אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת משפטים, חלק א'

פרשת משפטים, חלק א'

אותיות א' – תכ"א
ואלה המשפטים

א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אלו הם סדרים של גלגול, כי משפטים פירושו דינים של נשמות, החוזרות ומתגלגלות לעוה"ז, הנידונות כל אחת ואחת לפי עונשה.

המשך למאמר >>
כי תקנה עבד עברי

ב) כאן הזמן לגלות כמה סודות נסתרים של גלגול. כתוב, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית ייצא לחופשי חינם. כלומר, כשהנשמה מתחייבת בגלגול, מחמת עוונות או שלא השלימה בחייה התורה ומצוות, מחייבים אותה לחזור לעוה"ז ולהתלבש בגוף, לחזור ולהיוולד ולהשלים המוטל עליה בשבעים שנות חיים בעוה"ז.

המשך למאמר >>
הסבא

טו) מי הוא נחש הפורח באוויר, והולך בפירוד, ובין כך ובין כך יש מנוחה לנמלה אחת, השוכבת בין שיניו. מתחיל בחיבור, ומסיים בפירוד. ומי הוא נשר, המקנן באילן שלא היה. בניו שנגזלו אינם מן הבריות, כי נבראו במקום שלא נבראו. כשעולים יורדים, וכשיורדים עולים. שניים שהם אחד ואחד שהם שלושה. מהו עלמה יפה שאין לה עיניים, והגוף נסתר ונגלה, היא יוצאת בבוקר ומתכסה ביום. מתקשטת בקישוטים שלא היו.

המשך למאמר >>
כי יינָצו אנשים

שעא) כי יינָצו אנשים, ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה, ענוש ייענש כאשר ישית עליו בעל האישה. כי יינצו אנשים, אלו מיכאל וס"מ. מיכאל מצד הקדושה, וס"מ מצד הטומאה. ונגפו אישה הרה, זו כנ"י, המלכות. ויצאו ילדיה, לגלות.

המשך למאמר >>
להשיב אבדה

שעב) המצווה שלאח"ז, להשיב אבדה. ואחריה להשיב הגזל. אמר רבי שמעון למשה רבנו, הקב"ה עתיד להחזיר לך אבדה, שאיבדת מחמת הערב רב. וזו היא הכלה שלך, המלכות.

המשך למאמר >>
להפריש ערי מקלט

שעז) מצווה להפריש ערי מקלט למי שהרג. משום שאותו המצרי שהרגת במצרים, שבו היה נחש הקדמוני, וכל המחנות שלו, שהיו סובבים אותו, והרגת אותו לפני זמנו, ולא יראת מרודפים שלו, שבכמה מקומות רדפו אחריך כמה נשים בנעוריך, שהן הקליפות. והקב"ה נתן לך ערי מקלט להינצל מהן, והם שערי תשובה.

המשך למאמר >>
מ"ט ומוט

שפה) בלא ואו באמצע הוא מט, כמ"ש, צדיק מט לפני רשע. וגרע זה א', אחד מחמישים. כי חמישים שערים ניתנו לך חסר אחד.

המשך למאמר >>
לפדות עבד עברי

שצא) המצווה שלאחר זו, לפדות עבד עברי ואמה העברייה, לייעד אמה העברייה, לדון בקניין עבד עברי, הענֵק תעניק לו. כמ"ש, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד.

המשך למאמר >>
חרב פיפיות

שצח) כששמעו דברים אלו ראשי ישיבות שירדו עם רבי שמעון, פתחו ואמרו למשה רבנו, משה, אתה פי שכינה העליונה והתחתונה, בינה ומלכות, שבשתיהן דיבר עימך הקב"ה פה אל פה בק"ש, כמ''ש, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם.

המשך למאמר >>
נדר ושבועה

תא) שבועת ה', השכינה, בת היחידה. ולא לחינם התקינו ג' אנשים להתיר את השבועה, אלא הוא ש' של שבת, שג' ענפים של הש' הם ג' אבות, חג"ת, והקו העבה המקשר את ג' הענפים מלמטה היא הבת יחידה, שבועה, שמשתתפת בג' הענפים שבש'.

המשך למאמר >>
גורן ויקב

תיג) משה, עבד הנאמן, עליך עבד עברי, כתוב, הענֵק תעניק לו. הענק לו, תעניק לבניו, את דברים הנסתרים האלה. ומגורנך, בגורנה של תורה שלך. ומיִקְבך. בגורן ויקב הכתוב מדבר על דרך שלימדו בעלי המשנה, בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree