אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / אתה הוראת לדעת

אתה הוראת לדעת

תרמג) הקב"ה אומר לה ומשביע אותה, כשתרד לעוה"ז, תעסוק בתורה לדעת אותו ולדעת האמונה. שכל מי שהיה בעוה"ז, ולא השתדל לדעת אותו, טוב שלא ייברא. משום זה נראית לפני המלך ע"י הממונה, לדעת אותו בעוה"ז, ולהשתדל בהקב"ה באמונה.

תרמד) כמ"ש, אתה הוראת לדעת, שהוראת ע"י ממונה ההוא לפני הקב"ה. לדעת, לדעת ולהסתכל בעוה"ז, באמונה, בתורה. וכל מי שהיה בעוה"ז ולא עסק בתורה לדעת אותו, טוב לו שלא נברא, כי בשביל זה הביא הקב"ה את האדם בעוה"ז.

תרמה) לדעת כי הוי"ה הוא האלקים. זהו כלל של כל האמונה, של כל התורה, הכלל של מעלה ומטה. כלל של כל האמונה, המלכות. כי השם אלקים הוא מלכות. הכלל של כל התורה, זהו תושב"כ, השם הוי"ה, ז"א. וזהו התשבע"פ, המלכות, השם אלקים. והכול אחד, הוא הכלל של האמונה, משום שהוי"ה הוא האלקים, הוא שם מלא. האמונה, הנקרא שם, שבייחוד הזה היא מלאה ושלמה. והוא, הוי"ה אחד ושמו אחד. הוי"ה אחד, הוא, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. זהו ייחוד אחד. ושמו אחד, הוא, בשכמל"ו. שזהו ייחוד אחר, שיהיה שמו אחד, המלכות. וכתוב, הוי"ה הוא האלקים, כשהם בייחוד אחד.

תרמו) איך אתה אומר, שהכתוב, הוי"ה הוא האלקים, הוא כעין שכתוב, הוי"ה אחד ושמו אחד, והלוא אינו דומה? שאם היה כתוב, ה' אחד ושמו הוא אחד, הייתי אומר כך. אבל כתוב, הוי"ה אחד ושמו אחד. האם לא היה צריך לומר כאן, הוי"ה הוא האלקים הוא, ואז היה נראה כמו, הוי"ה אחד ושמו אחד?

תרמז) אלא הכול אחד, כי כשמתייחדים שני שמות אלו, זה בייחוד אחד וזה בייחוד אחד, כמ"ש, ה' אחד ושמו אחד, אז נעשו ב' השמות אחד, ונכללים זה בזה, ונעשה הכול שם שלם בייחוד אחד. ואז, הוי"ה הוא האלקים, כי הכול נכלל זה בזה להיות אחד, וכל עוד שלא התייחדו כל אחד, זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, אינם נכללים זה בזה שיהיו הכול אחד.

תרמח) ה' הוא האלקים, הוא הכלל של כל התורה. כי תושב"כ, הוי"ה, ז"א, ותשבע"פ, האלקים, המלכות. ומשום שהתורה היא השם הקדוש, הוי"ה הוא האלקים, נקרא כך, תושב"כ ותשבע"פ. תושב"כ כלל, ותשבע"פ פרט. כי ז"א כלל והמלכות פרט, שהמלכות ספירה אחת פרטית מע"ס דז"א. הכלל צריך לפרט, והפרט צריך לכלל, והתייחדו זה בזה להיות הכול אחד.

תרמט) וע"כ כלל של התורה הוא כלל שלמעלה, ז"א, ושלמטה, המלכות, משום שהשם הוי"ה למעלה, בז"א, ושם אלקים למטה, במלכות. זה עולם העליון וזה עולם התחתון. כמ"ש, אתה הוראת לדעת, כי הוי"ה הוא האלקים. זהו כלל הכול, וזה צריך האדם לדעת בעוה"ז.

תרנ) מצוות התורה, איפה הם בכלל הזה של הוי"ה הוא האלקים? אלא הוי"ה הוא זָכור, ואלקים הוא שָמור, וכל מצוות התורה כלולים באלו, זכור כולל רמ"ח (248) מצוות עשה, ושמור כולל שס"ה (365) מצוות לא תעשה, שביחד הן תרי"ג (613) מצוות שבתורה, והכול הוא אחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree