אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת חוקת / משה אהרון ומרים

משה אהרון ומרים

לה) פרשת פרה סמוכה למיתת מרים, כיוון שנעשה דין בפרה זו, כדי לטהר הטמאים, נעשה דין במרים, כדי לטהר את העולם, כי מיתת צדיקים מכפרים על העולם, והסתלקה מן העולם. כיוון שהסתלקה מרים, הסתלקה הבאר שהייתה הולכת עם ישראל במדבר. והסתלקה באר של הכול, המלכות.

לו) ואתה בן אדם שא קינה על בתולת ישראל, המלכות. משום שהכול נשבר בגללה, כי בגללה נשבר אחריה הימין של ז"א, הסתלקות החסד מחמת פירוד המלכות, שהחסד היה מקרב אותה אל הגוף, ז״א. והגוף, השמש, ז״א, המשפיע למלכות, חשך בגללה, כי אין לו למי להשפיע. כמ"ש, הושיעה ימינך וענני. שיושיע את יד הימין, שנשבר מחמת פירוד המלכות. וכן הגוף, שכתוב, אלביש שמיים קדרות, כי השמש, ז״א, חשך בגללה. כעין זה, ותָמתשם מרים, שזה מורה הסתלקות המלכות. ונחלש הימין ונחשך ז״א.

לז) ולא היה מים לעדה. כי הסתלק הבאר של מעלה, מלכות, ושלמטה, מרים. ואח״כ נשבר הימין, כמ"ש, ייאסף אהרון אל עמיו, שהוא החסד, ימין. ואח״כ חשך השמש, כמ"ש, ומוּת בהר אשר אתה עולה שמה, והיאסף אל עמיך. ומשה היה מרכבה לז״א, הנקרא שמש. הרי שזרוע הימין נשבר, והגוף, השמש, חשך.

לח) לא נמצא דור בעולם, כמו הדור שמשה חי בעולם, ואהרון ומרים. ולא היה כזה גם בימי שלמה. כי בימי שלמה היה שולט הלבנה, כי אותו הדור היה מקבל מלבנה, המלכות. והשמש היה נאסף, שלא היו מקבלים מז״א, שנקרא שמש. ובימיו של משה, הייתה נאספת הלבנה, שלא היו מקבלים מהמלכות, והשמש שלט.

כמו שהשמש והלבנה אינם שולטים בזמן אחד, כי ביום לא תיראה הלבנה, ובלילה לא ייראההשמש. וע"כ גם בעת שז״א ומלכות, שמש ולבנה, מחוברים, מ״מ יש הפרש בשליטתם, וכששולט ז״א אינה ניכרת שליטת הנוקבא, וכששולטת הנוקבא אינו ניכר שליטת ז״א. וע״כ, כיוון שמשה ז״א, בני דורו היו מקבלים מז״א. ושלמה הלבנה, המלכות, היו בני דורו מקבלים מהלבנה. אמנם ודאי, שהן בזה והן בזה היה זיווג ז״א ומלכות, אלא המדובר היא רק בשליטה.

לט) ג׳ אחים היו משה אהרון ומרים, כמ"ש, ואשלח לפניך את משה אהרון ומרים. מרים הלבנה, מלכות. משה שמש, ז"א. אהרון זרוע הימין, חסד. חוּר זרוע שמאל, גבורה. ויש אומרים, נחשון בן עמינדב היה זרוע שמאל. בתחילה מתה מרים, והסתלקה הלבנה, והסתלקה הבאר. אח״כ נשבר זרוע הימין, המקרב תמיד את הלבנה, המלכות, באחווה בשמחה. וע״כ כתוב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, שאהרון הזרוע המקרב אותה באחדות באחווה עם הגוף, ז״א.

מ) אח״כ נאסף השמש ונחשך, כמ"ש, והיאסף אל עמיך גם אתה. אשרי הדור שמשה אהרון ומרים נמצאו בעולם. בימיו של שלמה שלטה הלבנה, המלכות, בתיקוניה, במילואה, ונראית בעולם, והתקיים שלמה בחכמה של האור שלה, כי גילוי אור החכמה הוא רק במלכות, ושלט בעולם. כיוון שהלבנה ירדה בעוונותיו, נפגמה יום אחר יום, עד שהייתה נמצאת בקרן מערבית, מקומה של המלכות עצמה, ולא יותר, ואז ניתן רק שבט אחד לבנו של שלמה. והשאר לירבעם. אשרי חלקו של משה נביא הנאמן.

מא) וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. וזרח השמש, כשיצאו ישראל ממצרים שהשמש האיר, משה, ולא הלבנה, מלכות. ואל מקומו שואף. כי כתוב, ובא השמש, כי משה נאסף במדבר עם שאר מתי המדבר. כיוון שבא השמש, נאסף אל מקומו, כדי להאיר אל הלבנה. שואף זורח הוא שם, שאע״פ שנאסף, זורח הוא שם, כי אין הלבנה מאירה אלא מאור השמש. וכתוב, הנך שוכב עם אבותיך וקם. אע״פ שתיאסף הנך קם, להאיר אל הלבנה. שזהו יהושוע, כי יהושוע היה מרכבה אל המלכות.

מב) ועל יהושוע כתוב, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. שיהושוע השתדל להנחיל את א"י, המלכות, ולא זכה להשלים את הלבנה, המלכות, כי הוא עמל בישראל תחת השמש, תחת משה, שהוא ז״א, הנקרא שמש. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה, כיוון שעבד תחת משה ולא לקח מקומו ממש, שהוא שמש, אלא תחת השמש, שלא היה לו אור משלו, אלא מאורו של השמש שהאיר לו. א"כ, איזה שבח היה לו, כיוון שלא השלים לשמש ולבנה, שכיוון שלא השלים עצמו במדרגת השמש, ע״כ לא היה יכול להשלים את הלבנה.

מג) ובכל מקום שאמר שלמה, תחת השמש, על מדרגת עצמו אומר, מלכות. ראיתי תחת השמש. ועוד ראיתי תחת השמש. שבתי ורָאֹה תחת השמש. וכן כולם. שמשום מדרגת עצמו אמר.

מד) מי שלוקח סם המוות בלבדו, מלכות בלי ז״א, עליו כתוב, בכל עמלו שיעמול תחת השמש. תחת השמש זו הלבנה, מלכות. ומי שאחוז בלבנה בלי השמש, נמצא עמלו ודאי תחת השמש. וזהו חטא הראשון שבעולם, חטא עצה"ד, שהמשיך אור החכמה שבמלכות מלמעלה למטה, שבזה הפריד אותה מז"א בעלה, ולקח המלכות לבדה. וע"ז כתוב, מה יתרון לאדם בכל עמלו, שכתוב על אדה"ר, וכן לכולם הבאים אחריו, החוטאים במקום הזה.

חזרה לראש הדף
Site location tree