אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת פקודי, חלק ב' / היכל לִבְנת הספיר יסוד

היכל לִבְנת הספיר יסוד

478.ההיכל הראשון, יסוד ומלכות, הראשון מלמטה למעלה. הוא התחלה באמונה, מלכות דהיכלות, הנקראת אמונה. התחלה לאמונה, התחלה למלכות דאצילות, במדרגת הראייה שבאמונה, במדרגות הארת החכמה שבה, שנקראת ראייה. נביאי האמת היו רואים מתוך המראָה שאינה מאירה הזו, המלכות. ומשום שהיכל זה הוא התחלה לאמונה, התחלה למלכות דאצילות, לכן כתוב, תחילת דיבר ה' בהושֵעַ. שראה מתוך המדרגה הזו, ההיכל הראשון, שהיא התחלה לכל המדרגות לעלות למעלה, וסוף לכל המדרגות לרדת למטה לס"א.

479.ויאמר ה' אל הושע, לך קח לך אשת זנונים. משום שהושע ראה מתוך ההתחלה הזו, מתוך היכלות הטומאה, את הסוף של כל המדרגות, היה צריך לקחת אשת זנונים הזו. משום שישראל נדחו ונמשכו מההיכל הראשון הזה למטה, למקום שנקרא אשת זנונים, המלכות דטומאה, כי עזבו ולא התדבקו באשת חיל, המלכות דקדושה. וראה משם כל אלו היכלות שהם בצד הטומאה.

480.היכלות הטומאה מטמאים את מי שדבוק בהם. כיוון שהושע היה צריך להסתכל בהיכלות הטומאה, כתוב, קח לך אשת זנונים. והאם נביא אמת צריך לזה? אלא משום שאסור לאדם להיכנס באלו היכלות הטומאה, מפחַד שלא יימשך אחריהם. כמו שעשה נוח, כמ"ש, ויישְת מן היין ויִשכָּר ויִתגל. שהתדבק בס"א, יין המשכר. כי יין הוא הארת חכמה. וכששותה כמידת התורה, שממשיך החכמה רק מלמטה למעלה, אז הוא יין המשמח אלקים ואנשים. וכששותה יותר מהמידה, שממשיך החכמה מלמעלה למטה, אז הוא יין המשכר.

481.והושע ירא להסתכל באלו היכלות, שנטמאו בהם ישראל והתדבקו בהם, מפחד שיימשך אחריהם, כמ"ש בנוח, ויישת מן היין וישכר ויתגל. עד שאמר לו, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים. אשת זנונים המלכות דס"א. ילדי זנונים, המדרגות שלה.

וכתוב, וילך וייקח את גומֶר בת דִבְלָיים. כדי לדעת במה שישראל התדבקו, ונטמאו, ועזבו האמונה, המלכות דקדושה, בשביל אל נכר, מלכות דטומאה. ע"כ ראה את זה מתוך ההיכל הראשון, שהוא התחלה לכל המדרגות. וע"כ כתוב עליה, לפתח חטאת רובץ. שבפתחו של ההיכל הזה, נמצא תכף הס"א, אשת זנונים. והממונה של הס"א עומד על הפתח.

482.ההיכל הזה הוא התחלת הכול לעלות במדרגות, הוא מדור העומד באור, להתעטר במדרגותיו, להסתכל באלו המדרגות העליונות, כמ"ש, ויראו את אלקי ישראל. כי היות שההיכל הזה הוא בחינת מלכות, ע"כ שייך בה ראייה. כי אין ראייה אלא במלכות.

483.בהיכל הזה יש ממונה משמש, טָהֲריאל. עומד על פתח ההיכל וכל הנשמות, לאחר פטירתן מעוה"ז, עולות ורוצות לבוא להיכל הראשון. עומד הממונה הזה בפתח, וכמה ממונים אחרים עימו, כולם אש לוהט, ושרביטי אש בידיהם, וכולם בעלי עיניים. משום שבהיכל הזה נוהג ראייה, החכמה. ומשום שהחכמה נגלית רק בגילוי דינים, ע"כ כולם אש לוהט. אם הנשמה, אחר שנפטרה מעוה"ז, זוכה להיכנס, הממונה הזה פותח הפתח והנשמה נכנסת.

