אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / אדם הראשון / רזיאל המלאך

רזיאל המלאך

הקדמה

שם יחוד קב"ה ושכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:
ראה את זה חדש היא אשר כבר היה לעולמים : בו יוכל לידע כל מדע נעלמים נסתרות: זה ספר תולדות אדם בו חקר ובן קורא הדורות מראש מראשית אחרית : ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בו להיות להם שם ושארית : אז יבקע כשחר אורם להאיר עינים לראות באספקלראות המאירות : לא יאנה לצדיק כל און להבין במאמרות טהירות : היוצאים מעשר ספירות :

המשך למאמר >>
זו תפילת אדם ראשון

שהתפלל בשעה שנגרש מג"ע ועד שנתן לו הספר הקדוש הזה והתחנן לפני הגבורה ויאמר ה' אלהי העולם אתה בראת את כל העולם להדר יקר חסין ותעשה כרצונך ומלכותך נצח נצחים ותפארתך לדור ודור ואין כל דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך ואתה כוננתני במעשי ידיך ותמשילני על כל בריותיך להיות שליט על מפעליך והנחש הערום הארור השיאני בעץ תאוה וחמד ועוד שאשת חקי השיאה אותי ולא הודעתני מה יהי' ומה יהי' לבני ומה יבוא עלי ולדורות הבאים אחרי וידעתי ובינותי כי לא יצדק לפניך כל חי ומה כחי להעז פני נגדך אין לי פה להשיב לדבר ולא עין לישא כי חטאתי והרשעתי ובעוני נגרשתי היום ואני בוקע ופולח בארץ לעבוד את אשר ממנה לקחתי ואין פחדי ומוראי על דרי ארץ כבתחלה כי מעת אכלי מעץ הדעת ועברתי על דבריך בטלה חכמתי ממני ואני בער ולא אדע וכסיל ולא אבין מה יהיה. ועתה אל רחום וחנון שב ברחמיך הרבים על ראש יצירתך ועל רוח שנפחת ועל נפש שנתת קדמני בחסדך כי אתה חסיד ארך אפים ורב חסד תעלה תפלתי לפני כסא כבודך ותגיע שועתי לפני כסא רחמיך ותחנני יהיו לרצון אמרי פי לפניך ואל תתעלם מתחנתי אתה היית ותהיה לעולם אתה משלת ותמשול חמול נא על מעשה ידיך והבינני והודיעני מה יהיה לתולדותי ולדורותי ומה יבא עלי בכל יום ויום ובכל חדש וחדש ואל תכסה אמני חכמת עיר"ך (נ"א עריך) ומלאכיך:

המשך למאמר >>
ענין רוח ובהו

רוח ג' אותיות ג"פ יצא הרוח בלא שיעור בימי איוב אליהו ויונה וג' מדות עושה הרוח משבר סלעים ומפרק הרים ומוציא אש דכתיב באליהו רוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני הי וכתיב ביחזקאל והנה רוח גדולה ואש מתלקחת רי"ש בראש רוח ור' במספר קטן ב' רוח סובב לב' מאות שנה שנ' סובב הולך ואל סביבותיו שב הרוח ו' ברוח כי ו' עניני הרוחות נאמרו במשיח א' רוח חכמה ב' רוח בינה ג' עצה ד' תבונה ה' דעת ו' יראת ה' ח' ברוח ח' מיני רוחות הן א' רוח נקמה לא ידון רוחי ב' רוח המנשבת בעולם שנאמר ורוח אלהים מרחפת ג' ורוח מלאך שכתוב ולא ברוח ה' ות"י במלאכה רוח שכינתא דה' עושה מלאכיו רוחות ד' רוח ב"א שנ' אל אלהי הרוחות ה' ורוח רחבה לעשות משפטים זהו לרוח משפט.

המשך למאמר >>
סדר הלוך המזלות המשמשים בתחלה

ליל א' כ"ל שצ"מ חנכ"ל שצ"מ: יום א' חנ"כל שצמח"נ כ"לש: ליל ב' צמח"נ כל"ש צמח"נכ: יום ב' לשצ''מ חנ"כל שצמ"ח: ליל ג' נכ"ל שצמ''ח נ"כ לש"צ: יום ג' מחנ"כ לש"צ מחנ"כל: ליל ד' שצ"מ חנכ"ל שצמ"ח: יום ד' כ"ל שצ"מ חנכ"ל שצ"מ: ליל ה' חנכ"ל שצ"מ חנכ"לש: יום ה' צמ"חנ כ"ל שצ"מ חנ"כ: ליל ו' לשצ"מ חנ"כל שצמ"ח: יום ו' נכ"ל ש"צמ חנכ"ל ש"צ: ליל ז' מחנ"כל שצ"מ חנ"כל: יום ז' שצ"מ חנ"כל שצ"מכל: ונמצא סדר הלילות כצנ"ש חל"ם:

