אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק ג' / היכל האהבה חסד

היכל האהבה חסד

632. ההיכל החמישי עומד להאיר לתחתונים באמונה. פתח אחד נמצא בו. והממונה עליו סנגוריה, עומד על הפתח, כדי ללמד סנגוריה, שהיא המלצה טובה, על ישראל לפני אדונם, ולא ישלוט עליהם הס"א.

633. בהיכל עומד רוח אחד, הכלול בארבעה גוונים, לבן שחור ירוק אדום, חו"ג תו"מ, רוח הכלולבכולם. ונקרא סוריה, שׂר על כל צבאות התחתונים, כולם עומדים תחתיו, ומתמנים תחת ידו.

634. הרוח הזה הסוגר והפותח, כל מפתחות עליונים נמסרו בידו, כל צבאות תחתונים נכללים ועומדים תחתיו, וניזונים ממנו. עומד בכל סודות אדונו, כולם נמסרו בידו.

635. הרוח הזה נקרא אהבה, ומשום זה נקרא ההיכל הזה, היכל אהבה. משום שכאן נגנז כל סוד הסודות למי שצריך להשיג אותו. וכאן הוא סוד כמ"ש, שָם אֶתן את דודיי לָך.

636. הרוח הזה שומר כל השמירה שלמעלה. וזה נקרא שומר ישראל. שומר הברית. משום שכאן השמירה של כל אוצרות העליונים. ע"כ צפונות אדונו צפונים בו. מזה יוצאים שבילים ודרכים לאלו שלמטה, כדי לעורר בהם רוח האהבה.

637. ד' גוונים שבו, נכללו זה בזה. וכשרוצים להיכלל, מכים זה בזה, ויוצא מכולם חיה אחת קדושה, שנקראת זוהר. ועליה כתוב, היא החיה אשר ראיתי על נהר כְּבָר.

638. מההיכל הזה יוצאים כל הרוחות הקדושים, שמתקיימים מקיום הנשיקין העליונים,כי מאלו הנשיקין יוצא אוויר הרוח, לקיום הנפש לכל אלו נשמות העליונות, שניתנו בבני אדם. כמ"ש, כי על כל מוצָא פי ה' יחיה האדם. כי בהיכל זה נמצאות כל הנשמות וכל הרוחות, העתידים לרדת לבני אדם, מיום שנברא העולם.וע"כ ההיכל הזה מחזיק כל אלו הנשמות, הנולדות מהנהר ההוא, הנמשך ויוצא, יסוד דז"א. ומשום זה היכל זה אינו עומד ריקם לעולם.

639. ומיום שנחרב ביהמ"ק, לא נכנסו כאן נשמות אחרות. וכשייגָמרו אלו, שכל הנשמות שבהיכל תרדנה להתלבש בבני אדם, ההיכל נמצא ריק, ויהיה נפקד מלמעלה, ואז יבוא מלך המשיח. ויתעורר היכל זה שלמעלה, המלכות, ויתעורר ההיכל למטה, לגלות מלכותו בעוה"ז.

640. בהיכל הזה יש רוח אהבה, וחיה, זוהר, ומהתכללותם יחד, הוציא ב' אורות כלולים זה בזה, ומתקשרים זה בזה, ונקראים, אֵל שדי. אלו ב' אורות, הנקראים שדי ואל, מהיכל שלמטה, שנקרא זכות אל, מתחברים זה בזה ונכנסים זה בזה,ונקרא, אל שדי. משום שיצא מכלל אלו השדיים.

641. השם אל מצד ימין, ולוקח מהמקום הזה כל הרחמים, העומדים להזין היכל שלמטה, שנקרא זכות, ע"ש הרוח שבו. השם שדי מניק לכל התחתונים, ולהיכלות, ולאלו שמבחוץ העומדים מהצד הזה, הנקראים יתדות המשכן. וע"כ נקרא שדי, משום שמשפיע מזונות לכל התחתונים, כמו שמקבל מצד ימין.

642. מכאן יוצאים האורות, שנקראים להט החרב המתהפכת, משום שמתהפכים לכמה גוונים, ומתעוררים בשליחות שלמעלה. והם בעולם מצד שמאל. כשמתפשט רוח אהבה זה, ובוטש להוציא אורות לכל הצדדים, לימין ולשמאל, כאלו שדיים הזורמים חלב לכל צד, כך מהרוח הזה יוצאים אורות לכל צד, ומוציאים חיה אחרת, הממונה על אלו הנקראים להט החרב המתהפכת.

643. וזהו הממונה על העולם, בזמן שרעב מתמנה על העולם. החיה הזו מוציאה רוח של מזון לכל בני האמונה, שלא ימותו ברעב, משום שבזמן ששולט רעב בעולם, יוצא מס"א ב' רוחות הטומאה, הנקראים שוד וכָּפן, העומדים בעולם ועושים קטרוג על בני אדם. אחד, שוד, שולח להם רעב, ומתים. ואחד, כפן, שבני אדם אוכלים ואינם שבעים, משום שרוח רעה שולט בעולם.

644. חיה זו הוציאה ניצוץ, היוצא מהתנוצצות ב' ניצוצין, שמתהפכים לכמה גוונים, לפעמים נוקבא, לפעמים דכורא. והניצוץ הזה נקרא שרפים. הוא אוחז בהם ומלהט אותם.

645. בהיכל הזה יש ב' ממונים, שהם אורות העומדים על אלף וריבוא רבבות, שנקראים גפנים, ואלף וריבוא רבבות, שנקראים רימונים. וכולם עומדים באהבה. ואלו הם שמביאים אהבה בין ישראל למטה והקב"ה למעלה. וכולם מעוררים אהבה ועומדים באהבה. וכשהתעוררה האהבה מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, אז מתמלא ההיכל מכמה טוב, מכמה חסדים, מכמה רחמים. ואז האהבה שלמטה ואהבה שלמעלה מתדבקות זו בזו. אותיות ב"ה שלמטה מתדבקות באותיות א"ה שלמעלה.

646. מכאן יוצאים ב' ממונים, הנקראים אהבה, ע"ש ההיכל. ועומדים להשגיח על אלו שמייחדים ייחוד אדונם באהבה, ומוסרים נפשם עליו באהבה, ועולים ומעידים למעלה. וכל אלו שעושים חסד בעולם, אלו החסדים עולים ונכנסים בהיכל הזה, ומתעטרים שם, ועולים להתעטר באהבה העליונה. וע"ז כתוב, כי גדול מעל שמיים חסדך. בהיכל הזה כתוב, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.

חזרה לראש הדף
Site location tree