אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישלח / מצא את הימים במדבר

מצא את הימים במדבר

רסא) אשר מצא את הַיֵּמִם במדבר. כתוב הַיֵּמִם, חסר י', לאמר מיעוט. ואומר, כי אלו הן בריות משונות, מבני בניו של קין, מאחר שקין גורש מעל פני האדמה, שכתוב, הן גרשת אותי מעל פני האדמה ומפניך אסָתֶר.
וכתוב, וישב בארץ נוד. כי קין הוא הארת השמאל, אבל היו בו ב' בחינות, כי לפני שגורש מעל פני האדמה, היה בבחינת אור הזכר, שמתגלים בו דינים קשים. ולאחר שגורש, היה בו רק אור הנקבה של הארת השמאל, שמתגלים בו דינים רפויים בלבד. ואומר, שאלו הימים שמצא ענה במדבר, הם מתולדות קין לאחר שגורש מעל פני האדמה. ועל כן הם נקראים ימים, ולא אימים, מפני שאין בהם דינים קשים.

רסב) מבני בניו של קין, בצד רוחות, סערות ומזיקים הם נמצאים. כי כשהיה צריך להתקדש יום השבת בין השמשות, נבראו מהצד ההוא רוחות, הנמצאות מעופפות בלי גוף. ואלו אינם מיום השבת ולא מיום הששי, להיותם מבין השמשות. ונשארו אלו שני ימים בהם בספק, ומשום זה, אין להם קיום לא מיום זה ולא מיום זה.

רסג) והלכו ונתפשטו באותו צד של קין בני בניו ונתלבשו באותו הצד. ולא נתלבשו בהם להתקיים בקיום ממשי. ע"כ נקראות ימם חסר י', מפני שאין להם קיום לא מיום ו' ולא מיום השבת, משום שנבראו בין השמשות. והנה נראים לבני אדם, אע"פ שהן רוחות, כי פעם א' ביום הן מתלבשות בגוף. ענה, מצא אותן הרוחות, הנקראות ימים, ולמדו אותו להביא ממזרים לעולם. לחבר חמור וסוס, שיצא מהם פרד. והן הולכות בין ההרים ונמצאות מלובשות בגוף פעם אחת ביום, ואחר כך מתפשטות ממנו ונשארות בלי גוף.
אלו הרוחות נמשכות מהארת קו שמאל. ויש הפרש גדול בין הארת השמאל שבבחינת יום הששי, להארת השמאל מבחינת יום השבת. כי מבחינת יום הששי, הוא קו אמצעי, הוא נכלל ממסך דחירק, דינין דנוקבא. אבל מבחינת יום השבת, אין בו מסך כלל. ואלו הרוחות, כיון שנבראו בין השמשות, שהוא ספק יום ו' ספק יום השבת, נמצאים פגומים, ואינם יכולים לקבל לא מיום הששי ולא מיום השבת. כי הסָפֵק פוגם בהם ולא יוכלו לקבל. ועכ"ז מקבלים הארה מקו שמאל, המאיר בעת הזווג של זו"ן, ובכל יום ויום. ג' הקוין, המאירים בזווג זו"ן, מכונים ג' זמני, להיותם נמשכים מג' הנקודות חולם שורק וחירק.

רסד)ענה זה, ממזר היה, שבא צבעון על אמו והוליד ממזר. והוא בא על כן, מרוח הטומאה שנתדבק בו, ומשום זה מצא אותן הרוחות, והיו מלמדים אותו משום זה, כל מיני בחינות שבצד הטומאה.

רסה) וכמה אחרים, היוצאים זה מזה, כולם באים מאותו הצד שמאל, והולכים במדבר ונראים שמה, משום שהמדבר הוא מקום חרב, מקום מושב שלהם. כי החורבן נמשך תמיד מצד שמאל. ועם כל זה, כל אדם ההולך בדרכיו של הקב"ה, ומתירא מפני הקב"ה, אינו מפחד מהם. הלכו ונכנסו בהר. כלומר שהמשיכו הארת השמאל בנוקבא, ולא יראו.

.רסו) כעין זה, כל אלו ההרים החרבים הם מקום בית מושב שלהם. וכל אלו העוסקים בתורה, עליהם כתוב, ה' ישמרך מכל רע

חזרה לראש הדף
Site location tree