אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / שַלחֵני כי עלה השחר

שַלחֵני כי עלה השחר

תרפא) קח נא ברכתי אשר הובאת לך. כשראה יעקב את המקטרג ס"מ באותו הלילה, שנאבק עימו במעבר יבוק, ראה אותו בצורה של עשיו, ולא הכירו עד שעלה השחר. כיוון שעלה השחר והסתכל בו, ראה אותו בפנים נסתרים ומגולים, הסתכל בצורה שלו, שהייתה כצורתו של עשיו. מיד השגיח וידע שהוא הממונה של עשיו, ס"מ. התקיף אותו, כמ"ש, ויאמר, שַלחֵני, כי עלה השחר. משום שהגיע זמנו לזמר ולשבח אל הקב"ה. וע"כ אמר, כי עלה השחר.

תרפב) וכאן יש להסתכל, שוודאי שהשליטה שלו אינו אלא בלילה בחושך. כמ"ש, מפחַד בלילות, שזה פחד הגיהינום. ומה שכתוב, בלילות, לשון רבים, הם ס"מ ונוקבא שלו לילית. ומשום זה אינו שולט אלא בלילה.

תרפג) ויאמר שלחני כי עלה השחר. כי עלה השחר, משום כשבא הבוקר ועבר שליטת החושך של הלילה, אז נכנס הוא והמחנות שלו בנקב של תהום הגדול שבצד צפון, עד שבא הלילה, ונפתחו הכלבים, הס"א, מכבליהם, ושולטים ומשוטטים בלילה, עד שבא הבוקר. וע"כ היה ס"מ לוחץ ואומר, שלחני כי עלה השחר. משום שאינו שולט ביום.

תרפד) כעין זה גלות ישראל, בחינת לילה ונקרא לילה. מלכות עכו"ם הרשעה שולטת על ישראל, עד שיבוא הבוקר, הגאולה, ויאיר להם הקב"ה, ויוסר שליטתם של מלכות עכו"ם. וע"כ אמר, כי עלה השחר, היה מוחזק בידו, ותש כוחו, כי עבר הלילה. וע"כ התגבר עליו יעקב, וראה צורתו כצורת עשיו, ולא בגלוי כל כך. ואז הוכרח ס"מ, והודה לו על הברכות, שברך אותו אביו. כי אמר לו, לא אשלחך כי אם ברכתני. וכתוב, ויברך אותו שם.

תרפה) כתוב אח"כ, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים ותִרצֵני. כי ראה בפנים של עשיו כאותה הצורה ממש שנראה לו ס"מ, כי בכל מקום שאדם מקושר כך נראה פניו. ואתם קדושים עליונים, השכינה עימכם, וע"כ הפנים שלכם כמו הפנים שלה. אשריכם.

חזרה לראש הדף
Site location tree