Left Sidebar Content

מאוצרות הארכיון​

האר"י הקדוש ומשנתו לדורות

בצלאל לנדוי                                                     ליום ה' מנ"א יום השנה להסתלקותו

 

האר"י הקדוש ומשנתו לדורות   

"כבוד אלקים הסתר דבר". מראשיתה היתה חכמת הנסתר טמונה וספונה מעין רואים. משה קיבל תורה מסיני ובכללה גם סתרי תורה, שהם חלק בלתי נפרד של  התורה, בעוד שאת התורה הנגלה מסר לכל ישראל וחז"ל מספרים לנו גם על סדר מסירתה לאהרן ןלבניו ולבני ישראל. לא נמסרו סודות התורה אלא ליחידי סגולה ומאז נמשכה, במשך מאות בשנים, שלשלת הקבלה מפה לאוזן, ליחידי הסגולה לכל דור ודור.

דבריהם של התנאים והאמוראים יסודם בהררי קודש, והם זהים עם סודות התורה, אך הם העלימו את דבריהם בהסתר תוך הסתר, ולא גילו את סודות התורה לרבים, רק יחידי הסור, אלה מבני העליה שהתקדשו והיטהרו, זכו לבוא בשעריה של חכמת הנסתר.

בשעה שרבי שמעון בן יוחאי ישב ודרש בסודות הקבלה עם רבי אלעזר בנו, היתה אש מלהטת המקום ששם גילה להם הרשב"י ע"ה האדרא רבא - והושיב כל אחד על מקומות הראוי לו כפי נשמתו והוא בעצמו ישב במקום ר"ש (בן יוחאי)".

עריסתו של האר"י הקדוש עמדה במצרים, לשם כבר הגיעו שמועות בשם הרמ"ק, וכן שמע על פירושו הגדול והמקיף על ספר הזוהר בשם "אור יקר". מיד עם עלייתו לצפת פנה איפוא ללמוד מפיו, אולם  לאחר תקופה קצרה עלתה נשמתו של הרמ"ק לישיבה  של מעלה. האר"י המשיך להרביץ תורה לתלמידיו בדרכו המיוחדת השונה מדרך הרמ"ק, והיא נשתקבלה כדרך המלך בחכמת הנסתר.

 

גדולתו של האר"י בתורת הנגלה - נסתרת

גדול היה האר"י הקדוש גם בחכמת הנגלה, והחיד"א מציין ב"שם הגדולים", כי בימי נעוריו החסיד מורי ורבי כמור"ר יצחק לוריא אשכנזי זללה"ה מלא תורה כרמון, במקרא, בתלמוד, במשנה, במדרשים, באגדות, במעשי בראשית במעשי מרכבה, בקי בשיחת אילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים, מכיר בחכמת הפרצוף - יודע בכל מעשי בני אדם שעשו ושעתידים לעשות, יודע מחשבות אדם טרם יוציאו מהכח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים ההווים ובכל הארץ, ולמה שנגזר תמיד בשמים, יודע בחכמת הגלגול, מי חדש ומי ישן, ואיפה האיש ההוא ובאיזה מקום תלויה באדם העליון ובאדם התחתון, יודע ללהבת הנר ולהבת אש, דברים נפלאים, מסתכל וצופה בעיניו לשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים, מתעסק עמהם בחכמת האמת" ורבי חיים ויטאל מוסיף: "כל הדברים האלה עיני ראו ולא זר, דברים מבהילים, לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רשב"י ע"ה ועד הנה".

רבי חיים חוזר ומדגיש שהאר"י הקדוש הגיע להשגות אלו - מדגיש רבי חיים ויטאל - שלא ע"י שימוש בקבלה מעשית, ח"ו, כי אסור גדול יש בשמושם, אמנם כל זאת היה מעצמו ע"י חסידותו ופירותו, אחר התעסקו ימים ושנים רבים בספרים חדשים גם ישנים, בחכמה הזאת, ועליהם הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה, היא הביאתו לידי מעלתו הגבוהה שהיה אליהו הנביא נגלה אליו תמיד ומדבר עמו פה אל פה ולמדו זאת החכמה".

תלמיד שני שחלקו גדול בהפצת תורה האר"י הקדוש הוא רבי יוסף בן טבול, הנחשב יחד עם רבי חיים ויטאל כשני תלמידיו המובהקים. אף הר"H בן טבול העמיד תלמידים, ואחד מהם רבי שמשון בקי. מפליג אף הוא באיגרת שנשלחה מצפת בשנת שמ"ב בשבחו של הארי"י: "והוא היה מבין שיח אילנין וצפצוף עופות ובהמות ומרוצת המים, וכאשר היה מסתכל בצל האדם - היה מכיר ביצר טוב ויצר הרע המלויין את האדם תמיד, והיהיודע כל העוונות שעשה האיש ההוא, והיה אומר לו מה שעשה בחדרי חדרים והיה מכיר גלגול הנשמות של כל אדם בפרט לרוב קדושתו, בשגם שכל רצונו היה מדבר עם נשמות הקדושים אשר בארץ המה".

האר"י הקדוש היה נוהג לשנן את לקחו לתלמידיו בעל פה ולא מתוך הכתב. עד כמה שידוע נשארו בכתב ידו של האר"י כתבים מועטים שהיו בידי רבי חיים ויטאל, שהביא אותם בספרו "עץ חיים" ובהם הוא מזכיר את רבי משה קורדובירו בשם "מורינו", שכן הדברים נכתבו בחיי הרמ"ק, אולם לאחר תקופה מועטת נפרדו דרכיהם ואכמ"ל.

...

הפירוש ההוא קודם שהשיג בחכמה, ובזה נמצאתי מועיל למעיינים, וגם בזה יש התנצלות גדול להרב וזה כבודו (ספר הזכרון לבער עמ' 237).

רבי חיים ויטאל מזכיר את דברי הרמב"ם בהקדמת ספר "מורה נבוכים" להסבר המשנה שאין ללמוד מעשי מרכבה ביחיד. "ואילו ביאר האדם הענינים האלו בספר כאילו דורשם לאלפים מבני אדם".

זאת ועוד, הוא מדגיש - "דברים אלו לא יובנו בעיון אנושי חמרי, אל מקבלה מפה אל פה או מפי אליהו זכור לטוב, או מפי הנשמות המתגלים מדור לדור לאלה הראוים להם", והוא מסתמך על דברי הרמב"ן בפירוש על הותרה כי "אני יודיע נאמנה שלא יושגי דברי, ולא יוודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקבל חכם לאוזן מקבל מבין והסברה בהם איוולת, ומחשבת רבת הנזקים ומונעת התועלת - כי לא תבואהו בסברתו רק רעה, כי ידברו אל ה' סרה, לא יוכלו כפרה אל יהרסו אל ה' לראות".

 

הפצת תורת הקבלה בדור האחרון

אחד האישים שתרם להפצת תורה הקבלה הוא רבי יהודה ליב אשלג הידוע יותר כאדמו"ר בעל ה"סולם". שריכז סביבו חבורה מובחרת של אברכים מופלגים והרביץ באזניהם את תורת הקבלה.

מיד לאחר עלייתו לארץ ישראל התישב בירושלים והחל להשמיע את שעוריו בתורת הנסתר, הוא הצליח לרכז מסביבו חבר צעירים שחונכו על ידו למטרה לה נועדו, להמשיך את עבודתו ולמטרה זו הקים בין אולפנא לרבנים, ולפני התלמידים היה משמיע שיעורים בנגלה ובנסתר.

התלמידים שהיו קשורים אליו בנפשם לא החסירו אף שעור אחד, שהוא היה משמיע ברבים. אף בשנים שבהם התגורר מחוץ לירושלים מטעמים כמוסים שלא גילה אותם, היו בני ירושלים נוס... ...

... טרח ומצא בעינו מלא מדעתו, הגדיל הפליא על קודמיו, ואם היתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חכמתו כמעט כיום אשר נתנה תורה לישראל - וע"כ קמתי לפתוח בהרחבה פתחי אורה של האר"י שהוא הוא המסוגל ומוכשר גם לדורינו זה". באחת מאגרותיו שנדפסו בספר פרי חכם הוא כותב לתלמידו "ותדע נאמנה שעדיין לא היה מזמן האר"י ז"ל עד היום הזה, מי שיבין שיטת האר"י ז"ל על שורשו - והנה ברצון עליון יתברך זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל".

לאחרונה זכינו להוצאת כל כתבי האר"י בצורה מהודרת של סדרה בת חמשה עשר כרכים, כשהיא כוללת את ספי עץ חיים עם פירושי הרש"ש ועוד, מבוא שערים כל שמונה השערים, לקוטי תורה, ארבע מאות שקל כסף, פרי עץ חיים, עולת תמיד, וספר הלקוטים עם הגהה מחודשת והשואת דפי מראי המקומות ועד תוספות שסודרו ע"י בנו הרב אברהם ברנדווין.

 

סדר התיקון חמישה באב ביום פטירתו של האר"י

בעדות המזרח מקובל סדרי תיקונים לתיקון כרת, וימי הילולא של צדיקים מסוגלים לכך, פרופ' מאיר בניהו גילה תיקון חמישה באב, שהובא לדפוס בליוורנו תרל"ד, ובשערו מצויין שהתיקון המסודר לחמישה באב "יום פטירת מורנו ורבינו נר ישראל צדיק יסוד עודלם האר"י החי - ואשרי האיש המנדד שינה מעיניו בלילות אלו, לעסוק בתורה הקדושה ובטהרה, כפי הסדר הכתוב בספר זה".

לדעת פרופ' בניהו סודר התיקון ע"י רבי יוס ףחיים מבגדאד בעל "בן איש חי", המציין בהקדמתו את החיוב המוטל על כל איש ישראל לקדש עצמו בלילה חמשה באב - ותרדנה עיניו דמעה, וזוכרו פטירת הרב זי"ע ותועיל לנו לכפרת עונותינו ולתיקון נפשינו. ולא נהיה כפויי טובה ח"ו, ... ...

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content