אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בא

פרשת בא

אם יש עליו מלאך מליץ

א) כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקב"ה, ולשמור מצות התורה, כדי שיזכו על ידה בעולם הבא, ולהציל אותם מכל המשטינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש משטינים בעולם למטה, כן נמצאים משטינים למעלה, העומדים להשטין על בני אדם.

המשך למאמר >>
ויהי היום - ויבא גם השטן בתוכם

ה) ויהי היום ויבואו בני האלקים להתיצב. ויהי היום, זהו ראש השנה, שהקב"ה קם לדון את העולם. כעין זה, ויהי היום ויבוא שמה, יום ההוא, יום טוב של ראש השנה היה.

המשך למאמר >>
התנינים

לו) בּׂא אל פרעה. הלא, לך אל פרעה, היה צריך לומר. אלא שהכניס את משה חדרים לפנים מחדרים אל תנין חזק אחד עליון, שכמה מדרגות משתלשלות ויורדות ממנו.

המשך למאמר >>
ועבר על המשקוף ועל שתי המזוזות

עד) ועבר ה' לנגוף. הרי הכל גלוי לפני הקב"ה, ולמה היה צריך שיגלה הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות?

המשך למאמר >>
ויהי בחצי הלילה

צג) לעולם יהיה האדם זהיר בתפלת המנחה. משום שהיא השעה, שהדין תולה על העולם, וצריך האדם לכוון דעתו.

המשך למאמר >>
את הכל ראיתי בימי הֶבלי

קלו) את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק אובד. שלמה, שהיה בו חכמה יותר מכל אדם, מה אמר במקרא זה? אלא שלמה רֵמז חכמה רַמז.

המשך למאמר >>
וַיָּרַח את ריח בגדיו

קמח) וַיָּרַח את ריח בגדיו... ריח בני כריח שדה. משמע שהלבושים היו מעלים ריח טוב שלא נעדר מהם לעולם ריח ההוא. כתוב ריח בגדיו. וכתוב, ריח בני. ולא אמר ריח הבגדים, אלא ריח בני. כיון שנכנס יעקב, נכנס עמו גן עדן. ואותם הבגדים היו של אדם הראשון. שכתוב, ויעש ה' לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם והוציאם מגן עדן.

המשך למאמר >>
שה לבית אבות

קס) דברו אל כל עדת. למה בעשור לחדש? בזמן שהיובֵל, בינה, מאיר אל הלבנה, מלכות, כמ"ש, ביובֵל, בעשור לחדש השביעי יום הכפורים הוא. ויום הכפורים הוא הארת הבינה. הרי שהארת הבינה במלכות הוא בעשור לחדש.

המשך למאמר >>
שְׂאוֹר ומַחְמֶצֶת

קסו) אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל מַחְמֶצֶת. שאור זה ומַחְמֶצֶת זו הם מדרגה אחת, וכולם אחד.

המשך למאמר >>
מַצּׂת דין [דינא]

קסט) מַצּׂת כתוב בלי ו', כמ"ש, מראת אלקים שהוא חסר ו', שע"כ רומז על דין. ונקראו מַצּׂת, להיותם דין קדוש, דין הנאחז בשם הקדוש, דין שלא היה חזק כל אותו הזמן בתוך ישראל, משום שהלבנה עמדה בפגם. ומשום שהלבנה עמדה בפגם, ע"כ כתוב, להם עוני.

המשך למאמר >>
לספר בשבח יציאת מצרים [לספר בשבחא דיציאת מצרים] המשך למאמר >>
קרבן הפסח

קפו) מצוה זו לשחוט את הפסח בין הערבים בי"ד בניסן, זֵכֶר לפסח דמצרים. וזה הוא חוב על הכל, כמ"ש, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים.

המשך למאמר >>
קדש לי כל בכור

קצז) קַדֶּשׁ לי כל בכור. מצוה זו היא לקדש בכור בהמה. ועם הארץ צריך ב' דברים, אחד, שיהיה פדוי מתחת הממשלה של יצר הרע, שהוא אדונו. כעין שאמר יעקב לעשו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, בעוה"ז.

המשך למאמר >>
כי מלאכיו יצוה לך

ר) מטרם שבא אדם לעולם הזה, ויוצא מרחם אמו, ויאבק איש עמו. זהו גבריאל. ויאבק, היינו באותו אבק של עפר, כמ"ש, וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה. ונמצא שהאדם הוא עפר. והאבק של העפר הוא יצר הרע.

המשך למאמר >>
כי לא רְאִיתֶם כל תמונה

ריד) משום זה אמר, ואל מי תדמיוני וְאֶשְׁוֶה יׂאמַר קדוש. אין בכל בריה שתהיה שָׁוָה כמוני.

המשך למאמר >>
וכל פטר חמור תפדה בשה

רל) וכל פטר חמור. מצוה זו הוא לפדות פטר חמור, ולערוף פטר חמור, אם לא יפדה אותו.

המשך למאמר >>
התפילין

רלא) מצוה זו היא מצוה, הנקראת באופן אחר, שאינה נקראת מצוה, אלא קדושה. ואלו הם תפלין, תפלה של יד ותפלה של ראש, שהם תקון פאר ויופי של המראות העליונות. וע"כ נקראים, טוֹטָפוֹת, כמש"א, ישראל אשר בְּךָ אֶתְפָּאָר.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree