אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת אשה כי תזריע

פרשת אשה כי תזריע

על משכבי בלילות

א) וידבר ה' אל משה לאמר, אשה כי תזריע וילדה זכר. על מִשכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי.

המשך למאמר >>
אשת חיל מי ימצא

ד) אשת חיל עטרת בעלה, וּכְרָקָב בעצמותיו מבישה. אשת חיל, כנסת ישראל, השכינה. וּכְרָקָב בעצמותיו מבישה, אלו הם עמים עכו"ם, שהקב"ה אינו יכול לסובלם בעולם.

המשך למאמר >>
אשה מזרעת תחילה יולדת זכר

ט) אשה מזרעת תחילה יולדת זכר. הקב"ה גוזר על הטיפה, אם הוא זכר או נקבה. ואתה אומר, אשה מזרעת תחילה יולדת זכר.

המשך למאמר >>
מלאה הארץ קנינך

יג) מלאה הארץ. הארץ, זו כנסת ישראל, המלכות. מן הבינה היא מתמלאת. כמ"ש, כל הנחלים הולכים אל הים. קנינך.

המשך למאמר >>
אך בצלם יתהלך איש

טו) אז יורד הרוח, וצלם אחד עמו. צלם העומד בצורה של מעלה, נקרא צלם אלקים. בצלם הזה הוא נברא, בצלם הזה הולך בעולם הזה.

המשך למאמר >>
וילדה זכר

כב) כל הרוחות שבעולם כלולים מזכר ונקבה. וכשיוצאים לעולם הזה, יוצאים זכר ונקבה. ואח"כ מתחלקים כפי דרכם.

המשך למאמר >>
ל"ג יום תשב בדמי טהרה המשך למאמר >>
ואם נקבה תלד

ל) ואם נקבה תלד. משום שהצד שמאל שלט יותר והימין נכנע אליו, וע"כ הכל, על אחד שניים, נתרחקה הנוקבא, המלכות, מז"א.

המשך למאמר >>
מילה ועורלה

לא) וביום השמיני יִמול בשר עורלתו. מצווה זו, לִמול לשמונת ימים מילת ברית קודש.

המשך למאמר >>
ואין צור כאלקינו

לז) אין קדוש כה', כי אין בלתך, ואין צור כאלקינו. אין קדוש כה'. משמע, שיש קדוש אחר על כל פנים, הגרוע מה'. אין צור כאלקינו. משמע, שיש צור אחר, אלא שהוא גרוע מה'.

המשך למאמר >>
כוכב אחד, שהיה מכה שלוש פעמים בכוכב אחר [כוכבא דבטש ג' זמני בכוכבא]

מ) רבי חייא ורבי אחא היו יושבים לילה אחד לפני רבי אבא. קמו בחצות לילה לעסוק בתורה. בעוד שיצאו לחוץ, ראו כוכב אחד, שהיה מכה שלוש פעמים בכוכב אחר, וסָתַם אורו.

המשך למאמר >>
ויקח אחת מצלעותיו

מב) ויאמר ה' אלקים, לא טוב היות האדם לבדו. לא כתוב, כי טוב. ביום שני, משום שיתחלק מאדם, הצלע לבנין הנוקבא. כי יום שני הוא גבורה וקו שמאל.

המשך למאמר >>
גוזל אביו ואמו

מח) גוזל אביו ואמו. אביו, הקב"ה, אמו, כנסת ישראל. גוזל, כמ"ש, גזלת העני בביתיכם. הגזילה, מי שחומד אשה אחרת שאינה בת זוגו.

המשך למאמר >>
שלחני כי עלה השחר

נא) ויאמר, שלחני, כי עלה השחר. ויאמר, שלחני. וכי אסיר היה בידו של יעקב? אשרי הם הצדיקים, שהקב"ה חס על הכבוד שלהם, ואינו עוזב אותם לעולם.

המשך למאמר >>
אל תראוני שאני שחרחורת

סב) אל תראוני, שאני שחרחורת, שֶׁשְּׁזפתני השמש. שהלבנה, המלכות, מתכסה בגלות, היא אומרת, אל תראוני.

המשך למאמר >>
לה' הארץ ומלואה

סז) לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. כיון שאמר, לה' הארץ ומלואה. למה כופל הלשון, תבל ויושבי בה. וכי תבל אינו ארץ? אלא שאומר, לה' הארץ ומלואה.

המשך למאמר >>
יסורים של אהבה

ע) בעוד שהיו הולכים פגשו באדם אחד ופניו מלאים נגעים, והיה קם מתחת אילן אחד. הסתכלו בו, וראו פניו אדומים מחמת הנגעים. אמר לו רבי חייא, מי אתה. אמר לו, יהודי אני.

המשך למאמר >>
יש צדיק אובד בצדקו

עה) את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק אובד בצידקו, ויש רשע מאריך ברעתו. שלמה המלך, שהיה חכם מכל, איך אמר שראה הכל, בזמן שהלך בחשכות העולם, בימי הבלו?

