אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת צו. חלק א'

פרשת צו. חלק א'

זאת תורת העולָה

א) צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולָה. עולה זו היא מעלה ומקשרת את כנסת ישראל למעלה, והדבקות שלה בעוה"ב, בינה, להיות הכל אחד, בקשר אחד, בשמחה.

המשך למאמר >>
תורים ובני יונה

ו) אדם ובהמה תושיע ה'. וכך עולֶה אדם מצד אדם, ע"י הרצון והתפילה. ובהמה, מצד הבהמה, שמוקרבת על המזבח. וע"כ כתוב, אדם כי יקריב מכם. אדם שקרבנו מרצון ומתפילה, למעלה, לקשור קשר מצד אדם.

המשך למאמר >>
דבקות של רצון הכהנים והלויים וישראל עד היכן עולה [אתדבקותא דרעותא - עד היכן סלקא]

יא) קשר הכל נקשר בקודש הקודשים, בבינה, להאיר. הדבקות של רצון הכהנים והלויים וישראל, עד היכן היא עולה?

המשך למאמר >>
זאת תורת העולה

יח) אשרי חלקם של הצדיקים, בעוה"ז ובעוה"ב, שהיו יודעים דרכי התורה, והולכים בה בדרך אמת. עליהם כתוב, ה' עליהם יחיו. עליהם, אלו הם דרכי התורה. יחיו, שיתקיימו בעוה"ז ובעוה"ב.

המשך למאמר >>
עולה חַטָאת ואָשָם

כט) המצווה שלאחר זו, היא לעשות החַטָאת כמשפטה. תנאים ואמוראים, אתם, שמצד המידות של הקב"ה אתם באים, שעמלתם הרבה לנקות הבת שלי, שהיא הלָכָה, מלכות, מהקליפות של הערב רב, שהם קושיות רעות שאין להם יישוב, ולא תירוץ, שעליהם נאמר, מעוות לא יוכל לִתקוֹן וחסרון לא יוכל להימנות, אלא שנאמר בהם תיקו בהלכה.

המשך למאמר >>
אש תמיד תוּקַד על המזבח

מח) ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר, אבי, ויאמר, הנני בני, ויאמר, הנה האש. ג' פעמים ויאמר של יצחק ופעם אחת ויאמר של אברהם, למה נאמר כך? כנגד ג' ימים של מעשה בראשית היו ג' ויאמר, של יצחק.

המשך למאמר >>
עשן המערכה

נב) והעשן העולה מפיהם של בעלי התורה, בדברי תורה הוא כמו עשן המערכה, המלכות. ונקרא מערכה, משום שמסדרים אותה ועורכים אותה אל ז"א בעלה.

המשך למאמר >>
השבתת מלאכה

נו) ויש השבתת מלאכה בשבת ויו"ט, לכל אחד לפי בחינתו. כמו שור, שנוהג בו עוֹל, וחמור, שנוהג בו משא. בין אותם שיש להם עוֹל מלכות שמים, כמו תפילין, שבשבת ויו"ט הם פטורים. ובין עול מלכות עכו"ם.

המשך למאמר >>
נר"ן של חול נר"ן של שבת

נט) משום זה אומרים במוסף רה"ש, אם כבנים אם כעבדים. אם כבנים, שכתוב בהם, בנים אתם לה' אלקיכם. אם כעבדים, שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים, ולא שאר האומות. אבל אלו הרשעים, שאינם עוסקים בתורה ומצוות, ואין עליהם עול תורה ועול תפילין ושאר המצוות, הם עבדים לאוה"ע המשעבדים בהם.

המשך למאמר >>
אש של יצחק [אישו דיצחק]

עב) זאת תורת העולה. זאת תורת, כנסת ישראל. העולה, מחשבה רעה, העולה ברצון בן האדם, להטותו מדרך האמת. היא העולה, העולה ומשׂטינה על האדם.

המשך למאמר >>
ב' מזבחות [תרין מדבחן]

פד) ב' מזבחות הם למטה, וב' מזבחות הם למעלה. ב' המזבחות שלמעלה:

א. אחד פנימי מכל, שנקרבת בו קטורת פנימית ודקה, שהיא קשר האמונה. וכהן העליון מכל, קושר קטורת זו בקשר האמונה. וזה נקרא מזבח הזהב. ומכאן נקטר ונקשר קשר האמונה לקשר הכל בקשר אחד.

המשך למאמר >>
השם אל

צא) השם אל בכל מקום הוא חסד, כמ"ש, האל הגדול. וזהו הארה של חכמה העליונה, כי חסד, לעת גדלות ז"א, עולה ונעשה לחכמה עליונה.

המשך למאמר >>
זה זאת

צח) זה קרבן אהרון ובניו אשר יקריבו לה'. רשעי העולם גורמים להקב"ה להסתלק מכנסת ישראל. כמ"ש, איש תהפוכות יְשַלַח מָדון ונרגָן מפריד אלוף. אלוף הוא הקב"ה. והם מפרידים זאת, המלכות, מזה, ז"א, שהוא שלום בית, יסוד, והם חיבור אחד.

המשך למאמר >>
ציון וירושלים

קא) כתוב, כי בחר ה' בציון איווה למושָב לו, זאת מנוחתי עַדֵי עד, פה אשב כי איוויתיהָ.

המשך למאמר >>
במעשה שלמטה מתעורר מעשה למעלה [בעובדא דלתתא אתער דלעילא]

קד) והתקדשתם והייתם קדושים. מי שמקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. מי שמטמא עצמו מלמטה, מטמאים אותו מלמעלה. מקדשים מלמעלה, יפה הוא, שקדושת אדונו שורה עליו.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree