אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת יתרו. חלק ג' / אנוכי ה' אלוקיך

אנוכי ה' אלוקיך

תקד) וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. כל הדברים, כלל הזה הוא כלל הכול, כלל למעלה ושל מטה, הכול נכלל בעשרת הדיברות.

תקה) אנוכי ה' אלוקיך. אנוכי, הוא עולם העליון, הנוקבא שמחזה ולמעלה דז"א, השם הקדוש יה"ו, שהם ג' קווים חג"ת, שהנוקבא מקבלת מז"א. אנוכי, המלכות, שהתגלתה ואח"כ נגנזה. התגלתה בכיסא, בינה, שהמלכות נעשתה לו רגל רביעי. שהלבנה, המלכות, עומדת אז בשלמות עם ז"א כאחד. שקומתם שווה, ושניהם משתמשים בכתר אחד. והלבנה נגנזת, בשעה שהשמש, ז"א, שולט, והיא מאירה ממנו, ואין לה אז שום שבח מעצמה, חוץ משבח האור שז"א מאיר עליה. ונמצאת, שבחינתה עצמה נגנזה. ומצב הזה נעשה אחר שהתמעטה הלבנה.

תקו) אנוכי, המלכות, כשהיא בהשלמת השלמות של כיסא התחתון. אחר שהתמעטה וירדה מלמעלה מחזה אל למטה מחזה. וניתקנה שם בכיסא תחתון. והסתלקו ממנה החיות הקדושות שמחזה ולמעלה. והיא ניתקנה בתיקוניה. וכשהיא יפת מראה, ובעלה, ז"א, בא אצלה. אז נקראת אנוכי.

תקז) אנוכי, כולל הכול יחד. שכולל יחד כ"ב (22) אותיות ול"ב (32) שבילי החכמה. בכלל כל האותיות, שהם כ"ב, ובשבילי אורייתא, שהם ל"ב, היוצאים מתוך העליון, מחכמה. באנוכי הזה תלויים סודות העליונים והתחתונים. אנוכי, הוא עניין לתת שכר טוב לצדיקים המחכים לו ושומרים מצוות התורה. באנוכי יש להם ביטחון כראוי לעוה"ב. כמ"ש, אני פרעה. שאמר כן, כדי לתת ביטחון ליוסף, שיתקיימו דבריו.

תקח) אנוכי ה' אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים. אנוכי ולא יהיה לך, זהו זכור ושמור. שאנוכי, זכור. ולא יהיה לך, שמור. אנוכי, הוא סתום וגנוז בכל אלו המדרגות של עולם העליון, שהן יה"ו, בכלל אחד. וכיוון שנאמר אנוכי, התחבר הכול יחד באחד. כלומר, שאנוכי הוא תמצית של התחברות כל המדרגות יחד.

תקט) אנוכי הוא שני הכיסאות. כיסא עליון, בינה, במה שהמלכות משמשת לה לרגל רביעי. וכיסא התחתון, המלכות, אחר שהתמעטה. אנ"י של אנוכי רומזת לכיסא התחתון. כ' של אנוכי רומזת לכיסא העליון.

תקי) אנוכי, מורה, שנטהר המקדש, המלכות. וזר לא מתקרב אליו. והמקדש מאיר בלבדו.שהתבטל בשעה ההיא היצה"ר מהעולם, והקב"ה התעלה בכבודו בלבדו. ואז כתוב, אנוכי ה' אלוקיך. זהו, שלם בשם הקדוש. א' של אנוכי מורה, לייחד השם הקדוש במדרגותיו להיות אחד. כי הוא ו' של הויה. נ' של אנוכי הוא, ליראה את הקב"ה ולדעת שיש דין ויש דיין, ויש שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים. כי הוא ה"ת דהויה.

תקיא) כ' של אנוכי, הוא לקדש השם הקדוש בכל יום, ולהתקדש במדרגות הקדושות, ולהתפלל תפילה אליו בכל זמן, להעלות כתר העליון, כיסא העליון, בינה, על החיות העליונות כראוי, שהם חו"ג תו"מ, שמחזה ולמעלה דז"א, ארבע רגלי הכיסא, שהמלכות הוא חיה רביעית ורגל רביעי. כי כ' הוא ה"ר של השם הויה, בינה. כי מבחינת מה שהמלכות רגל רביעי אל כיסא העליון, בינה, היא נחשבת לבחינת בינה, וה"ר של הויה.

