אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת מקץ

פרשת מקץ

קץ שׂם לחושך

א) ויהי מקץ. קץ שׂם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר אבן אופל וצלמות. קץ שׂם לחושך, זה הוא קץ של השמאל שאינו כלול מימין, שהוא השטן והוא מלאך המוות, שהוא משוטט בעולם ומסית בני אדם לחטא, ומשוטט למעלה ועומד לפני הקב"ה ומסטין ומקטרג על העולם.

המשך למאמר >>
ויהי מקץ

י) כשברא הקב"ה את עולם העליון, בינה, התקין הכל כראוי, והוציא אורות עליונים המאירים מכל הצדדים, שהם ג' הקווים, והכול הוא אחד.

המשך למאמר >>
ותפעם רוחו

כז) ויהי בבוקר וַתִּפָּעֶם רוחו וישלח. בפרעה כתוב, וַתִּפָּעֶם, ובנבוכדנצר כתוב, וַתִּתְפָּעֶם. בפרעה וַתִּפָּעֶם, משום שהיה יודע החלום ורק הפתרון לא היה יודע. אבל נבוכדנצר ראה החלום וראה הפתרון, והכול נשכח ממנו, ע"כ כתוב, וַתִּתְפָּעֶם.

המשך למאמר >>
ויריצֻהוּ מן הבור

לב) רוצה ה' את יראיו. כמה חפץ הקב"ה בצדיקים, משום שהצדיקים עושים שלום למעלה, באו"א, ועושים שלום למטה, בזו"ן, ומביאים את הכלה לבעלה. ומשום זה חפץ הקב"ה באלו המתייראים אותו ועושים רצונו.

המשך למאמר >>
אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת

נח) פרעה רצה לנסות את יוסף, החליף לו דברי החלום, ויוסף, משום שהיה מכיר במדרגות המרומזות בחלומו, הסתכל בכל דבר ודבר, ואמר, כך ראית, וסידר כל דבר ודבר כראוי.

המשך למאמר >>
וַיַּרְא יעקב כי יש שבר במצרים

פד) וַיַּרְא יעקב כי יש שבר. כיון שנסתלקה ממנו שכינה במכירת יוסף, איך ראה שיש שבר במצרים?

המשך למאמר >>
ויוסף הוא השליט

קו) ויוסף הוא השליט. כשהקב"ה חפץ באדם, מנשאו על כל בני העולם, ועושה אותו ראש על כל, וכל שונאיו נכנעים תחתיו.

המשך למאמר >>
ויכר יוסף את אֶחָיו

קיד) ויכר יוסף את אֶחָיו. למה אִירָא בִּימֵי רע עוון עֲקֵבַי יְסוּבֵּנִי. שלושה הם שמפחדים, ואינם יודעים ממה הם מפחדים.

המשך למאמר >>
ויזכור יוסף את החלומות

קל) הקב"ה עשה את האדם, שיִזְכה לכבודו, ולשרת לפניו תמיד, ולעסוק בתורה יום ולילה, משום שהקב"ה חפץ תמיד בתורה.

המשך למאמר >>
ויאסוף אותם אל משמר

קסא) ויאסוף אותם אל משמר שלשת ימים. אלו שלשת ימים הם כנגד ג' ימים של שְׁכֶם, שכתוב, ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים.

המשך למאמר >>
וַיקח מאתם את שמעון

קסה) וַיקח מאתם את שמעון. כדי שלא יקטרג עליו עם לוי. כי שמעון ולוי, כשמתחברים שניהם, הם יכולים לקטרג. ויאסור אותו לעיניהם. ורק לעיניהם אסרו, ואחר שיצאו, היה מאכיל ומשקה אותו.

המשך למאמר >>
וַיִּירְאוּ האנשים כי הובאו בית יוסף

קצב) אוי להם לבני אדם, שאינם יודעים ואינם מסתכלים בדרכי התורה. אוי להם, בשעה שהקב"ה יבוא לבקש מהם דין על מעשיהם, ויקומו הגוף והנפש לתת חשבון מכל מעשיהם, שמטרם הפרד הנפש מן הגוף.

המשך למאמר >>
וַירא את בנימין

רט) אין לאדם להסתכל בתפלתו להקב"ה, אם ישועתו באה או לא באה, כי כאשר מסתכל בה, כמה בעלי הדין באים להסתכל במעשיו.

המשך למאמר >>
הבוקר אור

רכה) הבוקר אור והאנשים שולחו. אם הם היו הולכים ונשלחים, למה לנו לכתוב בתורה, המה וחמוריהם? אלא משום שכתוב, ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו.

המשך למאמר >>
וליוסף יוּלָד - בטרם תבוא שנת הרעב

רלח) בכל יום ויום, כשעולה האור, מתעוררת צפור אחת באילן שבגן עדן, וקוראת שלוש פעמים, והשרביט מזדקף, והכרוז קורא בכוח.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree