אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק א' / ויקחו לי תרומה

ויקחו לי תרומה

לד) ויקחו לי תרומה. מי שרוצה להשתדל במצווה ולהשתדל בהקב"ה, צריך שלא ישתדל בו ריקם ובחינם, אלא האדם צריך להשתדל בו כראוי, לפי כוחו. יפה לאדם לקבל השתדלות של הקב"ה, כמ"ש, איש כמתנת ידו כברכת ה' אלוקיך אשר נתן לך.

לה) הרי כתוב, לכו שברו ואכולו ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. הרי שהוא בחינם, והוא השתדלות של הקב"ה. כי יין וחלב פירושם התורה שמכונה כן. אלא השתדלות התורה, כל מי שרוצה זוכה בה. השתדלות של הקב"ה לדעת אותו, כל מי שרוצה זוכה בו בלא שכר כלל. אבל השתדלות הקב"ה העומדת במעשה, אסור לקחת אותו בחינם וריקם, משום שלא יזכה במעשה ההוא כלל להמשיך עליו רוח של הקדושה אלא בשכר שלם.

לו) בספרי כשפים שלימד אשמדאי, מלך השדים, לשלמה המלך, כתוב, כל מי שרוצה להשתדל להעביר ממנו רוח הטומאה ולהכניע רוח הס"א, מעשה ההוא שרוצה להשתדל בו, צריך לקנותו בשכר מלא, שייתן כל מה שמבקשים ממנו, בין מעט ובין רב. משום שרוח הטומאה מזומן תמיד בחינם ובריק, ונמכר בלא תשלום, כי מכריח בני אדם שישרה עליהם ומסית אותם בכמה הסתות לדור עימהם. בכמה דרכים מטה אותם שיעשו משכנם עימו.

לז) ורוח של הקדושה אינו כן, אלא בשכר מלא ובהשתדלות גדולה ורבה, ובטהרת עצמו, ובטהרת משכנו, ובחפץ ליבו ונפשו. וגם אז, לו שיוכל להרוויח אותו שיָשׂים משכנו עימו. ועכ"ז הוא צריך ללכת בדרך הישר, שלא לנטות לימין ולשמאל. ואם לא, הוא מסתלק ממנו מיד, ומתרחק ממנו, ולא יוכל עוד להרוויח אותו כבתחילה.

לח) וע"ז כתוב, ויקחו לי תרומה מאת כל איש. ממי שנקרא איש, שהתגבר על יצרו. אשר יידבנו ליבו. שירצה בו הקב"ה. כמ"ש, לך אמר ליבי. צור לבבי. וטוב לב. וייטב ליבו. כולם הלב של הקב"ה, הרצון שלו. אף כאן, אשר יידבנו ליבו, הוא הלב של הקב"ה. ממנו, תקחו את תרומתי, כי שם נמצא הקב"ה, ששורה בו, ולא במקום אחר.

לט) ומאין אנו יודעים, כי הקב"ה רוצה בו ושׂם משכנו בתוכו? כשאנו רואים, שרצון האדם לרדוף ולהשתדל אחר הקב"ה בליבו, נפשו וברצונו, ודאי אנו יודעים ששם שורה השכינה. אז צריכים לקנות את אדם ההוא בכסף מלא, להתחבר עימו וללמוד ממנו. וע"ז לומדים, וקנה לך חבר. בשכר מלא צריכים לקנותו, כדי לזכות בשכינה השורה בו. עד כה צריכים לרדוף אחר איש צדיק ולקנות אותו.

מ) אף כך צדיק ההוא צריך לרדוף אחר הרשע, ולקנותו בשכר מלא, כדי שיעביר ממנו זוהמה ההוא, ולהכניע הס"א. ויעשה אותו, כי נחשב לו כאילו הוא ברא אותו. וזהו שבח, שיתעלה בו כבוד הקב"ה יותר משבח אחר. והתעלות הזו היא יתֵרה מכל, משום שהוא גרם להכניע הס"א, ולהעלות כבוד הקב"ה. וע"ז כתוב באהרון, ורבים השיב מעוון. וכתוב, בריתי הייתה איתו.

מא) כל מי שאוחז ביד הרשע, והשתדל בו שיעזוב דרך הרע, הוא עולה בג' עליות, מה שלא עלה כך אדם אחר. גורם להכניע את הס"א, גורם שיתעלה הקב"ה בכבודו, גורם לקיים כל העולם בקיומו למעלה ולמטה. ועל אדם זה כתוב, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. וזוכה לראות בנים לבניו, וזוכה בעוה"ז, וזוכה לעוה"ב. כל בעלי הדין לא יכלו לדון אותו בעוה"ז ובעוה"ב. נכנס בי"ב שערים שברקיע, ואין מי שימחה בידו.

חזרה לראש הדף
Site location tree