אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תרומה, חלק ב' / כי נר מצווה ותורה אור

כי נר מצווה ותורה אור

תשכו) כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. כי נר מצווה, כל מי שמשתדל בעוה"ז במצוות התורה, נערך לו בכל מצווה נר אחד, להאיר לו בעולם ההוא. ותורה אור, מי שעוסק בתורה זוכה לאור העליון שממנו נדלק הנר. כי נר בלי אור אינו כלום. אור בלי נר ג"כ אינו יכול להאיר. נמצא, ששניהם צריכים זה לזה, שצריכים מעשה המצווה לתקן נר, וצריכים לעסוק בתורה להאיר הנר. אשרי מי שעוסק בה באור ובנר.

תשכז) ודרך חיים תוכחות מוסר, דרך חיים לבוא בו לעוה"ב, שהם התוכחות שאדם מקבל להסיר את עצמו מדרך הרע וללכת בדרך הטוב. ודרך חיים, אלו תוכחות מוסר, שהקב"ה מביא על האדם, לטהר אותו מעוונותיו בתוכחות האלו. אשרי מי שמקבל אותם בחפץ לב.

תשכח) כי נר מצווה. זהו נר, המאור של דוד, שהוא נר מצווה, תשבע"פ, מלכות, שצריכה להיתקן תמיד, והיא אינה מאירה, אלא מתוך תושב"כ, ז"א, כי התשבע"פ, אין לה אור אלא מתוך תושב"כ.

תשכט) הביט מאחריו, וראה בתו של בעל המלון עומדת מאחריהם. כי נר מצווה, זהו נר, שהוא מצווה, שהנשים זוכות בו, והיא נר של שבת. שאע"פ שהנשים אינן זוכות בתורה, הרי הגברים זוכים בתורה, ומאירים לנר ההוא שהנשים מתקנות במצווה הזו. הנשים בתיקון נר הזה, הגברים בתורה, להדליק ולהאיר הנר הזה, שהוא תיקון של מצווה שהנשים התחייבו בו.

תשל) שמעה אישה ההיא ובכתה. בינתיים קם אביה של האישה שהייתה שם, ובא ביניהם, וראה בתו עומדת מאחריהם ובוכה. שאל אותה אביה. וסיפרה לו המעשה. התחיל אביה של האישה אף הוא, ובכה. אמר לו רבי יוסי, אולי חתנך בעל בתך לא זכה בתורה. אמר לו, ודאי כן הוא. וע"ז ודאי אני ובתי בוכים תמיד.

תשלא) ומשום שראיתי אותו יום אחד, שקפץ מהעלייה הזו, לשמוע קדיש עם הציבור, עלה ברצוני לתת לו בתי, ומיד אחר שיצאו הציבור מבית הכנסת נתתי לו בתי. שאמרתי, בקפיצה זו שבא לשמוע קדיש, ניכר שיהיה אדם גדול בתורה. ואע"פ שהוא ילד ולא ידעתי בו מקודם לכן, נתתי לו בתי. ועתה, אפילו לברך ברכת המזון אינו יודע. ואיני יכול ללמוד עימו בין החברים, שילמד ק"ש או ברכת המזון.

תשלב) אמר לו רבי יוסי, העבר אותו באחר. או אולי יוליד בן שיהיה גדול בתורה. בינתיים קם חתנו של בעל המלון, וקפץ אליהם, וישב לפניהם. הסתכל בו רבי יוסי, אמר, ודאי אני רואה בילד הזה, שייצא ממנו אור תורה לעולם, או בן שיעמוד ממנו. צחק ילד ההוא, ואמר, רבותיי, אומר לפניכם דבר אחד.

תשלג) פתח ואמר, צעיר אני לימים, ואתם ישישים, על כן זחלתי ואירא מחוֹות דעִי אתכם. במקרא הזה העירו עמודי עולם. אבל אליהוא, שכתוב בו, ממשפחת רם, העירו, כי בא מזרעו של אברהם. אבל אליהוא היה כוהן ומזרע יחזקאל הנביא היה, כי כתוב, בן ברכאל הבוזי, וכתוב שם, יחזקאל בן בוזי הכוהן.

תשלד) ולא בגלל שכתוב בוזי, בוז משפחות היה, כי חזר ואמר ממשפחת רם, כלומר רם על הכול. ונקרא בוזי, משום שמבזה עצמו, לפני מי שגדול ממנו. וע"כ עלה יחזקאל בשם העליון, בוזי, שיחזקאל נקרא אדם שלם בכל, מה שלא נקרא כן אדם אחר, שכתוב, ואתה בן אדם. ועל שאליהוא נקרא בשם הזה, בוזי, נקרא רם, רם על הכול.

תשלה) וע"כ אמר, צעיר אני לימים. אומר לימים, הלוא מימים היה צריך לומר? אלא, צעיר אני, שמיעטתי את עצמי. לימים, לפני אדם שיש לו ימים רבים. משום שאמרתי, ימים ידברו. וע"כ צעיר אני, שמיעטתי את עצמי לפני ימים. ואתם ישישים, ראיתי אתכם ישישים, ע"כ זחלתי ואירא מחוות דעי אתכם. אף אני אמרתי, ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חכמה, ודאי, אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. וע"כ בגלל שאני ילד, שמתי ברצוני, שלא לדבר עד ב' חודשים, ועד היום הזה נשלמו. ועתה שאתם כאן, יש לפתוח בדברי תורה לפניכם.

תשלו) כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. כי נר מצווה זהו משנה, כמ"ש, התורה והמצווה. התורה זו תושב"כ, ז"א. והמצווה זו היא משנה, המלכות. שהיא נר, נר העומד להדליק אותו. כי המלכות אין לה אור מעצמה, וצריכה לז"א, שידליק אותה ויאיר בה.

תשלז) למה המלכות נקראת נר? אלא כשהמלכות מקבלת מבין ב' הזרועות דז"א, ב' קווים ימין ושמאל, רמ"ח איברים העליונים, חסדים של רמ"ח מצוות עשה, היא פותחת אליהם ב' זרועות שלה, ב' קווים ימין ושמאל שלה, אז נכללו אלו ב' הזרועות ברמ"ח האיברים, ונעשו בגי' ר"נ (250), וע"כ נקראת נר. ותורה אור, מפני שהתורה מאירה לנר הזה, והנר נדלק ממנה, מצד אור הראשון, ימין, כי התורה ניתנה מצד ימין, שהוא אור הראשון. כמ"ש, מימינו אש דת למו, מימין היא ניתנה. ואע"פ שנכלל בה שמאל, כי אז, שנכלל בה שמאל, הוא שלמות הכול.

חזרה לראש הדף
Site location tree