המשך למאמר >>
הגמר"ה

אלהים משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלהים כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי ויהיה עוצם הדבר על הארץ נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו ואמר ובשמו תשבע ויהיה סודו של דבר זה עד הפסוק שבו נתגלה הדבר ובו הרב הגדול היה מתחנן והוא באמרו אדני ה' אתה החלות וכו' אאא העא אגו יהו יעב מוב כי גדול אתה וגדול שמך בגבורה ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל לך זרוע עם גבורה תעוז ידך ותרום ימינך והוא באמרו נהדר בקודש השם עליותו במעלות העליונות באמרו אל רם ונשא שוכן עד כל פלאיו אשר הפלא באמרו רם הוא ונפלא בפלא גדול ונורא ונשגב ונתעלה בסוד קדושו' רבה אמרו ונתגלה רז הגבורה באמרו כי לא יעש ה' אלהי' דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים ושם נתגלה הסוד הנורא והנעלה אשר נורא באלים ונשגב לבדו בסוד קדושים שרפים ואופנים מלאכי קודש וכל צבא מרומים באימה ופחד עומדים וארץ ושמים מרעישים שמעו שם שם צבאות יושב הכרובים ואשר לא ראו כבוד אלהים חיים ושם גבורות באמרו לא נודעתי להם אמנם שם נתגלה סוד גבורות שמו לאיש נאמן ועניו באמרו בכל ביתי נאמן הוא ויהי הסוד הזה אשר נאמר כי יד על כס יה באמרו איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי ואת כל אלה ידי עשתה כי בי"ה ה' צור עולמים ואשיבה ידי עליך עוד כתיב היתה עלי יד ה' הללויה כי שם ה' נקרא עליך ואין להאריך בעמקי המקום הוא התהום הגדול באמרו תהום רבה ומי אשר קבל בציור האלפא ביתא אז יבין רז גדול ונורא כי החרים חכם גדול ונורא הם הגאונים הקדמונים שלא לגלות זה הסוד הוא שם העצם וכתוב

המשך למאמר >>
הפעולות

אבא בגבורות ה' אלהים אזכיר צדקתך לבדך אלהים בקדש דרכך מי אל גדול כאלהים אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך אזור כגבר חלציך בני אם חכם לבך ישמח לבי מי חכם ויבן אלה ויתבונן. ועתה בני החכם אייסר אותך כאשך ייסר איש את בנו ואשכילך בדרך זו תלך כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה'. ועתה בני החכם תמים תהיה עם ה' אלהיך ופקח עיניך הסר כל ערלה מלבבך וכל רעיונך יהיו מסורים בידך.ובכל עת יהיו בגדיך לבנים ושל נעלך מעל רגלך כי מקום אלהיך מובאיך ובחוץ תעמוד עד בא האיש הנושא אליך ודרשת וחקרת כל היכלך פן כי יאכל גדיש או קמה או שדה ועשית מעקה לגגך כי יפול הנופל מעליו אצלך והיה האיש הוא הקדוש אשר יבחר מעמך מן הכהנים עם לויך כי בם בחר ה' אלהיך מכל שבטיך ולדרוש ולחקור בכל חפצך והוא יקריב את קרבניך וזר לא יאכל ולא יסור לבבו רק בכל נפשו ולבו והחי יתן אל לבו: ועתה בני החכם הזך והמעולה ירא אלהים וסר מרע ראה והבין ושים לבך אל אל בשמים כי על כל אלה יביאך אלהים במשפט ואם תחייבני ואם תאשימני בדברי אלה לך ושם ינוחו רעיוניך ולבש הכהן הגדול מאחיך ומעמך המקריב את קרבנותיך או הלוי המתלוה עמך ועל השם יסעד לבך והיו חייך תלואים למושביך אבל אם הסבת לראות ולהביט בחוריך ובנביאים וכל קדושיו בידך ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלהיך

המשך למאמר >>
תפלה נוראה וקדושה כשמגיע לשומע תפלה

רבש"ע גלוי וידוע לפניך שחטאתי ושעויתי ושפשעתי וכל עבירות שבעולם עשיתי ואיני כדאי לבקש דבר ממך

המשך למאמר >>
זה סוד השם המיוחד הנכבד והנורא

שאלת חלום יכתוב זה השם בקלף משורטט וישים אותו תחת ראשו ויאמר אתה שר החלום משביע אני אותך בשם הגדול הגבור והנורא שתבא אלי בזה הלילה ותגד לי את שאלתי ובקשתי בין בחלום בין במראה בין בפסוק בין בדבור בין בדבר הלכה בין בכתיבה בענין שלא אשכח ואזכור שאלתי א א א ס ס ס וזה הוא השם מאברית אברית ברית רית ית ת נקוד יהוה כשיהיה אדם בצרה יכוין בשם ובנקודו והם הנקודות כמו שהוא נקוד לעולם ה' דברך נצב בשמים יאמר יהי רצון מלפניך השם העזוז האמיץ האדיר החזק הזה שתצילני מכך וכך או תעשה עמי כך וכך: קבלתי בו נקוד אחר שהוא באליהו אחר כי בי חשק: בילא"ו:

המשך למאמר >>
סלוקא

בשם ה' אלהי ישראל אתחיל זה הספר מספרי הרזים שנתן לנח בן למך בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן בן אנוש בן שת בן אדם מפי רזיאל המלאך בשנת ביאתו לתיבה לפני כניסתו ונכתב על אבן ספיר באר היטב וממנו למד מעשה פלאים ורזי וערכי בינה ומחשבות ענוה ועשתונות עצה לעמוד על חקר מעלות מרומי' ולשוטט כל אשר בשבעה מעונות ולהסב כל בכל מזלות ולהתבונן בכל מנהג ולבקר חקר הלבנה ולידע מסילות עש כסיל וכימה ולהגיד מה שמות שבכל רקיע ורקיע ומה מלאכתן ובמה יצליחו לכל דבר ומה שמות משרתי השוטרים בכל עונה ועונה ונשמע להם לעשות כל חפץ כל הקרב אליהם בטהרה ולידע ממנו מעשה מות ומעשה חיים להבין הרע והטוב לחקור עתות ורגעים לידע עת ללדת ועת למות עת למחוץ ועת לרפאות לפתור חלומות וחזיונים לעורר קרב ולהשלים מלחמות ולמשול ברוחות ובפגעים לשלחם וילכו כעבדים להביט בארבע רוחות הארץ להיות מחוכם בקול רעשים לספר מה מעשם ברקיע ולהגיד מה יהיה בכל חדש וחדש ולעמוד על עסק כל שנה ושנה אם לתבואה אם לבצורת אם לשלום אם למלחמה להיות כאחד מן הנוראים להבין ולהשכיל באוצרות מרום:

המשך למאמר >>
זה מעשה בראשית

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. אל תהיה קורא בראשית אלא בר"א שי"ת. וכן אתה מוצא שלא כתוב אלא בר"א שי"ת מת"ל בראשית אלא בראשית אותיות שנבראו בהם שמים וארץ שא' כי ביה ה' צור עולמים יה שתים יהוה ד' הרי שש הא למדת שבאלו ו' אותיות ברא אלהים את השמים ואת הארץ וכי תאמר שמים וארץ בלבד נבראו באלו ו' אותיות שנאמר כי ביה ה' צור עולמים מלמד שבאלו שש אותיות נבראו שני עולמים העוה"ז והעוה"ב לכך נאמר בראשית מהו בראשית באות אחת ברא אלהים את השמים ואת הארץ וחתמן מן האש ואיזה היא אות אחת שבה נבראו שמים וארץ ה"א שנ' אלה תולדות השמים והארץ בהבראם א"ת בהבראם אלא בהא בראם באות זה ברא אלהים את השמים ואת הארץ העה"ז והעה"ב וחתמן מן האש של גיהנם מחציתם ברד ומחציתן אש ורשעים נידונים מן ברד דולק בהם כאש ונידונין מן האש לוחך אותם כברד (נ"א נדונין בברד מן ברד לאש דולק ומן אש דולק לברד) ויורדין עליהן מלאכי חבלה ומשמרין נשמתן בגופן שנאמר כי תולעתם לא תמות וגו'. ובכל יום ויום יורדין עליהן מלאכי חבלה.

המשך למאמר >>
זה התפלה צריך לומר בכוונה גדולה

ברוך אתה ה' אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל עליון קונה שמים וארץ אתה הוא ממ"ה הקב"ה ית"ש יתגדל שמך יתהדר שמך יתוועד שמך יתנצח שמך ישתנה שמך יתנשא שמך וזכרך לעולם ולעולמי עולמים מושבך על כסא הכבוד וחיות עולות בכסא כבוד אתה אש וכסאך אש וחיות הקו' אש ומשרתך אש לוהט אתה אש אוכלה אש שר על כל השרים ומרכבותיך על האופנים שלח אלי פב"פ אמתך להדרך מ"ן בר''א דרמ"ן דהוא ממונה על משרתי יה וירחיב לבי ופי כמעיין המתגבר וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו וגו' בא"ה על שמות שמך הגדול רומה ה' בעוזך נשירה ונזמרה גבורתך יודו שמך הגדול הגבור והנורא קדוש הוא אשירה לה' בחיי אומרה לאלהי בעודי:

המשך למאמר >>
ספר המזלות המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree