אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת משפטים, חלק ב' / רשומים בסימנים של הקב"ה ושכינתו [רשימין בסימנין דקב"ה ושכינתיה]

רשומים בסימנים של הקב"ה ושכינתו [רשימין בסימנין דקב"ה ושכינתיה]

תנו) וכל הרשומים בסימנים של הקב"ה ושכינתו, שבימות החול הם אות תפילין ואות מילה. ובשבת רשומים בזכור ושמור. ורשומים בתושב"כ, שניתנה מימין, ובתשבע"פ, שניתנה משמאל. והקב"ה, זכור מימין ושמור משמאל. והשכינה, זכירה מימין ושמירה משמאל. תפילין, של ראש מימין, של יד משמאל. השכינה נקראת, תורת ה' תמימה מימין, ומצווה משמאלה, וזהו מצד עמוד האמצעי, ז"א, הכלול דין ורחמים, זכור ושמור, ומצידו נקראת המלכות זכירה ושמירה, כי מצד המצוות היא שווה עימו במדרגה.

תנז) אבל מצד החסד, הקב"ה זכור והשכינה שמור. זכור לזָכר, שמור לכלה. משום שבימין ושמאל שמחזה ולמעלה דז"א, הענפים מתפרדים, כעין כנפי ריאה, שפרודות מלמעלה. וכנגדם החיות. ומחזה ולמטה, הנוקבא, מצווה, ז"א ומלכות בייחוד. ע"כ שניהם שווים. וכמו שז"א נקרא זכור, נקראת היא זכירה ושמירה. משא"כ למעלה מחזה בימין ושמאל, נקראת המלכות רק שמור ולא זכור. ומשום זה, במקום הייחוד, גוף, מלכות, דומה לשדרה של הלולב, אם נפרצו או נפרדו עליו, פסול.

תנח) בכמה רשומות רשם הקב"ה את ישראל, שיהיו ניכרים אל המלאכים. אלו מישראל הנמשכים מימין, תלויים בהקב"ה. אלו שמשמאל תלויים בשכינה. או אלו התלויים בהקב"ה ושכינתו בייחוד אחד. אלו שיש בהם תורה, רשומים בימין, בחסד. אלו שיש בהם מצווה, רשומים בשמאל, בגבורה. אלו בעלי התפילין ואות שבת ואות ברית, רשומים בצדיק, יסוד.

תנט) ואותם מישראל, שהם בהמות, עמי הארץ, רשומים בהעברת העורלה והפריעה, שהם שני סימני טהרה. וכן העופות בשני סימנים, בזֶפק ובקורקבן הנקלף, בהעברת הזפק והקליפה של הקורקבן, הם רשומים בעופות לאכול. והבהמות בשני סימנים, מעלה גירה ומפריסה פרסה. כולם רשומים בשני סימנים, כמו העורלה והפריעה העוברים מעם הקדוש.

תס) אבל תלמידי חכמים כולם רשומים למעלה, בכיסא, המלכות, או במלאכים, בארבע החיות הנושאות את הכיסא, או בכוכבים ומזלות, או במידות, בספירות, שהקב"ה נודע בהם. ואלו העוסקים בתורה ומצוות לשם הקב"ה ושכינתו, שלא ע"מ לקבל פרס, אלא כבן המחויב בכבוד אביו ואימו, זה מתקשר ונרשם בעמוד האמצעי, הקב"ה ושכינתו, כאילו היו בו אחד. ומי שיש בו תורה בלא מצווה, או מצווה בלא תורה, כביכול כאילו היו בו בפירוד, אבל בתורה ומצווה הוא כאילן שענפיו מתפרדים לימין ושמאל, והאילן הוא הייחוד של שניהם באמצע.

תסא) הרשעים רשומים בלא סימני טהרה, או שאין להם תפילין על הראש ועל הזרוע, או שאינם רשומים בתורה ומצוות, או שאינם שומרים זכור ושמור, ואינם רשומים בתכלת ולבן של הציצית. ואלו שאינם רשומים בסימנים האלו, שקץ הם לכם, הם אינם ישראל, אלא עמי הארץ. אלו שאין להם סימני טהרה, הם שקץ ושרץ, אף הם שקץ ושרץ. כמו שלומדים, עמי הארץ שרץ ונשותיהם שקץ, ועל בנותיהם כתוב, ארור שוכב עם בהמה.

תסב) ומיתתם הוא מיתה בגילוי. ואין מיתה אלא עניות. והמיתה של עניות שלהם לא יהיה בסתר, כעופות המרמזים על בעלי מצוות, שמכסים את דמם, אלא בגילוי לעיני העם. כי עני חשוב כמת. ויש עניות שמכוסה מעיני בני אדם. ויש עניות לעיני כל, כמו זריקת דם בהמה, שזריקתה לעיני כל, ששופכים הדם לפני כל. כך העניים, שדמם נשפך בפניהם לעיני בני אדם ונעשים ירוקים כמתים.

תסג) ואם חוזרים בתשובה, ואינם פותחים פיהם להטיח דברים כלפי מעלה. והמיתה שלהם היא בסתימת פה, כבהמה, שהיא מתה ואין לה קול ודיבור. ובווידוי שלהם יאמרו כך, אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. ויתוודה ויהיה מייחד להקב"ה בכל יום, ויקבל עליו שיהיה מיתתו באחד, כעין שחיטת בהמה בי"ב בדיקות של הסכין של שחיטה, ועם הסכין עצמו הם י"ג, כחשבון אחד.

תסד) מברך ומקדש להקב"ה בכל יום, בברכו וקדושה, ובכל אכילה ושתייה שלו. כעין שמברך הכוהן, חסד. ברוך אתה, ברכה. אשר קידשנו, קדושה. כשהרוח מברך להקב"ה בכל יום בברוך, ומקדש בקדושה, ומייחד בייחוד שכינתו, הקב"ה יורד על רוח ההוא בכמה מחנות.

חזרה לראש הדף
Site location tree