תקיב) י' של אנוכי, היא לעסוק בתורה ימים ולילות. ולמול מילה בשמונת ימים, ולקדש הבכור, ולהניח תפילין וציצית ומזוזה, ולמסור הנפש אל הקב"ה ולהתדבק בו. אלו הן י"ב מצוות עליונות, הרמוזים באנוכי, הכוללים רל"ו (236) מצוות אחרות, שהם באנוכי, שביחד הן רמ"ח (248) מצוות עשה, שהם כלל של זכור. כי זכור כולל רמ"ח מצוות עשה, ושמור כולל שס"ה (365) מצוות לא תעשה. ואות י' זו אינה מתחלפת במקום אחר, כמו א' נ' כ' של אנכי, שמתחלפות על ה' ו' ה' דהויה. משום שהיא י', סוד העליון כלל התורה, חכמה תתאה, המתייחדת עם י' דהויה, חכמה עילאה. וע"כ אין זה חילוף מקום. ובאלו י"ב מצוות יש י"ב מידות הרחמים התלויות מהן, ואחת השולטת בכולן, שהיא עצם המלכות הנקראת אנוכי, והם י"ג. כנגד י"ג מידות הרחמים.

תקיג) לא יהיה לך, הוא סוד שמור, הכולל שס"ה מצוות לא תעשה שבתורה. ל' של לא יהיה לך, הוא שלא לתת כבוד וגדולה לאלוהים אחרים. ל', מגדל הפורח ועולה באויר, חכמה הנגלית ע"י יציאת י' מאויר ונשאר אור. וע"י זה שבה בינה להיות חכמה. שלא יסור לבבו לבנות מגדל לאלוהים אחרים. כמו שיש בונה מגדל, בדור הפּלַגה. ל', שלא יסתכל בצורת עבודה זרה, שלא יהרהר אחריה, שלא ישתחווה, ולא יכניע עצמו לאלוהים אחרים.

תקיד) א', של לא יהיה לך, שלא יחליף ייחוד אדונו בשביל אלוהים אחרים. א', שלא יהרהר, שיש אל אחר חוץ ממנו. א', שלא יסור אחר אוב וידעוני בצורת אדם, ולא בצורה אחרת. א', שלא לשאול ממתים ולא לעשות כשפים. א', שלא יישבע בפיו בשם אלוהים אחרים. עד כאן י"ב מצוות אחרות, שהם מצוות הכלולות בשמור. ובאלו י"ב תלויים שנ"ג (353) מצוות אחרות של שמור, הכלולות באלו י"ב, שביחד הן שס"ה. וזה פירוש, אנוכי ולא יהיה לך.

תקטו) אנוכי הוא כלל של מעלה ושל מטה. כלל של עליונים ותחתונים. כלל של חיות הקדושות הכלולות בו. הכול הוא באנוכי. לא יהיה לך, הוא למטה, י"ב חיות תחתונות, שהן במלכות.

תקטז) לא תעשה לך פסל וכל תמונה. פסל, פסולת ממקום העליון, ממקום קדוש, מצד שמאל דקדושה. פסולת דקדושה, הוא אלוהים אחרים. כמ"ש, וארֶא, והנה רוח סערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת. הצפון, שמאל דקדושה. וכל תמונה, זה שכתוב, ואש מתלקחת. וכתוב, כי אנוכי ה' אלוקיך אל קנא. אנוכי ה' אלוקיך, בשביל לעורר הלב כלפי מעלה, ולא לרדת למטה, ולא להתקרב לשער הבית של הס"א. אל קנא, שבמקום זה יש קנאה.

תקיז) תחת שלוש רגזה ארץ. לא תעשה לך, אחד. פסל, שניים. וכל תמונה, שלוש.

תקיח) פוקד עוון אבות על בנים על שילֵשים ועל ריבֵּעים. א"כ, למה כתוב, ובנים לא יומתו על אבות? אלא, זה נשמה אחת, שנטע פעם אחת, ושתי פעמים, ושלוש פעמים, וארבע פעמים. כלומר, שהתגלגלה ובאה בארבעה גופים. נפקד על עוונות הראשונים בגלגול הרביעי. כי אב ובן ושלישי ורביעי, ארבעה גלגולים האלו שהם נשמה אחת, כשלא ניתקן ולא דאג להיתקן. וע"כ נענש על הגלגולים הראשונים. וכן להפך מזה, כשניתקן כראוי במשך זמן הגלגולים, ועומד על קיומו, אז כתוב עליו, ועושה חסד.

חזרה לראש הדף
Site location tree