484.ואם הנשמה אינה זכאית, שחטאה בעוה"ז, מזומן ממונה האחר מס"א, העומד בצד האחר, וכמה אלפים ורבבות מעוררי דין ומשפט עימו. הדינים דמפתחא מכונים אלף, ודמנעולא מכונים רבבות, כמ"ש, ייפול מצידךָ אלף, ורבבה מימינֶךָ אליך לא ייגש. שהם מצויים כאן בכתוב, לפתח חטאת רובץ.

דוחה אותה הממונה הקדוש ומקבל אותה האחר שבצד הטומאה, ומכניס אותה תוך היכלות הטומאה. וכל אלו מעוררי דין ומשפט אוחזים בה, עד שמורידים אותה לגיהינום, ונידונה 12 חודש, שהוא תיקון ס"א, ב"ד לדון בו הרשעים.

485.הממונה הקדוש עומד על הפתח לכל התפילות שבוקעות אווירים ורקיעים לבוא לפני המלך. אם היא תפילת רבים, הוא פותח הפתח ומכניס אותה ומתעכבת שם, עד שנעשו שם כל תפילות העולם עטרה בראש צדיק חי העולמים, יסוד.

486.ואם היא תפילת יחיד, היא עולה עד שמגיעה לפתח ההיכל, שהממונה הזה עומד בו. אם יפה התפילה להיכנס למלך הקדוש, מיד הוא פותח פתח ומכניס אותה. ואם אינה יפה, דוחה אותה לחוץ, ויורדת ומשוטטת בעולם, ועומדת ברקיע התחתון, מאלו הרקיעים שלמטה המנהיגים בעולם. ברקיע ההוא עומד ממונה סָהֲדיאל, לוקח אלו התפילות הנדחות, הנקראות תפילות פסולות, וגונז אותן, עד שהאדם ההוא חוזר בתשובה.

487.אם חוזר בתשובה לפני אדונו כראוי, ומתפלל תפילה אחרת טובה, כשהתפילה עולה, לוקח הממונה סהדיאל את התפילה הזו, הפסולה, ומעלה אותה למעלה עד שנפגשת בתפילה הטובה, ועולות ומתערבות יחד ונכנסות לפני המלך הקדוש.

488.ולפעמים נדחית תפילה, משום שאותו האדם נמשך אחר ס"א, והוא נטמא, והממונה שבס"א לוקח התפילה, ואז עומד ס"א ומזכיר עוונותיו של האדם לפני הקב"ה, ומשׂטין עליו למעלה. ע"ז, כל התפילות וכל הנשמות, כשעולות, כולן עולות ועומדות לפני ההיכל הראשון הזה, והממונה הזה עומד על פתח ההיכל, להכניס הנשמות והתפילות או לדחותן לחוץ.

489.למעלה מפתח ההיכל, יש פתח אחר שהקב"ה חפר אותו מדינים דמפתחא, כמ"ש, באר חפרוהָ שׂרים. ונפתח ג"פ ביום, שמאירים בו ג' קווים, ואינו נסגר, ועומד פתוח לאלו בעלי תשובה, ששפכו דמעות בתפילתם לפני אדונם. וכל השערים והפתחים נסגרים, עד שנכנסים ברשות, חוץ משערים אלו, הנקראים שערי דמעות, שפתוחים ואינם צריכים רשות.

כי הפתח הראשון, הוא כמ"ש, לפתח חטאת רובץ, ושם נמצאת המלכות דמנעולא, רבבה. ומבחינה זו תשובה אינה מועילה, להיותה מידת הדין הקשה. אבל הקב"ה חפר למעלה ממנו פתח שני, המפתחא, מלכות הממותקת בבינה. ומשם מועיל תשובה.

490.וכשתפילה זו שבדמעות עולה למעלה באלו השערים, מזדמן האופַן ההוא, מלאך מהמלכות, הנקרא אופן, העומד על 600 חיות גדולות, ושמו ירחמיאל. לוקח תפילה שבדמעות, התפילה נכנסת ומתקשרת למעלה, והדמעות נשארו כאן. ורשומים בפתח, שהקב"ה חפר אותו.

התפילה בדמעות מעלה מ"ן לתיקון המפתחא, להעלות המלכות לבינה. וע"כ התפילה מתקבלת, והדמעות נשארו חרותים על הפתח, הגורמים שם מיתוק המלכות בבינה. דמע הוא מלשון המדמֵעַ, משום שמדמע ומערב המלכות בבינה.

491.יש דמעות שרשומים תמיד על המרכבות העליונות, ואינן נמחות. אלו דמעות נשפכו למעלה ולמטה כשנחרב ביהמ"ק, שבהן מעורבת מנעולא, שעליהן אינו מועיל תשובה. וע"כ אינן נמחות. ואלו דמעות, הנשפכות על צדיקים וזכאים כשמסתלקים מהעולם, לוקחות אותן כולן אלו המרכבות, ומערבות אותן באלו הדמעות שנשפכו על חורבן ביהמ"ק. וע"כ כתוב לעת"ל, ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים. הפנים הם מרכבות העליונות הקדושות. ואח"כ, וחרפת עמו יסיר. בגמה"ת.

492.בהיכל הזה יש רוח הנקרא סִטוּטְריה, והוא מראה ספיר המתנוצץ לכל צד. עומד לב' צדדים, שמאיר לימין ולשמאל. נקרא סטוטריה מלשון סטרין, צדדים. ומתפשטת התנוצצות כהתנוצצות הנר, שמאיר לד' צדדים.

493.כשהרקיע העליון, נהר הנמשך ויוצא מעדן, יסוד דז"א, מוציא נשמות להביאם בהיכל השביעי למעלה, הבינה דהיכלות, ההיכל השביעי מקבל אותן. וכשהנשמות הקדושות יוצאות מההיכל השביעי, הן יורדות עד שמגיעות להיכל הראשון. ולוקח אותן רוח הקדוש סטוטריה, שהוא לימין. וכל אלו נשמות הזכרים, שעתידים לפרוח ולהתלבש בצדיקים זכרים, שהם ימין, כולן לוקח הרוח הזה, ומתעכבות שם, עד שנכללות בנשמות נקבות.

494.מרוח סטוטריה יוצא רוח לצד שמאל הנקרא אַדירִיה סָנוּגְיא, שנראה תחילה בפני עצמו ואח"כ נגנז, ונכלל ברוח הראשון, ונעשים אחד, כלולים זה בזה. ורוח זה עומד לקבל נשמות נקבות, כשההשתוקקות של ההיכל השביעי היא להתדבק בנהר הנמשך ויוצא, יסוד דז"א דאצילות, אז הרצון ההוא העולה מלמטה למעלה, עושה נשמות ברצון שלו, והן נקבות. והיות שהרוח הזה בגבורה וקו שמאל, ע"כ נקרא אדיריה, מלשון אדיר ועצום.

495.וכשהרצון של הנהר, יסוד דז"א, יורד ומתדבק מלמעלה למטה, הוא עושה נשמות זכרים. הרצון שלמעלה, של יסוד, עושה נשמות זכרים. ושלמטה, המלכות שבה נכלל ההיכל השביעי, עושה נשמות נקבות.

496.כשהנשמות הנקבות יוצאות מההיכל השביעי, יורדות משם עד שמגיעות לרוח השמאל, שנקרא אדיריה. ונקרא לִבנת הספיר. הרוח הראשון סטוטריה נקרא ספיר. והרוח השמאלי נקרא לְבנה של ספיר. כמ"ש, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר.

497.כיוון שהנשמות הנקבות הגיעו לרוח אדיריה, לוקח אותן הרוח, ועומדות בו. ואח"כ נכלל רוח של שמאל ברוח הימין, אז נעשו אלו הנשמות, כללות של זכר ונקבה יחד, ואז פורחות מההיכל ומתחלקות שוב בבני אדם, ובאו להתלבש בכל אחד לפי דרכו, שבזכר מתלבשת נשמה זכר, ובנקבה נשמה נקבה. ואח"כ מחזיקים זה לזה ומזדווגים יחד.

498.כשבא להתכלל רוח שמאל ברוח ימין, בוטשים זה בזה להתכלל, ואז יוצאים ניצוצים המתפשטים לכל צד. ונעשו אופנים מאלו הניצוצים, היוצאים מרוח השמאל. ואלו הם האופנים הלוהטים באש. ועומדים בשירה.

499.כיוון שהתבשמו רוח ברוח, השמאל בימין, ונכללו יחד, אז יוצא ונולד מהם אוראחד, העולה ויורד ומתיישב על ארבע שורות האופנים. והוא חיה אחת השולטת עליהם, שעליה כתוב, ורוח החיה באופנים. ונקרא בָזק. מאיר באור נוצץ בשלהבת, ושולט על כל האופנים.

500.מבזק מתפשט רקיע אחד, העומד על ב' עמודים. אלו ב' עמודים הם ב' כרובים, מט"ט וסנדלפון, זה מצד אחד וזה מצד אחד, ורקיע על ראשם. כמ"ש, ואראה והנה אֶל הרקיע אשר על ראש הכרובים כאבן ספיר, כמראֵה דמות כיסא נראה עליהם. והבזק הזה ממונה על הרקיע, ורוח העליון, סטוטריה, שנכלל באדיריה, ממונה על הכול.

501.כל התפילות המוקדמות, מטרם שגמרו ישראל כל התפילות, הן מתעכבות ברקיע הזה, ובזק השולט על הרקיע מתקן אותן. עד שבא סנדלפון הממונה הגדול, הרוח העליון השולט על הכול, וכשגמרו ישראל כל התפילות, לוקח אותן מהרקיע הזה, ועולה וקושר אותן קשרים לאדונם.

502.הבזק הזה עומד לספור כל התפילות העולות, וכל דברי תורה המתעטרים בלילה, כשמתעורר רוח צפון והלילה נחלק. כל מי שעומד בשעה ההיא ועוסק בתורה, כל אלו הדברים עולים, ובזק לוקח אותן ומניח אותן ברקיע עד שהאיר היום.

503.אחר שהאיר היום, עולות המילים ושורות במקום הרקיע, שבו תלויים כוכבים ומזלות שמש ולבנה, והוא יסוד דז"א, שהמדרגות שבו מכונות כך. וזה נקרא ספר הזיכרון. כמ"ש, וייכתב ספר זיכרון לפניו. ספר, מלכות. זיכרון, יסוד. לפניו, משום שספר וזיכרון כתב בקשר אחד, כלומר בזיווג הפנים.

504.ארבע גלגלים נוסעים על 12 עמודים, כי לכל אופן ד' גלגלים ולכל גלגל ג' עמודים. אלו ארבע גלגלים הם אַהֲניאל, קדוּמיאל, מלכיאל, יְאֲהַדוֹנָהִי, יְהֲדוֹנִיה. המפתחות של השם הקדוש בידיהם.

ד' גלגלים הם חו"ג תו"מ, שהם ד' מלאכים אהניאל קדומיאל מלכיאל יהדוניה. אהניאל, אהני אל. אהני לשון תועלת והנאה, להיותו בצד החסד, ימין. קדומיאל, קדומי אל. כי הקודם לגבורה הוא החסד, ולהיותו מצד הגבורה נרשם בשמו התכללות החסד. קו ימין שולט על הגבורה בכוח קדמותו. וע"כ נקרא קדמיאל. מלכיאל, מלכי אל, ת"ת, שנקרא מלך. יהדוניה, הוי"ה דין בשילובם יחד. והוא המלכות, שבה דין של אדנ"י, ונמתק בשם הוי"ה. א' של אדנ"י חסרה במלאך הזה, כי א' מורה על שם אהי"ה, שמאיר במלכות דאצילות.

