אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת כי תשא

פרשת כי תשא

ונתנו איש כופר נפשו

א) כתוב, עיני ה' אל צדיקים ואזניו אל שוועתם.

המשך למאמר >>
מחצית השקל

ד) ליתן מחצית השקל בשקל הקדש. מחצית השקל כמו חצי הַהִין, וזהו ו', ממוצע בין ב' ההי"ן.

המשך למאמר >>
פולחנא דשמשא

ז) כשהאיר פני המזרח, כל אלו בני המזרח, של הרי האור, משתחוים לאור שמאיר במקום השמש, מטרם שיצא על פני הארץ, ועובדים אליו.

המשך למאמר >>
שפת אמת תכון לעד

י) שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר. אם כל בני העולם היו עובדים לשקר, שהיו מתבטלים.

המשך למאמר >>
הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך

טז) הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך. עתיד הקב"ה לעשות לישראל כל הטוב הזה, שאמר ע"י נביאי האמת, וישראל סבלו עליהם הרבה רע בגלות.

המשך למאמר >>
גלותא אתמשך

כא) אנו רואים וכן רואים גבורי העולם, דהיינו האומות, שהגלות נמשך ועוד בן דוד לא בא. כך הוא, אבל מה עושה שישראל יסבלו גלות הזה, הוא כל אלו הבטחות שהבטיח אותם הקב"ה.

המשך למאמר >>
והיה באחרית הימים

לז) אבל כל מה שראה הקב"ה לישראל, באחרית הימים, המלכות, ובאחרית הימים הזה יעשה להם נסים ונקמות, שכתוב, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים.

המשך למאמר >>
מה לך פה אליהו

מד) כתוב באליהו, ויבא וישב תחת רותם אחד. אמר, רבונו של עולם, אשה אחת שלחת לישראל, ודבורה שמה, שכתוב, והיא יושבת תחת תמר דבורה, זה הוא רותם, שאליהו ישב תחתיו, והחזירה אותם למוטב, שכתוב, עד שקמתי דבורה.

המשך למאמר >>
משה אהרן ומרים

מז) כמה טובה עשה הקב"ה עם ישראל בכל דור ודור. כתוב, ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים. והרי כמה נביאים היו לאחר משה, והיה צריך לומר, ואשלח לפניך את משה, אהרן, אלעזר, פנחס, יהושע, אליהו, אלישע, וכמה שאר צדיקים וחסידים?

המשך למאמר >>
ועתה הניחה לי

נ) אין עוד אב רחמן על בניו כמו הקב"ה, שכתוב, כי לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב. הרחמים שלו, אלו אמר לא נפל דבר אחד מכל דברו, ולא יותר, שהיה כולל גם דבריו הרעים.

המשך למאמר >>
העגל

נט) מי הם העם? הם הערב רב. ומי הם הערב רב? וכי לודים וכושים וכפתורים ותוגרמים היו, שקוראים אותם ערב רב?

המשך למאמר >>
עדים מהר חורב

קיב) כתוב, ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חרב. שגרמו מות עליהם מאותו זמן ולהלאה, ושלט בהם הנחש הרע, שכבר הסירו אותו מהם בתחילה.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree