוצא עשן מנחיריו. ולזמן קצר נח כעסו, ולא כל כעסו, עד יום האחר או שני ימים. זה לפעמים מצליח ולפעמים לא. אבל עומד תמיד בהצלחה אם מעט ואם רב.

רלב) ואם האדום שבפי עינו מעט כחוט, ואינו מתפשט בשעת כעסו, בעין. ויש בו כל אלו הסימנים. הוא חלש הלב. והוא מתיירא מכל. השינה, אינה מיושבת בו. חושב תמיד מחשבות. ומפחד מכל. ומצליח לכל המשתתף עימו. איש מושחת. אינו מתרחק מניאוף.

רלג) לפעמים חוזר בתשובה ומתיירא, ומתוך היראה, תמצא אז בעינו הימין, אדום ההוא שבפי העין, בסוף בשולי העין, וגיד אחד דק אדום בעין השמאל. ואם מתחלפים בה מה שבימין בשמאל ומה שבשמאל בימין, אז עוד הוא בקלקולו, שעוד לא עשה תשובה, וחזר ושבר חתיכת קרח, שהפסיק בינו ובין העבירה, כדי לעבור העבירה.

רלד) שני קמטים על ראש עינו, ושלושה למטה. וברגל שמאל באצבע האמצעי שש שערות, ובזמן אחר חמש, ועתה יש בו שש כי שערה אחת קטנה ביניהן. עיניים שחורות, וגבות עיניו גדולות, שיש בהן הרבה שערות אלו על אלו, ואלו עיניים השחורות והירוקות, הולכות בתוכם והירוקות שקועות יותר. זה יש לו חמישה קווים במצח. שניים העוברים מצד אל צד, ושלושה שאינם עוברים.

חזרה לראש הדף
Site location tree