אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בשלח. חלק ב'

פרשת בשלח. חלק ב'

אז ישיר משה

רז) אשרי חלקם של ישראל, שהקב"ה רצה בהם יותר מבכל שאר העמים, ומרוב האהבה שאהב אותם הקים להם נביא אמת ורועה נאמן, והעיר עליו רוח הקודש יותר מכל שאר נביאים הנאמנים והוציאו מחלקו ממש, ממה שהפריש יעקב מַעשׂר מבניו להקב"ה, שהוא שבט לוי.

המשך למאמר >>
עוֹזי וזִמְרת יה

רל) אחור וָקדם צַרתָני וַתָשֶׁת עליי כַּפֶךָ. כמה צריכים בני אדם לכבד את הקב"ה, משום שהקב"ה, כשברא העולם, הסתכל באדם, שיהיה מושל על הכל, והיה דומה לעליונים ותחתונים.

המשך למאמר >>
ה' איש מלחמה

רנא) כמה יש לנו להסתכל בדברי תורה, כמה יש לנו לעיין בכל דבר, שאין לך דבר בתורה, שאינו נרמז בשם הקדוש העליון. ואין לך דבר בתורה, שאין בו כמה סודות, כמה טעמים, כמה שורשים, כמה ענפים.

המשך למאמר >>
מַרְכבות פרעה וחילו

רנט) בשעה שהקב"ה מעורר מלחמה בעולם, העליונים והתחתונים, האומות שלמטה ושריהם שלמעלה, נעקרים ממקומם. כמ"ש, מרכבות פרעה וחילו ירה בים. ולעת"ל, עתיד הקב"ה לעשות מלחמה גדולה וחזקה בעמים, כדי להוקיר את שמו.

המשך למאמר >>
ימינך ה' נֶאְדָרי בכוח

רעד) ימינך ה' נֶאְדָרי בכוח. בשעה שהבוקר, אור החסדים דז"א, מאיר, והאיילה, המלכות, עומדת בקיומה. מתמלא הצד שלה, השמאל, כי הוא מתלבש אז בחסדים, ומתמלאה הארתה.

המשך למאמר >>
בשעה שמשה נכנס בתוך הענן [בשעתא דעאל משה בגו עננא]

רצח) בשעה שמשה נכנס בתוך הענן, כמ"ש, ויבוא משה בתוך הענן, כאדם ההולך במקום הרוח, פגש בו מלאך גדול אחד, ששמו קמואל, הממונה על י"ב אלפים ממונים שליחים.

המשך למאמר >>
וברוב גאונך תהרוס קמיךָ

שח) למה ה' תעמוד ברחוק. בשעה שעוונות העולם גורמים, הקב"ה עולה למעלה למעלה, ובני אדם צועקים ומורידים דמעות, ואין מי שישגיח עליהם. משום שהקב"ה הסתלק למעלה למעלה. ונמנע מהם התשובה. אז כתוב, וברוב גאונך תהרוס קמיך.

המשך למאמר >>
אמר אויב ארדוף

שיג) אמר אויב, ארדוף אשיג. אמר אויב, זהו הממונה הגדול של מצרים. בשעה שניתנה לו הממשלה על ישראל, חשב לכלותם תחת ממשלתו. אלא שזכר הקב"ה הרי העולם, האבות, שהיו מגנים עליהם.

המשך למאמר >>
מי כמוך באלים

שטו) אילן אחד גדול עליון וחזק, ז"א, בו ניזונים עליונים ותחתונים. ומוגבל בי"ב גבולי אלכסון, שהם ד' ספירות חו"ג תו"מ, שבכל אחד ג' קווים. מתחזק בד' רוחות העולם, חו"ג תו"מ, המתחברים במקומם.

המשך למאמר >>
נטיתָ ימינך תִבְלָעֵמו ארץ

שכז) נטיתָ ימינך תִבְלָעֵמו ארץ. הלוא הימין פועל חסד? פירושו כמ"ש, הרימותָ ימינך. ונשאר השמאל לבדו, ועשה דין. הרי העירו בה החברים, כשהוציא הקב"ה את המצרים מתים מתחת המים, אמר לארץ, אסוף אותם בתוכך.

המשך למאמר >>
לבנות ביהמ"ק של מטה [למבני מקדשא לתתא]

שלב) מצווה לבנות ביהמ"ק של מטה, כעין ביהמ"ק של מעלה. כמ"ש מכון לשִבְתך פעלת ה'. כי צריך לבנות ביהמ"ק למטה, ולהתפלל בתוכו תפילה בכל יום, לעבוד את הקב"ה, כי תפילה נקרא עבודה.

המשך למאמר >>
ולא מצאו מים

שמה) וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. אין מים אלא תורה. ומי נתן להם התורה כאן? והרי עד עתה לא ניתנה להם התורה.

המשך למאמר >>
ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה'

שנ) ויאמר, אם שמוע תשמע לקול ה' אלקך. מי אמר, אם שמוע תשמע? הקב"ה אמר. כמ"ש, ואל משה אמר עלה אל ה', המלכות. אם היה אומר הקב"ה, היה צריך לומר, עלה אליי. אף כאן פירושו המלכות.

המשך למאמר >>
פרשת המן

שסד) בשעה שאדם שוכב בבית חוליו, הוא נתפש לשליטים של המלך, ראשו בשלשלת, רגליו באזיקים, כמה חיילים שומרים אותו מצד זה ומצד זה שלא יברח, איבריו כולם במיצר, ולוחמים אלו באלו, אכילה הוסרה ממנו.

המשך למאמר >>
הקב"ה תובע כבודם של הצדיקים [קב"ה תובע עלבונא דצדיקיא]

תכ) אשרי הם הצדיקים, שהקב"ה רוצה בכבודם יותר מעל שלו. כמה הם בני העולם, שמחרפים ומגדפים למעלה. סנחריב חֵירף וגידף ואמר, מי בכל אלוהי הארצות, והקב"ה מחל ולא תבע ממנו. כיוון שהושיט ידו על חזקיה, כתוב, וייצא מלאך ה' ויַךְ במחנה אשור.

המשך למאמר >>
צוּר וסלע

תכה) כתוב, והכית בצוּר ויצאו ממנו מים. והאם זה נוהג אצל שם הקדוש? כך הוא, כי אין לך שם מהשמות הקדושים של הקב"ה, שלא יעשה נסים וגבורות, ומוציא כל מה שצריך לעולם. כש"כ כאן, להוציא מים.

המשך למאמר >>
היש ה' בקרבנו

תלד) היש ה' בקרבנו, אם אָין. האם שוטים היו ישראל, שלא ידעו דבר זה? והרי ראו השכינה לפניהם, וענני כבוד עליהם שסובבים אותם. והם אמרו, היש ה' בקרבנו, אם אין. אנשים שראו זיו יְקר מלכם על הים. כמו, שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל.

המשך למאמר >>
ויבוא עמלק

תלז) אשריכם זורעי על כל מים משלחֵי רגל השור והחמור. כמה מים נמצאים, כלומר שיש כמה מיני אורות. מים מתוקים דקדושה, ויש מים המרים ומים הזֵדונים.

המשך למאמר >>
ויִרְאו את אלקי ישראל

תעו) ויִרְאו את אלקי ישראל. מי יכול לראות את הקב"ה? והרי כתוב, כי לא יראני האדם וחי. וכאן אמר, ויראו. אלא שנגלה עליהם הקשת בצבעים מאירים, השכינה, המקבלת מג' גוונים לבן אדום ירוק. כל מי שמסתכל בקשת, כמו שמסתכל בשכינה, ואסור להסתכל בשכינה.

המשך למאמר >>
וייבן משה מזבח

תפה) וייבן משה מזבח, ויקרא שמו, ה' ניסי, שלה' היה הנס. משום שעמלק לקח כל אלו שהיו נימולים ולא פרעו, וחתך אותם וזרק אותם כלפי מעלה, ואמר, קח מה שרצית בו. בה בשעה כתוב, ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree