Left Sidebar Content

מילים ותווים לניגונים

בעל הסולם הלחין ניגון מיוחד לכל אחד משיריו של האר"י. הודות למפעלו זה, ההתפעלות הרוחנית משיריו של האר"י חודרת, דרך המילים ודרך הצלילים, היישר אל הלב של כל אחד מאיתנו

בעל הסולם הלחין ניגון מיוחד לכל אחד משיריו של האר"י.

תווי הניגונים

תווי הניגונים מתוך האוסף "ניגוני העולם הבא"  להורדה

מילים לניגונים

בני היכלא

בני היכלא. דכסיפין.
למחזי זיו דזעיר אנפין;
יהון הכא. בהאי תכא.
דבה מלכא בגילופין;
צבו לחדא. בהאי ועדא.
בגו עירין וכל גדפין:
חדו השתא. בהאי שעתא.
דבה רעוא ולית זעפין;
קריבו לי. חזו חילי.
דלית דינין דתקיפין;
לבר נטלין. ולא אעלין.
הני כלבין דחציפין;
והא אזמין.עתיק יומין.
למצחא עדי יהון חלפין;
רעו דילה. דגלי ליה.
לבטלה בכל קליפין; ישוי לון.
בנוקביהון. ויטמרון בגו כפין;
ארי השתא. במנחתא.
בחדותא דזעיר אנפין

חסל סדר פסח

חסל סדור פסח כהלכתו ככל משפטו וחוקתו כאשר זכינו לסדר אותו
כן נזכה לעשותו זך שוכן מעונה קומם קהל עדת מי מנה קרב נהל
נטעי כנה פדויים לציון ברינה לשנה הבאה בירושלים הבנויה

ידיד נפש

ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך,
ירוץ עבדך כמו איל,ישתחוה אל מול הדרך,
יערב לו ידידותיך, מנופת צוף וכל טעם.
הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך,
אנא אל נא רפא נא לה,בהראות לה נועם זיוך,
אז תתחזק ותתרפא והיתה לה שמחת עולם.
ותיק יהמו נא רחמיך, וחוסה נא על בן אהובך כי זה כמה נכסוף
נכספתי לראות בתפארת עזך, אלה חמדה לבי וחוסה נא ואל תתעלם.
הגלה נא ופרוס חביבי עלי את סוכת שלומך,
תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמך בך,
מהר אהוב כי בא מועד וחננו כימי עולם.

הינה כחומר

כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר,
כן אנחנו בידך חסד נוצר, לברית הבט ואל תפן ליצר;
כי הנה כי הנה באבן ביד המסתת, ברצותו אוחז וברצותו בכתת,
כן אנחנו בידך, מחיה וממותת, לברית הבט ואל תפן ליצר;
כי הנה כי הנה כגרזן ביד החרש, ברצותו דיבק לאור,וברצותו פרש,
כן אנחנו בידך, תומך עני ורש, לברית הבט ואל תפן ליצר;
כי הנה כי הנה כהגה ביד המלח, ברצותו אוחז וברצותו שילח,
כן אנחנו בידך, אל טוב וסלח, לברית הבט ואל תפן ליצר;
כי הנה כי הנה כזכוכית ביד המזגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג,
כן אנחנו בידך מעביר זדון ושוגג, לברית הבט ואל תפן ליצר;
כי הנה כי הנה כיריעה ביד הרוקם, ברצותו מישרוברצותו מעקם,
כן אנחנו בידך, אל קנא ונוקם, לברית הבט ואל תפןליצר;
כי הנה כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו מסגסג וברצותו מצרף,
כן אנחנו בידך ממציא למזור תרף, לברית הבט ואל תפן ליצר

קדיש

יתגדל ויתקדש שמיה רבא. בעלמא די ברא כרעותיה,
וימליך מלכותיהויצמיח פורקנה ויקרב משיחה,
בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל.
בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן;
יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא;
יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל
שמהדקודשא בריך הוא לעלא (בעשי"ת ולעלא מכל) מן כל ברכתא ושירתא,
תושבחתא ונחמתא, דאמירן בעלמא, ואמרו אמן

למנצח על שושנים

למנצח על ששנים לבני-קרח, משכיל שיר ידידות רחש;
לבי דבר טוב, אמר אני מעשי למלך, לשוני עט סופר מהיר;
יפיפית מבני אדם, הוצק חן בשפתותיך, על-כן ברכך אלהים לעולם;
חגור חרבך על ירך גיבור, הודך והדרך;
והדרך צלח רכב על-דבר-אמת וענוה- צדק, ותורך נוראות ימינך;
חציך שנונים, עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך;
כסאך אלהים עולם ועד, שבט מישר שבט מלכותך;
אהבת צדק ותשנא רשע, על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחברך;
מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך, מן-היכלי שן מני שמחוך;
בנות מלכים ביקרותיך, נצבה שגל לימינך בכתם אופיר;
שמעי-בת וראי והטי אזנך, ושכחי עמך ובית אביך;
ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשתחוי-לו;
ובת-צר במנחה פניך יחלו עשירי עם;
כל- כבודה בת-מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה;
לרקמות תובל למלך,בתולות אחריה רעותיה מובאות לך;
תובלנה בשמחת וגיל, תבאינה בהיכל מלך;
תחת אבתיך יהיו הארץ;
אזכירה שמך בכל-דרבניך,
תשיתמו לשרים בכל- ועד; ודר, על-כן עמים יהודוך לעולם

מזמור לדוד

מזמור לדוד יי רעי לא אחסר:
בנאות דשא ירביצני על-מי מנוחות ינהלני:
נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו;
גם כי אלך בגיא צלמות לא-אירא רע כי-אתה עמדי;
שבטך ומשענתך המה ינחמוני;
תערוך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה;
אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי;
ושבתי בבית השם לאורך ימים

צדיק כתמר

צדיק כתמר יפרח; כארז בלבנון ישגה.

אסדר לסעודתא

אסדר לסעודתא.בצפרא דשבתא. ואזמין בה השתא עתיקא קדישא;
נהורה ישרי בה. בקידושא רבא. ובחמרא טבא. דבה תחדי נפשא;
ישדר לן שופריה. ונחזי ביקריה. ויחזי לן סתרה. דאתאמר בלחישא;
יגלה לן טעמי. דבתריסר נהמי. דאינון את בשמיה. כפילא וקלישא;
צרורה דלעילא. דבי חיי כלא. ויתרבי חילא. ותיסק עד רישא;
חדו חצדי חקלא. בדבור ובקלא. ומללו מלה. מתיקא כדובשא;
קדם ריבון עלמין. במילין סתימין. תגלון פתתגמין. ותימרון חידושא;
לעטר פתורא. ברזא יקירא. עמיקא וטמירא. ולאו מלתא אושה;
ואלין מליא. יהון לרקיעיא. ותמן מאן שריא. הלא ההוא שמשא;
רבו יתיר יסגי. לעילא מן דרגה. ויסב בת זוגה.דהות פרישא;

