אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / זוהר לעם – זוהר לכולם
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

זוהר לעם – זוהר לכולם

מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי היה לזמן קצוב, עד שתשלים שנת הר"ן [1490]. ומשם ואילך ייקרא דור אחרון, והותרה הגזֵרה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. ומשנת ה"ש [1540] ליצירה מצווה מן המובחר שיתעסקו ברבים, גדולים וקטנים.

ר' אברהם בן מרדכי אזולאי, הקדמת ספר "אור החמה", עמ' פא

 

.לשון הזוהר הקדוש מסוגל לנשמה והוא דבר השווה לכל נפש ישראל, קטן וגדול שם הוא, כל אחד לפי הבנתו ושורש נשמתו

ר' צבי הירש בן יעקב הורוביץ, "הנהגות ישרות", אות ה

 

חִיוּת אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מר"ן [האר"י], ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה, כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "נוצר חסד", פרק ד, משנה כ

 

אמר מורנו האר"י, שבזמן הזה נסתרות נעשו נגלות, ושמחה לפני המקום ללמוד ברזי התורה ולגלות רזין לכל בר ישראל.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "היכל הברכה", דברים, רח

 

כי חיבור זה שנקרא ספר הזוהר הוא כמו תיבת נח, שבו היו מינים הרבה ולא היה קיום לאותן המינים והמשפחות כולם אלא על ידי כניסתם לתיבה, כן הוא ממש... כן ייכנסו הצדיקים אל סוד אור חיבור הזה להתקיים. וכך סגולת החיבור, שמיד שעוסק בחשקו, אהבת ה' ישאבנו כשאיבת האבן השואבת את הברזל, וייכנס אליו להצלת נפשו ורוחו ונשמתו ותיקונו. ואפילו אם יהיה רשע אין חשש אם ייכנס.

ר' משה קורדובירו, הרמ"ק, "אור יקר", שער א, סימן ה

 

הבה נקווה כי באופן כזה כל אחינו בית ישראל יקבעו לימוד בספר הזוהר הקדוש יחד, עשיר ואביון קטון וגדול שם הוא. ומה טוב ומה נעים אם ישתדלו לקבוע חברות ללימוד הזוהר, ובפרט לעת כזאת אשר ניצוצי הגאולה החלו לפרוח עלינו, להשתדל בלימוד הקדוש הזה.

הקדמת הרבנים לזוהר, דפוס ג'רבה

 

.ולו עמי שומע לי, בדור הזה שהמינוּת גובר, היו לומדים עם תינוק בן תשע שנים ספר הזוהר

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "נוצר חסד", פרק ד, משנה כ

 

כשיהיה קרוב לימות המשיח אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות החכמה, ולדעת בהם קִצים וחשבונות של הגאולה, ובאותו הזמן תיגלה לכל. וזה שכתוב כי אז אהפוך אל עמים. מהו אז? היינו בזמן שכנסת ישראל תקום מעפר, ויקים אותה הקב"ה, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שֶכֶם אחד.

ספר הזוהר, פרשת וירא, אות תס

חזרה לראש הדף
Site location tree