אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בא / כי מלאכיו יצוה לך

כי מלאכיו יצוה לך

ר) מטרם שבא אדם לעולם הזה, ויוצא מרחם אמו, ויאבק איש עמו. זהו גבריאל. ויאבק, היינו באותו אבק של עפר, כמ"ש, וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה. ונמצא שהאדם הוא עפר. והאבק של העפר הוא יצר הרע. וגבריאל הוא יצר הטוב, שלוחֵם עם יצר הרע, הנקרא אבק. ומלמדו שבעים לשון. ומשום זה כתוב, וַיִּיצֵר, עם ב' יודין. שיוד אחת הוא כנגד יצר הטוב, גבריאל, שלימד אותו ע' לשון. ויוד אחת כנגד יצר הרע, שהתאבק עמו, שנאמר, כי נגע בכף יֶרֶךְ יעקב בגיד הנשה, והשכיח ממנו ע' לשון, שלימדו יצר הטוב.

רא) ומקודם לכל, יורדים עמו ארבעה מלאכים, שנאמר בהם, כי מלאכיו יצוה לך. אם יש לו זכות אבות, אז אחד הוא מיכאל, בזכות אברהם. והשני הוא גבריאל, בזכות יצחק. והשלישי הוא נוריאל, בזכות יעקב. והרביעי הוא רפאל, בזכות אדם הראשון. והיצר הטוב למעלה ממנו.

רב) ואם אין לו זכות, הולכים עמו ארבעה מלאכי חבלה: עון, משחית, אף, וחימה. ויצר הרע למעלה מהם, לדון אותו לעולם שיבא. ומשום זה בארוה, רשע יצר הרע שופטו, צדיק יצר הטוב שופטו, בינוני זה וזה שופטו. ומשום זה אם הוא בינוני, גבריאל, שהוא יצר הטוב, וסמאל, שהוא יצר הרע, זה וזה שופטו.

רג) לכל אדם, שיש בו ד' יסודות, אש רוח מים ועפר, ארבעה מלאכים יורדים עמו מימין, וארבעה משמאל. ארבע מימין: מיכאל גבריאל רפאל נוריאל. וארבעה משמאל: עון, משחית, אף, וחימה. ומצד הגוף יורד עליו מטטרון מימין וסמאל משמאל.

רד) אין אדם שאין בו ארבעה יסודות: אש רוח מים עפר. אבל כפי היסוד שהקדים בו, כן מתחילים אלו ארבעה. אם מזל שלו אריה, שהוא חסד, מקדים מיכאל, ואחריו גבריאל, נוריאל, רפאל. ואם מזל שלו שור, שהוא גבורה, מקדים גבריאל, ואחריו מיכאל, ואחריו נוריאל, ואחריו רפאל. ואם מזל שלו נשר, שהוא ת"ת מקדים נוריאל, ואחריו מיכאל, גבריאל, רפאל. ואם מזלו אדם, שהוא מלכות, מקדים רפאל, ואחריו מיכאל, גבריאל, נוריאל.

רה) ואלו שמצד ימין, שהוא מצד מיכאל, כל ד' הפנים שלו, אריה שור נשר אדם, הם רחמים, בעל גמילות חסדים, ופניו לבנים. ואדם הזה הוא גומל חסד, חסיד, חכם, אם עוסק בתורה. ואם אינו עוסק בתורה הוא להיפך, מצד יצר הרע, גזלן, אויל, אין בו חסד, כי אין עַם הארץ חסיד.

רו) מצד גבריאל, שהוא שמאל, ארבע הפנים שלו, שור אריה נשר אדם, הם דין, מדת הדין על הרשעים, ומתגרה בהם, כמו שהעמדנו, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. הוא גבור ביצרו, ירא חטא, דיין יהיה, אם יעסוק בתורה וגבור בלמודו. בהיפך, אם הוא מצד היצר הרע, הוא מתגרה בצדיקים לעשות דין קשה להם, גבור בעבירה לעשותה, אינו ירא חטא, ועין פניו אדומים, וכמו עֵשָׂו שופך דמים.

רז) מי שמזלו נשר, שהוא מקו אמצעי, אינו רחמן גדול, ואינו במדת הדין גדולה, אלא בינוני ביצר טוב במדות טובות שלו, ובינוני ביצר הרע במדות הרעות. ולו פנים לבנים ואדומים.

רח) מי שמזלו אדם, שהוא מלכות, מצד הטוב כלול כל מדות טובות, חסיד, חכם, גבור בתורה, ירא חטא, ממולא בכל מדות טובות, ועין פניו שחורים. ואם הוא מצד היצר הרע, הוא ממולא מכל מדות הרעות.

רט) ואם עונותיו של אדם מרובים, שולטים עליו כל המחנות של יצר הרע, עד שיסתלקו ממנו כל המחנות של יצר הטוב. והוא ממליך על אבריו, את סמאל וכל המחנות שלו.

רי) ואם זכויותיו מרובות, שולטים עליו המחנות של יצר הטוב, עד שמסתלקים ממנו כל המחנות של יצר הרע. וממליך על כל אבריו את המחנות של יצר הטוב. בזמן ההוא, שולט עליו שם הוי"ה.

ריא) ואם הוא בינוני, צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו. אלו מיימינים לִזכוּת, ואלו משמאילים לחובה. ומי שחזק יותר הוא גובר. ומשום זה העמידו בעלי המשנה, לעולם יִרְאֶה אדם עצמו כאלו כל העולם כולו תלוי בו, שיחזיק עצמו לבינוני, ואת כל העולם לבינוניים. ואם עשה מצוה אחת, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. ואם עשה עבירה אחת, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה.

ריב) ומצדו של מיכאל, נקרא האדם בכור, שמדרגתו כסף לבן, הרומז על חסד. ומשום זה פדיון הבכור הוא כסף, חמשה סלעים, כחשבון ה' של אברהם. שאם יחכים בתורה, יתוסף עליו י', שהיא קדש, חכמה, שבו צריך לקדש בכור בהמה, קדש ישראל לה'. ובו צריך לעַשֵר וְלָדוֹת, שכל וָלָד הוא מצד דבן י"ה, שהוא ו', ת"ת.

ריג) כל חיות הקודש, באותיות השם הקדוש נקראו. כמ"ש, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. אפילו כל הבריות נבראו באותיות השם הקדוש, ואין בריה שאינה נרשמת בשם הזה, כדי להכיר את מי שברא אותה. יוד של השם הויה, היא צורת הראש של כל בריה ה'. ה' של השם, הן צורות ה' אצבעות של יד ימין, וה' של יד שמאל. ו' היא צורת הגוף.

חזרה לראש הדף
Site location tree