אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת שמיני / ונטמתם בם

ונטמתם בם

קיב) ועל זה כתוב, ונטְמתם בם. בלי א', להורות שלא נמצא רפואה אל התיעוב שבו, ואינו יוצא מטומאתו לעולם. אוי להם ואוי לנפשיהם, שלא יתדבקו בצרור החיים לעולם, כי נטמאו. אוי לגופם. עליהם כתוב, כי תולעתם לא תמות, והיו סרחון לכל בשר. וגרם להם זאת צד ההוא שנתדבקו בו.

קיג) ישראל באים מצד הימין. אם מתדבקים בצד שמאל, הרי פוגמים לצד הימין, ופוגמים את גופם ופוגמים את נפשם, פגומים בעולם הזה ופגומים לעולם הבא. כל שכן מי שמתדבק בצד הטומאה, הנמשך מצד שמאל, נפגם כולו, שצד הטומאה וצד שמאל אחוזים זה בזה, הקו שמאל שלמעלה שבפירוד מן הימין, שמשם נמשך הטומאה. וכמ"ש, כי עם קדוש אתה לה' אלקיך.

קיד) כל עמל האדם לפיהו. הסתכלתי בדברי שלמה המלך, וכולם אחוזים בחכמה עליונה. והכתוב, כל עמל האדם לפיהו. בשעה שדנים לאדם בעולם ההוא, כתוב, שכל דין וכל מה שסובל בעולם ההוא, שנוקמים ממנו נקמת העולם, כל זה הוא, לפיהו, משום פיהו, שלא שמר אותו, וטימא את נפשו, ולא נתדבק בצד החיים בצד ימין. וגם הנפש לא תמלא. שלא יושלם הדין שלה לעולם ולעולמי עולמים. פירוש אחר, לא תמלא. שלא תהיה נשלמת לעולם לעלות למקומה, משום שנטמאת ונתדבקת בצד האחר.

קטו) כל מי שנטמא בהם, הוא כאלו עבד עבודה זרה, שהוא תועבת ה'. וכתוב, לא תאכל כל תועבה. מי שעובד עבודה זרה יוצא מצד החיים, יוצא מרשות הקדושה, ונכנס ברשות אחרת. כן מי שנטמא באלו המאכלות, יוצא מצד החיים, ויוצא מרשות הקדושה, ונכנס ברשות אחרת. ולא עוד, אלא שנטמא בעולם הזה ובעולם הבא. וע"כ, ונטמתם בם, כתוב בלי א'.

קטז) וכתוב, ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה, ובעוף, ובכל אשר תרמוש האדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא. מהו לטמא? הוא, לטמא בהם העמים עכו"ם. כי הם טמאים, ובאים מצד הטומאה, וכל אחד מתדבק במקומו. ישראל בהבאים מצד הקדושה, והעמים עכו"ם בהבאים מצד הטומאה.

קיז) עתיד הקב"ה לטהר את ישראל. במֶה יטהר אותם? במה שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם. שהם מימי החסד המלבישים וכוללים את הארת השמאל, שמשם בא הטהרה. וכיון שנטהרים הם מתקדשים, שמתדבקים בקדושת ז"א, שבו המוחין דאו"א, הנקראים קדש. וישראל שמתדבקים בהקב"ה, נקראים קודש. שכתוב, קודש ישראל לה', ראשית תבואתה. וכתוב, ואנשי קודש תהיון לי. אשרי הם ישראל, שהקב"ה אומר עליהם, והייתם קדושים כי קדוש אני ה'. משום שכתוב, ובו תדבק, וכתוב, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללויה.

חזרה לראש הדף
Site location tree