אזמר בשבחין

אזמר בשבחין. למיעל גו פתחין. דבחקל תפוחין. דאנון קדישין;
נזמין לה השתא. בפתורא חדתא. ובמנרתא טבתה. דנהרא על רישין;
ימינא ושמאלא. ובניהו כלה. בקישוטין אזלא. ומאנין ולבושין;
יחבק לה בעלה. וביסודא דילה. דעבד ניחא לה. יהא כתיש כתישין;
צוחין אף עקתין. בטילין ושביתין. ברם אנפין חדתין. ורוחין עם נפשין;
חדו סגי ייתי. ועל חדא תרתי. נהורה לה ימטי. וברכאן דנפישין;
קריבו שושבינין. עבידו תיקונין. לאפשא זינין. ונונין עם רחשין;
למעבד נשמתין. ורוחין חדתין. בתרתין ותלתין. ובתלתא שבשין;
ועטורין שבעין לה. ומלכא דלעלא. דיתעטר כלא. בקדיש קדישין;
רשימין וסתימין. בגו כל עלמין. ברם עתיק יומין. הלא בטיש בטישין;
יהא רעוא קמיה. דישרי על עמיה. דיתענג לשמיה. במתיקין ודובשין;
אסדר לדרומא. מנרתא דסתימא. ושלחן עם נהמא. בצפונא ארשין;
בחמרא גו כסא. ומדאני אסא. לארוס וארוסה. להתקפא חלשין;
נעטר להון כתרין. במלין יקירין. בשבעין עטורין. דעל גבי חמשין;
שכינתא תתעטר. בשית נהמי לסטר. בווין תתקטר. וזינין דכנישין;
שביתין ושביקין. מסאבין דרחיקין. חבילין דמעיקין. וכל זיני חרשין;
למבצע על רפתא. כזיתא וכביעתא. תרין יודין נקטא. סתימין ופרישין;
משח זיתא דכיא. דטחנין ריחיא ונגדין נחליא. בגוה בלחישין;
הלא נימא רזין. ומלין דגניזין. דליתהון מתחזין. טמירין וכבישין;
אתעטרא כלא. ברזין דלעילא. בגו האי הלולא. דעירין קדישין;

להגיד בבוקר חסדיך

להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.

אל מסתתר

אל מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם מכל רעיון,
עילת העילותמוכתר בכתר עליון, כתר יתנו לך ה'.
בראשית תורתך הקדומה, רשומה חכמתך הסתומה,
מאין תמצא והיא נעלמה, ראשית חכמה יראת ה'.
רחובות הנהר נחלי אמונה, מים עמוקים ידלם איש תבונה,
תוצאותיה חמישים שערי בינה, אמונים נוצר ה'.
האל הגדול עינע כל נגדך,רב חסד גדול על השמים חסדך
אלוהי אברהם זכור לעבדך, חסדי יהוה אזכיר תהילות ה'.
מרום נאדר בכח וגבורה, מוציא אורה מאין תמורה,
פחד יצחק משפטינו האירה,אתה גיבור לעולם ה'.
מי אל כמוך עושה גדולות, אביר יעקב נורא תהילות,
תפארת ישראל שומע תפילות, כי שומע אל אביונים ה'.
יה זכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו גאלנו,
ומבור גלות דלנו והעלנו לנצח על מלאכת בית ה'.
מימין ומשמאל יניקת הנביאים, נצח והוד מהם נמצאים,
יכין ובועז בשם נקראים, וכל בניך למודי ה'.
יסוד צדיק בשבעה נעלם, אות ברית הוא לעולם,
מעין הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה ה'.
נא הקם מלכות דוד ושלמה, בעטרה שעטרה לו אמו,
כנסת ישראל כלה קרואה בנעימה, עטרת תפארת ביד ה'.
חזק מיחד כאחד עשר ספירות, ומפריד אלוף לא יראה מאורות,
ספיר גזרתם יחד מאירות, תקרב רנתי לפניך ה'.

כי חלצת נפשי

כי חלצת נפשי ממות, את עיני מדמעה את רגלי מדחי.

חמול על מעשיך

חמול על מעשיך ותשמח במעשיך,
ויאמרו לך חוסיך, בצדקך עמוסיך,
תוקדש אדון על כל מעשיך,
כי מקדישיך כקדושתך קידשת,
נאה לקדוש פאר מקדושים;
באין מליץ יושר מול מגיד פשע,
תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט,
וצדקנו במשפט המלך המשפט;
עוד יזכר לנו אהבת איתן, אדונינו,
ובבן הנעקד ישבית מדיננו,
בזכות התם יוציא איום לצדק דיננו,
כי קדוש היום לאדונינו:

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content