אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / הזוהר – אמצעי לגילוי הבורא
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

הזוהר – אמצעי לגילוי הבורא

דע שכל ספר הזוהר וחיוב לימודו וכו', הכל מצוות עשה לדבקה בו ולידע שיש אלוקי מצוי, בידיעה קדושה בפרט ובייחודים ואהבה ויראה ואחדות.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "נתיב מצוותיך", שביל היחוד, שביל ב, אות ג

 

שמעוני אחיי ורעיי, החברים המשתוקקים ומבקשי אמת אמיתת עבודת הלב, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, נפשי תשתוחח ותדבק בספר הזוהר, כאשר ידוע מפי קדמונינו סגולת עסק ספר הקדוש.

ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב, "סור מרע ועשה טוב"

 

ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד, ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך.

ר' נחמן מברסלב, שיחות הר"ן, ק"ח

 

אין שיעור וערך למעלת ההוגה בדברי אלקים חיים, בספר הזוהר וכל הנלווים אליו, ובדברי חכמי אמת וביותר בכתבי הארי ז"ל הברורים... כי על ידי העסק התמידי יגלו שערי אורה ופתחי חכמה לכל ההולך בתום בדרך ה', אשר חמדה נפשו לקרבה אל היכל מלך הכבוד חי העולמים ברוך הוא. ועל כן יהיו ברוכים כל המתנדבים לעסוק בכמה, אפילו שעה או שתיים ביום מדי יום ביומו... ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, וייחשב כאילו עומד הוא כל היום תמיד בחצרות ה' ומשכנותיו בסודות התורה.

הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה, ח"א, עמ' פה

 

הלומד הזוהר, שהיא חכמת הקבלה, נעשה בן לקדוש ברוך הוא.

הקדמת המו"ל, זוהר ליוורנו

 

יתחזק כל בר ישראל ללמוד בזוהר הקדוש, אף שיעבור עליו כמה ניסיונות להפריד אותו חלילה מללמוד בזוהר הקדוש. וכן אם עבר עליו כמה ניסיונות מבני אדם המגושמים בחומר שלהם, שהם ליצני הדור רחמנא ליצלן, והוא יושב ביניהם כשושנה בין החוחים...

יתחזק בעל נפש מישראל הרוצה להידבק בדביקות הבורא ברוך הוא... אף על פי שנראה לו במקצת איזה פעמים שהוא כשושנה בין החוחים, אל ישגיח על זה. חזק ונתחזק בכוח האין סוף ברוך הוא וברוך שמו.

ר' אליעזר בר שם טוב פאפו, דמשק אליעזר, בהקדמה, דרך הקודש, אות יב

חזרה לראש הדף
Site location tree