המשך למאמר >>
ויפח באפיו נשמת חיים

פ) עוד פתח בנו האחר ואמר, וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה. וייצר ה' אלקים.

המשך למאמר >>
נגע צרעת

פח) נגע צרעת כי תהיה באיש והובא אל הכהן. נגע זה, כל הצבעים שלו, העירו בו החברים.

המשך למאמר >>
אכלה ומחתה פיה

צג) כשמתחיל הנחש הקדמוני להתגלות מסתלקים הסומכים, נו"ה, ובנינים, שהם המוחין, ונעברים מן המלכות. ובא הנחש התקיף ומטיל זוהמה. ואז נמצא שהמקדש נטמא.

המשך למאמר >>
שיש יתרון לחכמה על הסיכלות

צו) וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסיכלות. בכמה מקומות הסתכלתי בדברי שלמה המלך, והסתכלתי בחכמה הגדולה שלו, שסָתַם דבריו בפנים בתוך היכל הקדוש. למה אמר, וראיתי אני?

המשך למאמר >>
אדם איש

קו) בכמה מדרגות נקרא בן אדם: אדם, גבר, אנוש, איש. הגדול שבכולם הוא אדם. שכתוב, ויברא אלקים את האדם בצלמו.

המשך למאמר >>
קדוש טהור

קיט) הכול עולה במשקל אחד, והכול אחד, שאיש הוא חסד וגם הוא דין, שמשום שדינים דתחתונים מתאחדים ומתחברים בשערות של זה, הוא נקרא דין קשה.

המשך למאמר >>
נגע לבן אדמדם

קלא) מהו, נגע לבן אדמדם. נגע ממש הוא, אם הלבן נראה, והאדום אינו עובר. זה משמע משכתוב, לבן אדמדם. הרי ששניהם נראים שם.

המשך למאמר >>
והובא אל הכהן

קלד) שומע תפילה עדיך. שומע תפילה זה הקב"ה, ז"א. מהו תפילה? שומע תפילות, היה צריך לומר. אלא תפילה, זוהי כנסת ישראל, המלכות, שכתוב, ואני תפילה.

המשך למאמר >>
והייתם קדושים

קמ) החברים העוסקים בתורה מתחברים עם כנסת ישראל לשבח להקב"ה, ועוסקים בתורה. ושאר בני אדם אז שעת רצון להתקדש בקדושת הקב"ה, בזווג, ולכוון הרצון להיתדבק בו.

המשך למאמר >>
נגעי בתים

קמד) כי תבואו אל ארץ כנען. ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. וכי זה שכר טוב, שימצאו נגעים בבתים של אלו שזכו לכנוס לארץ?

המשך למאמר >>
בונה ביתו בלא צדק

קנ) וע"כ מי שבונה בנין, כשמתחיל לבנותו, צריך להזכיר בפיו, שבונה אותו לעבודת הקב"ה, משום שכתוב, הוֹי בונה ביתו בלא צדק.

המשך למאמר >>
וְנָתַץ את הבית

קנד) בארץ הקדושה, וכל שכן בארץ אחרת, שרוח הטומאה נמצא שם יותר, באותם הבתים שיכול האדם להינזק ממנו.

המשך למאמר >>
נגע ורוח הטומאה ההפכים זה לזה

קנו) עבדים ושאר בני אדם דרים בתוך הבית, והם שלמים, שאינם ניזוקים. הם באים מן הצד שלהם, וע"כ אין מזיקים להם.

המשך למאמר >>
גוון לבן וגוון אדום [גוונא חוורא וגוונא סומקא]

קסג) כתוב, נגע לבן אדמדם. כי אז הוא נגע, משום שהלבן הרומז על חסד, אינו עומד בעינו, אלא שנוטה לאדום, הרומז על דין. כתוב, אם יהיה חטאיכם כשיניים כשלג ילבינו.

המשך למאמר >>
דרשה צמר ופשתים

קסו) כתוב, וצרעת נַעֲמָן תדבק בך ובזרעו לעולם. אם הוא חטא, בניו למה יהיו מוכים? אלישע ראה יותר משאר הנביאים, ראה שלא יצא מגיחזי, בן הגון, וע"כ קילל את כולם.

המשך למאמר >>
מאמר ב', בונה ביתו בלא צדק

קעב) אם אדם ניזוק בבית, והיו אומרים, שמחלה היא, ומהם אמרו, שהרוח שבבית הזיקו. ואח"כ נכנסו בו כמה בני אדם, ולא ניזוקו.

המשך למאמר >>
אמרי נא אחותי את

קפא) אמרי נא אחותי את. מקרא זה קשה, וכי אברהם, שהיה ירא חטא ואוהבו של הקב"ה, היה אומר כך על אשתו, כדי שיטיבו עמו?

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree