אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקהל, חלק ב' / רקיעים דעשיה [רקיעין דעשיה]

רקיעים דעשיה [רקיעין דעשיה]

רפג) השמיים שמיים לה' והארץ נתן לבני אדם. מהו, השמיים שמיים? יש שמיים ויש שמיים, יש שמיים למטה בעולם עשיה, וארץ למטה משמיים, ויש שמיים למעלה בעולם אצילות, וארץ למטה משמיים. וכל המדרגות העליונות והתחתונות כעין זה נמשכים אלו מאלו, וכל מה שיש למעלה יש למטה. ודומים זה לזה כמו החותם והנחתם ממנו, שכל מה שיש בחותם יש בנחתם ממנו, וכל אחד למטה מקבל מבחינה שכנגדו למעלה.

רפד) השמיים למטה בעולם עשיה, הן עשר יריעות, ע"ס, כמ"ש, נוטה שמיים כיריעה. והקב"ה עשה אותם ואת מחנות המלאכים שבהם, להנהיג ארץ התחתונה דעשיה. ורקיע התשיעי, חכמה, מנהיג התחתונים, ומסבב אותם כמחרוזת אבנים טובות, המסבבות הצוואר, שאין דבר נעשה בתחתונים זולת על ידו, כמ"ש, כולם בחכמה עשית. הרקיע העשירי הוא עיקר כל הרקיעים, להיותו ספירת כתר, שהוא שורש ועיקר לכל ט"ת.

רפה) בכל הרקיעים יש מחנות ממונים עד הרקיע השביעי, חסד. אבל בג"ר דרקיעים אין ממונים. מרקיע השביעי והלאה, שהם ג"ר, כח"ב, יש אור המתפשט למטה מהכיסא העליון, מלכות דאצילות, ומאיר לרקיע העשירי, כתר דעשיה. ורקיע העשירי, מאותו האור שקיבל, נותן לרקיע התשיעי, חכמה. ורקיע התשיעי מאיר לרקיע השמיני, בינה, ולמטה.

רפו) ברקיע השמיני נמצאים הכוכבים. וכשמתפקדים צבאות הכוכבים, והוא מוציא אותם, אותו האור שקיבל מרקיע החכמה, עומד ונותן כוחו לכל אחד ואחד להתמנות, במקום ההוא שצריך. כמ"ש, המוציא במספר צבאם,לכולם בשם יקרא מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. מרוב אונים, זהו זוהר העליון, שקיבל מרקיע החכמה.

רפז) בכל רקיע ורקיע יש ממונה שהתמנה על העולם ועל הארץ, להנהיג את כולם. חוץ בארץ ישראל, שאין רקיע מנהיג אותה, ולא כוח אחר, אלא הקב"ה לבדו. ואיך שורה הרקיע על ארץ ישראל בחינם, והרי מטר וטל יורד עליה מרקיע, כשאר כל ארץ אחרת?

רפח) אלא בכל רקיע ורקיע יש ממונים השולטים על העולם. ואותו הממונה השולט על הרקיע ההוא, נותן מהכוח שיש לו אל הרקיע ההוא, והרקיע ההוא מקבל מאותו הממונה ונותן למטה לארץ. ואותו הממונה אינו מקבל אלא מתמצית האור שלמעלה. כי עמי העולם אינם ניזונים אלא מתמצית. אבל ארץ הקדושה, אינו שולט ברקיע שעליה ממונה אחר, ולא כוח אחר, אלא הקב"ה לבדו, והוא פוקד את ארץ הקדושה ברקיע ההוא שעליה.

רפט) בכל רקיע ורקיע יש פתחים ידועים, והממשלה של כל ממונה רשומה מִפתח לפתח, ומפתח הזה והלאה אינו שולט אפילו כמלוא השׂערה. ואין זה נכנס בתחומו של פתח חברו, חוץ כשניתנה לו רשות לשלוט אחד על חברו. ואז גם המלכים בארץ שולטים אחד על חברו, כלומר, המלכים בארץ המיוחסים לרקיעים ולממונים האלו.

רצ) באמצע כל הרקיעים, שהוא על ארץ ישראל, שהיא באמצע העולם, יש פתח אחד הנקרא גבילוֹן, ומתחת הפתח הזה יש ע' (70) פתחים אחרים למטה. וע' ממונים שומרים מרחוק אלפיים אמה, תחום שבת, מהפתח הנקרא גבילון, שאינם קרבים אליו. ומהפתח הזה עולה דרך למעלה למעלה, עד שמגיע לכיסא העליון, מלכות, ומהפתח ההוא מתפשט שליטתו לכל צדדי הרקיע, עד שער הפתח, שנקרא מַגְדוֹן, ששם הוא סיום הרקיע של ארץ ישראל.

רצא) וכל אלו ע' פתחים הרשומים בפתח גבילון, כולם רשומים בכיסא הקדוש, המלכות, וכולם קוראים אותם שערי צדק, ע"ש המלכות, הנקראת צדק. כי אחר אינו שולט עליהם. והקב"ה פוקד את ארץ ישראל ברקיע ההוא מפתח לפתח, מפתח גבילון עד פתח מגדון. בפקידה כמו שצריך, בהשפעה מלאה ככל הצורך, ומתמצית פקידה לוקחים אלו ע' ממונים, ונותנים לכל ממונים האחרים שעל עמי העולם.

חזרה לראש הדף
Site location tree