אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויחי. חלק א' / כאשר מגיע זמנו להסתלק מן העולם [כד מטי זמניה לאסתלקא מעלמא]

כאשר מגיע זמנו להסתלק מן העולם [כד מטי זמניה לאסתלקא מעלמא]

קנז) כמה זמן נותר לחיות עוד בעוה"ז? אין רשות להודיע את זה, ואין מודיעים זה לאדם. אבל בשמחה הגדולה היה רבי שמעון ביום פטירתו, ושמחה גדולה בכל העולמות, מחמת רוב הסודות שגילה אז.

קס) ביום הקשה והנורא, כשהגיע זמנו של האדם להסתלק מן העולם, ארבע רוחות העולם חו"ג תו"מ, נמצאים בדין הקשה, לשפוט העולם, ומתעוררים דינים מארבע רוחות העולם, וארבע יסודות של האדם, אש רוח מים ועפר, הקשורים זה בזה, ניצים, ומריבה נמצאת בהם, ורוצים להיפרד כל אחד לצידו: יסוד האש שבאדם אל יסוד האש הכללי של העולם, ויסוד המים שבאדם אל יסוד המים של העולם, ויסוד העפר שבאדם אל יסוד העפר שבעולם. כי כן נפרדים ד' יסודות של האדם עם מיתתו.

קסא) הכרוז, הארת החכמה מזיווג השמאל, יוצא ומכריז בעולם העליון, תבונה, ונשמע במאתיים ושבעים עולמות. מחזה ולמטה, ששם ב' ספירות נו"ה, שהם מאתיים, וב' שלישי ת"ת, שהם ע'. אם צדיק הוא, כל העולמות שמחים לקראתו, כי אם זכה הרי טוב. ואם אינו צדיק, אוֹי לו לאדם ההוא ולחלקו. כי אם לא זכה הרי רע.

קסב) באותו זמן שהכרוז מכריז, יוצא אז שלהבת אחת מצד צפון, והולכת ונשרפת בנהר של אש, נהר די נור, ונפרשת לארבע רוחות העולם, ושורפת נשמות הרשעים.

קסג) ויוצא אותה השלהבת, דין המלכות, שמתגלה כשלא זכה הרי רע, ועולה לבינה, ויורדת בעולם, וחוזר אל המלכות. ושלהבת הזו מגיעה תחת כנפיו של תרנגול שחור, ומכה בכנפיו, והוא קורא בפתח בין השערים.

הכתוב מבאר, איך דין המלכות המתגלה בלא זכה הרי רע, יוכל לפגום בכלים דבינה. ויוצא אותה השלהבת, שהיא עולה לבינה ופוגם אותה, ואח"כ יורדת למלכות, שנקרא עולם, ויוכל לפגום בכלים שבה. והשלהבת הזו מגיעה תחת כנפיו של תרנגול שחור, שנמשך מגבורה דבינה, והוא קורא בפתח שבאמצעם של ב' השערים, שערי בינה ושערי המלכות, כיוון שעומד באמצע, ע"י התכללות המלכות בבינה, ע"כ פוגם את שתיהן. וכן בזיווג דחצות לילה מתתקנים משום זה, שתיהן.

קסד) בפעם הראשונה קורא ואומר, הנה יום ה' בא בוער כתנור. בפעם השנייה קורא ואומר, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שֵׁחו. ובאותה שעה, יושב האדם ושומע מעשיו, שמעידים לפניו העדים, והוא מודה עליהם. בפעם השלישית, כשרוצים להוציא נשמתו ממנו, קורא התרנגול ואומר, מי לא ייראך מלך הגויים כי לך יאתה.

קסה) תרנגול שחור למה בא? כל מה שעשה הקב"ה בארץ, הכל רומז על חכמה, רק בני אדם אינם יודעים. כמ"ש, מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. ומשום שנעשו בחכמה, כולם רומזים בחכמה.

קסו) אין דין שורה אלא במקום שהוא מינו. תרנגול שחור. שחור בא מצד הדין, כי שחור רומז אל המלכות, שהיא מדה"ד. ומשום זה בחצות לילה, כשרוח הצפון, קו שמאל, מתעורר, יוצאת שלהבת אחת, ומכה תחת כנפי התרנגול וקורא. וכש"כ תרנגול שחור, הבא ממדה"ד, מכוון יותר ברמז הזה מתרנגול בצבע אחר.

קסז) בשעה שמתעורר דין על האדם, תרנגול השחור מתחיל וקורא. ואין מי שיודע זה, חוץ מאדם ההוא ההולך למות. כי בשעה שהאדם הולך למות, והדין לצאת מן העולם שורה עליו, נתווסף עליו רוח העליון, בשיעור שלא היה לו מימיו. וכיוון ששורה עליו ונתדבק בו, הוא רואה מה שלא זכה לראות מימיו, משום שהרוח נתווסף בו. ומשנתווסף בו הרוח והוא רואה, אז יוצא מעוה"ז. כמ"ש, תוסֵף רוחם יִגְוָעון ואל עפרם ישובון. אז כתוב, כי לא יִראַני האדם וחי. בחייהם אינם זוכים לראות, אבל במיתתם זוכים לראות.

קסח) בשעה שהאדם מת, ניתן לו הרשות לראות, ורואה אצלו את קרוביו וחבריו מעולם האמת, ומכיר בהם, וכולם חקוקים בצורתם כמו שהיו בעוה"ז. ואם אדם צדיק, כולם שמחים לפניו ומקדימים לו שלום.

קסט) ואם אינו צדיק, אינם נודעים אליו, רק אלו הרשעים, שמכים אותם בכל יום בגיהינום, וכולם עצובים, ופותחים באוֹי ומסיימים באוֹי, והאדם נושא עיניו ורואה אותם, כדבר שרוף העולה מהאש. ואף הוא פותח ואומר עליהם, אוֹי.

קע) בשעה שיצאה נשמתו של האדם, כל קרוביו וחבריו שבעולם האמת הולכים עם נשמתו ומראים לה מקום העדן, ומקום העונש. אם הוא צדיק, הוא רואה מקומו, ועולה ויושב ומתעדן בעדן העליון שבעולם ההוא. ואם אינו צדיק, נשארת נשמה ההיא בעוה"ז, עד שנקבר הגוף בארץ. כיוון שנקבר, כמה בעלי הדין אוחזים בה, עד שמגיעה לדוּמה, ומכניסים אותה במדורי גיהינום.

קעא) כל שבעת ימי אבלות, הנשמה הולכת מבית לקבר ומקבר בחזרה לבית, ומתאבלת על הגוף, כמ"ש, אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תֶאֱבָל. הולכת ויושבת בבית, ורואה כולם עצובים, ומתאבלת גם היא.

קעב) אחר ז' הימים, הגוף נעשה מה שנעשה, והנשמה נכנסת למקומה, ונכנסת למערת המכפלה, ורואה מה שרואה, ונכנסת למקום שנכנסת, עד שמגיעה לגן עדן, ופוגשת בכרובים ולהט החרב אשר בגן עדן. אם כדאית היא להיכנס, נכנסת.

קעג) ארבעה עמודים, שהם ארבעה מלאכים, הנמשכים מד' יסודות הרוחניים חו"ב תו"מ, מזומנים לנשמה, וצורה אחת של הגוף שלה בידיהם, הלבוש, הנקרא חלוק דרבנן, והיא מתלבשת בה בשמחה, ויושבת במדור גן עדן התחתון, עד הזמן שנגזר עליה לשבת שם.

קעד) ועמוד בשלושה צבעים מזומן בגן עדן התחתון, ג' גווני הקשת, ועמוד הזה נקרא מְכון הר ציון, כמ"ש, וברא ה' על כל מְכון הר ציון ועל מקרָאֶיהָ ענן יומם ועשן. והנשמה עולה בעמוד אל הפתח של צדק, שבו ציון וירושלים, יסוד ומלכות של הנוקבא דז"א, הנקראת צדק.

קעה) אם זכתה לעלות יותר מזה, הנה יפה חֶלקה וגורלה להתדבק בגוף המלך, בז"א, כי כיוון שכבר זכתה לעלות לציון וירושלים, לנוקבא, הרי מדרגה הבאה אחריה הוא גוף המלך, ז"א. ואם אינה זוכה לעלות יותר, כתוב עליה, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, הנוקבא, קדוש ייאמר לו. ואם זוכה לעלות יותר, אשריו שזכה לכבוד המלך, לז"א, ולהתעדן בעדן העליון של מעלה, שמים, ז"א. שכתוב, אז תתענַג על ה'. על ה', ז"א, הנקרא הויה. אשרי חלקו מי שזכה לחסד הזה, שכתוב, כי גדול מעל שמים חסדך.

קעו) והאם החסד מעל השמים הוא? הלוא כתוב, כי גדול עד שמים חסדך, משמע, שהחסד מתחת השמים? יש חסד ויש חסד, חסד עליון וחסד תחתון. חסד עליון, חסד דז"א עצמו, מעל השמים, כי השמים ת"ת, וחסד קודם לת"ת. וע"ז כתוב, מעל השמים חסדך. חסד התחתון, חסד דז"א, המתלבש בנוקבא דרך נו"ה דז"א, שכתוב, חסדי דוד הנאמנים, הנקראים ע"ש הנוקבא, הנקראת דוד. ובאלו כתוב, עד שמים חסדך, כי הם למטה מן השמים, ת"ת דז"א.

חזרה לראש הדף
Site location tree