505.אלו ארבעה כלולים באותיות השם אדנ"י. סנדלפון בעל המרכבות משתמש בהן. אלו ארבע האותיות פורחות באוויר, הכלול באותיות השם הקדוש הוי"ה במילוי אותיות א': יוד הא ואו הא. ואוויר כולל ד' אותיות אדנ"י, ונכללו אדנ"י בהוי"ה.ד' אותיות הוי"ה לוקחות ד' אותיות אדנ"י, בבזק.

בזק, חיה השולטת על האופנים, ונמשך מהתכללות המלכות ביסוד. ע"כ נמשך מכוחו ד' אותיות הוי"ה על ד' אותיות אדנ"י שבאופנים.

506.ד' אותיות אדנ"י נכנסים בד' אותיות הוי"ה,כמ"ש, מקבילות הלולאות אחת אל אחת. לכלול ולשלב ,אלו באלו, ברוח בזק שכלול בשם הקדוש משניהם,כי הוא תולדה מרוח אדיריה,אדנ"י,המחובר ברוח סטוטריה, הוי"ה.וע"כ הוא כולל שם אדנ"י בשם הוי"ה.

507.והכול בהיכל הזה מתנהג ונוסע ברוח ההוא, בסוד שם הקדוש השולט על הכול. בהיכל הזה השם הקדוש יאהדונה"י, כולל ב' שמות אדנ"י הוי"ה, המשולבים זה בזה,מתוך שהוא רוח ברוח,מתוך ששולטים ב' רוחות, סטוטריה, זכר, והרוח אדיריה, נקבה. הוי"ה מצד רוח הזכר, אדנ"י מצד רוח הנקבה.וכשהשם יאהדונה"י הכלול מב' הרוחות רוח ברוח, מאיר זה בזה, אז מאיר הכול, והאור עולה ויורד כאור השמש תוך מים. כמו שאור השמש מתפשט בפנימיות המים עד סופו, ומאחדים זה בזה כאחד, כן אור הרוח של שם הוי"ה, מתפשט בהארתו בתוך הרוח של השם אדנ"י, והם מיוחדים זה בזה כאחד.

508.ואז כשנוסע הרוח הזה, סטוטריה הכלול באדיריה, הכול נוסעים בזכותו. וכשהרוח הזה מאיר מהשם יאהדונה"י, אז מתקשרים כולם כאחד לעלות למעלה בשם הזה הקדוש.

509.באמצע ההיכל עומד עמוד אחד, תקוע מהיכל זה להיכל השני העליון. בעמוד הזה עולה הרוח שלמטה אל הרוח שלמעלה בהיכל השני, להתאחד רוח ברוח. וכן עולה בעמוד הזה עד הרוח שלמעלה מכולם, הנמצא בהיכל השביעי, כי בכל היכל נמצא העמוד הזה באמצעו, שיהיו כולם רוח אחד. כמ"ש, ורוח אחד לכל.

510.עמוד זה העומד באמצע, שמו אַדְרָהָניאל, המפתחות של השם הקדוש בידו. כשהתפילות עולות ומגיעות לעמוד הזה, אז נוסעים כולם שבהיכל הזה אל ההיכל השני, להתאחד זה בזה, להיות כולם אחד, להתייחד למעלה ולמטה ביחד, שיהיה השם הקדוש שלם כראוי. אדרהניאל, פירושו נושא הנה. כי אדר, פירושו נושא, והני הוא כמו הנה. כי המלאך הזה שהוא העמוד, נושא התחתונים ומביאם להיכל העליון.

חזרה לראש הדף
Site location tree