Left Sidebar Content

אירועים | אירועים קודמים | כנסי "קבלה לעם" | כנס הערבות העולמי - דצמבר 2011 | מאמרי הכנה

עצות מעשיות לחיבור על פי בעל הסולם

אם אין לאדם כוח רצון לרוחניות, אבל נמצא בין אנשים עם רצון לרוחניות. הוא לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. ולפי החשיבות שמחשיב אלו האנשים, הוא מקבל כוחות חדשים
 • עשו כפי כוחכם ותשועת ה' כהרף עין. והעיקר העומד היום לפניכם הוא אחדות החברים. והתאמצו בזה יותר ויותר, כי יש בה לשלם בעד כל החסרונות.
  (פרי חכם. אגרות, עמ' מח)

 

 • סדרתי לכם סדרים, שעל ידם מסוגלים, על כל פנים להחזיק מעמד מבלי נטות אחורנית, והמיוחד בהם הוא דיבוק חברים. ואם הייתם מתחזקים בדבר הזה, ודאי הלכתם מחיל אל חיל בעליות הקודש.
  (פרי חכם. אגרות, עמ' קמ)

 

 • אזכיר לכם תוקף אהבת חברים, אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, ובו נמדד אמת המידה של הצלחתנו הקרובה לנו. לכן פנו לכם מכל העסקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות, לקשר לבכם בלב אחד ממש. ויקוים בכם הכתוב "ואהבת לרעך כמוך" בפשיטות.
  (פרי חכם. אגרות, עמ' קמד)

 

 • הנושע מה' אינו נושע זולת בנצרך לישועה היום. ומי שיכול להמתין למחר, ישיג שכלו לאחר שנותיו. וזה התהווה לכם מסבת התרשלות בבקשתי להתאמץ באהבת חברים, שהסברתי לכם בכל השבעים לשון, שדי בסגולה זו להשלים כל מחסורכם.
  (פרי חכם. אגרות, עמ' נה)

 

 • אבקש מאתכם להתאמץ באהבת חברים, להמציא המצאות המסוגלות להרבות אהבה בין החברים, ולבטל מאתכם תאוות מושגי הגוף. כי זהו המטיל שנאה. ובין עושי נחת רוח לבורא לא יצוייר שום שנאה. אדרבה, רחמנות ואהבה יש ביניהם.
  (פרי חכם. אגרות, עמ' נג)

 

 • התחילו בכל הכוח לאהוב איש את חברו, כמו את עצמו, ולהצטער בצרת חברו, ולשמוח בשמחת חברו, עד כמה שאפשר.
  (פרי חכם. אגרות, עמ' קמה)

 

 • אם אין לאדם כוח רצון לרוחניות, אבל נמצא בין אנשים עם רצון לרוחניות - אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אעפ"י שמכוח תכונתו עצמו אין לו אלו הכוחות והרצונות. אלא לפי החשיבות שמחשיב אלו האנשים, הוא מקבל כוחות חדשים.
  (ספר שמעתי, מאמר צ"ט "רשע או צדיק לא קאמר")

 

 • אי אפשר להגביה את עצמו ממעל לעיגול שלו. לכן האדם מוכרח לינוק מתוך הסביבה שלו. ואין לו שום עצה, אלא דרך תורה ויגיעה רבה. לכן אם בוחר לעצמו סביבה טובה, אזי הוא מרוויח זמן ויגיעה, כי נמשך לפי הסביבה שלו.
  (שמעתי, מאמר רכה "להגביה את עצמו")

 

 • יש לדעת, שהרבה ניצוצים קדושים ישנם בכל אחד מהחברים, ובאוספכם כל הניצוצים הקדושים למקום אחד, בשבת אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד.
  (פרי חכם. אגרות, עמ' נה)
הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content