אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק א' / ועתה שני בניך הנולדים

ועתה שני בניך הנולדים

עג) ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, זהו ישראל למטה בגלות, והם בניו של הקב"ה, הנולדים בין העמים. הכתוב סובב על ישראל, שהם בגלות העמים, כי ארץ מצרים כולל לכל הגלויות. ישראל שיהיו בא"י הקדושה, יושבים בארץ, בעת שיבוא המשיח, יהיו עם אחיהם במקומם. כי לא נקרא גלות, אלא למי שהוא יושב בארץ נוכריה, והם נקראים גולים. אבל אלו שיושבים בא"י, אינם נקראים גולים, ואינם בגלות אפילו בטרם שיבוא המשיח. ולפיכך מדייק הכתוב, הנולדים לך בארץ מצרים, שהם נבחנים כגולים, ולא הנולדים בא"י.

עד) וזכרתי את בריתי יעקוב. הו' של יעקב יתירה היא, וזה מורה, שתבוא הו' שנסתלקה כשנחרב הבית, ותהיה עזרה ליעקב בעת שיהיה הגאולה, ותהיה לבן הקדוש יעקב ארץ אחוזת עולם, ויהיו בניו בארצם, שגרו בה מקודם לכן, אשרי חלקם.

עה) עתה בנים, שהוגלו לחוץ לארץ ונשכחו, בחינת מנשה, ופרו ורבו, בחינת אפרים, ויאמר יעקב העליון, ז"א, לזה שלמטה, הבנים שלך, שבחוץ לארץ, שנולדו בגלות בכל ארץ וארץ, מטרם שבאתי למצרים ועשיתי בהם דין על עוונותיהם, אין אני מחשיב לבניך כל אותם הנבראים בגלות בחוץ לארץ בארץ נוכריה. ואע"פ שהם רבים, בחינת אפרים, ונשכחו, בחינת מנשה, בנים שלי הם, וכשראיתי גלות הזה שלהם, ריפאתי את מכאוביהם ושמעתי תפילתם. כמ"ש, עד בואי אליך מצרימה לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. ראובן, כי ראה ה' את עוֹניי. שמעון, כי שמע ה' כי שׂנואה אנוכי. אפרים ומנשה, שפָרוּ בגלות ונשכחו בגלות, כראובן ושמעון יהיו לי, שיראה את עוניָם, וישמע את תפילתם ויגאלם, כהוראת השמות ראובן ושמעון. וחשוב בליבך כאילו הם לפניי, וכשנחזור ממצרים, הכוללת כל הגלויות, אחר שיעשה בהם הדין, נוציא אותם מארץ גלותם.

עו) מכאן נשמע, שאחר שיעשה דין במצרים, הכוללת כל הגויים, יגאלו ישראל מגלות. שכתוב, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לה'. רוצה לומר, כשיהיה הקב"ה בדין במצרים, בכל האומות, יביאו כל העמים מנחה, כאשר שמעו שמועה של הקב"ה, כמ"ש, ונהרו אליו כל הגויים.

עז) עתיד הקב"ה לעשות לכל צדיק וצדיק חופה בירושלים, כמ"ש, קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה. כאשר תשוב השכינה אל המלך, ויעשה לה אירוסין. ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו, מתן תורה. וביום שמחת ליבו, זה בניין בהמ"ק, שייבנה במהרה בימינו.

עח) ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, זה ישראל למטה, שייוולדו לאחר הגאולה, אל האבות, שהם מרכבות, יהיו שמותיהם, שנולדו לאחר הגאולה, ע"ש אחיהם יקָראו בנחלתם.

עט) ומולדתך, זהו ירושלים של מטה. המולדת שלך. האנשים אשר ייוולדו בירושלים הזו, לאחר שישובו העולם לאדון השמים, כי יתגיירו לאחר הגאולה, יקָראו על שמות בני ישראל, ולא יקָראו ע"ש אבותיהם, כגון גֵר מקפוטקִיָא, אלא בשם ישראל.

פ) לך יהיו. על שמותם של ישראל יקָראו, על שם אחיהם יקָראו בנחלתם. וכאשר ישובו, ינחלו עִם ישראל בארץ, וייקח כל שבט ושבט את שלו. וגם בשביל אנשים משלהם מהגֵרים, וכל אחד ינחל מן הארץ לפי מניינו.

חזרה לראש הדף
Site location tree