אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וישב

פרשת וישב

וישב יעקב

א) וישב יעקב בארץ מגורי אביו. כמה מקטרגים יש לו לאדם מיום שנתן לו הקב"ה נשמה בעולם הזה. מכיון שיצא האדם לאויר העולם, מיד נזדמן יצר הרע להשתתף עמו, כמ"ש, לפתח חטאת רובץ, כי אז נשתתף עמו היצה"ר.

המשך למאמר >>
אלה תולדות יעקב

כא) אלה תולדות יעקב יוסף. אחר שנתישב יוסף ביעקב, וז"א, השמש, נזדווג עם הלבנה, הנוקבא, אז התחיל יוסף להוליד תולדות. כי אותו הנהר, שנמשך ויוצא מעדן, יסוד, יוסף, הוא העושה תולדות, משום שמימיו אינם נפסקים לעולם.

המשך למאמר >>
כי פּועַל אדם ישלם לו

כה) כאשר ברא הקב"ה את העולם עשה אותו על דין. וכל מעשי העולם מתקיימים על דין. מלבד שבכדי לקיים העולם שלא יאבד, הקב"ה פורש עליו רחמים. ורחמים האלו מעכבים את הדין, שלא יכלה את העולם. והעולם מתנהג ברחמים ומתקיים על ידו.

המשך למאמר >>
אך אל הפרוכת לא יבוא

לז) באותה שעה שנהר ההוא, הנמשך ויוצא מעדן,שהוא יסוד, מוציא כל אלו הנשמות אל הנוקבא, והנוקבא מתעבֵּרת מהן, נמצאות כולן בפנימיות שלה, בחדר שלפנים מחדר, שקירותיו מצופים בנייר או בשטיחים.

המשך למאמר >>
הִנה ישכיל עבדי

מב) אשרי חלקם של הצדיקים, שהקב"ה גילה להם דרכי התורה ללכת בהם. כשברא הקב"ה את העולם, את זו"ן, עשה את הלבנה, שהאציל את הנוקבא בקומה שוה עם ז"א. ואח"כ מיעט אורותיה, באופן שאין לה מעצמה כלום, רק מה שמקבלת מז"א. ומשום שמיעטה את עצמה, היא מאירה מן השמש, שהוא ז"א, בכח אורות עליונים שבו.

המשך למאמר >>
וישראל אהב את יוסף

עד) וישראל אהב את יוסף. כמה אהב הקב"ה את ישראל, ובשביל האהבה שאהב אותם מכל העמים עובדי ע"ז, הזהירם ורצה לשמרם בכל מה שעושים.

המשך למאמר >>
ויחלום יוסף חלום

פב) ויחלום יוסף חלום. כמה מדרגות עשה הקב"ה, וכולן עומדות מדרגה על מדרגה, וכולן יונקות אלו מאלו כראוי להם, אלו מימין ואלו משמאל, וכולן נתמנו אלו על אלו, הכל כראוי להיות.

המשך למאמר >>
וילכו אחיו לרעות

צה) וילכו אחיו, לרעות אֵת צאן אביהם. למה אומר, את? המלה, אֵת, מנוקדת מלמעלה, לרבות עמהם השכינה, כי השכינה נקראת את, שהיתה שורה עמהם. משום שהיו עשרה, ובכל מקום שיש עשרה שורה בהם השכינה, כי יוסף לא היה עמהם, ובנימין הקטן הוא בבית, על כן מנוקד מלמעלה על המלה, את.

המשך למאמר >>
ירושלים הבנויה

צח) דוד היה עם לבבו לבנות הבית, כמ"ש, ויהי עם לבב דוד. ואחר כך כתוב, רק אתה לא תבנה הבית. וכל ישראל היו יודעים את זה, והיו אומרים, מָתי ימות דוד, ויקום שלמה בנו, ויבנה הבית, ואז, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, כי אז נעלה ונקריב קרבנות.

המשך למאמר >>
וימצאהו איש

קב) וימצאהו איש. וכי יעקב השלם, שאהב את יוסף מכל בניו, והיה יודע שכל אחיו שונאים אותו, למה שלח אותו אליהם? אלא הוא לא חשד אותם, שהיה יודע שכולם הם צדיקים. אלא הקב"ה סבב כל זה, כדי לקיים הגזירה, שגזר לאברהם אבינו בין הבתרים.

המשך למאמר >>
את אחַי אנכי מבקש המשך למאמר >>
יש כעס ויש כעס [אית רוגזא ואית רוגזא]

קט) ויאמרו איש אל אחיו, זהו שמעון ולוי, שהם היו אחים, משום שבאו מצד הדין הקשה. ומשום זה הכעס שלהם הוא כעס של רציחה בעולם.

המשך למאמר >>
והבור ריק אין בו מים

קכ) תורת ה' תמימה משיבת נפש. כמה יש להם לבני אדם, להשתדל בתורה, כי כל מי שמשתדל בתורה יהיה לו חיים בעולם הזה ובעולם הבא, והוא זוכה בשני עולמות. ואפילו מי שמשתדל בתורה ואינו משתדל בה כראוי, הוא זוכה לשכר טוב בעולם הזה, ואין דנים אותו בעולם האמת.

המשך למאמר >>
ציון וירושלים

קמה) כשברא הקב"ה את העולם, כשהאציל את הנוקבא, הנקראת עולם, התקין לו שבעה עמודים, שהאיר לה מז' ספירות חג"ת נהי"מ דז"א. וכל העמודים עומדים על עמוד אחד יחידי, יסוד דז"א, ואלו כולם עומדים על מדרגה אחת, שנקראת צדיק יסוד עולם, יסוד דז"א.

המשך למאמר >>
ויקרא את שמו ער

קנ) וירא שם יהודה בת איש כנעני. כנעני פירושו סוחר.
ותהר ותלד בן ויקרא. ג' בנים ליהודה, ונשאר מהם אחד, וזהו שֵׁלָה. שכתוב, וירד יהודה, כי הוליד בנים וקברם, שהוא ירידה גדולה ועונש.

המשך למאמר >>
בא אל אשת אחיך ויבם אותה

קנה) ויאמר יהודה לאונָן. כמה הם כסילים בני אדם, שאינם יודעים ואינם מסתכלים לדעת דרכיו של הקב"ה, כי כולם ישנים שלא תמוש שינה מחורי עיניהם.

המשך למאמר >>
וירע בעיני ה'

קפא) בבקר זרע את זרעך וְלערב אל תנח ידך. כמה צריך האדם להזהר מחטאיו ולהזהר במעשיו לפני הקב"ה, משום שכמה שליחים וכמה ממונים הם בעולם, ההולכים ומשוטטים ורואים מעשי בני אדם, ומעידים עליו.

המשך למאמר >>
ותסר בגדי אלמנותה

קפט) תמר, בת כהן היתה. וכי יעלה על דעתך שהלכה לזנות עם חמיה. הרי צניעות היתה בה תמיד. אלא היא צדקת היתה, ובחכמה עשתה זאת. כי לא היתה מפקרת עצמה אליו. אלא משום שידעה ידיעה והסתכלה בחכמה, וראתה מה שעתיד לצאת מזה, ועל כן באה אצלו לעשות חסד ואמת. וע"כ באה והשתדלה בעסק הזה.

המשך למאמר >>
ויוסף הורד מצרימה

קצה) ויוסף הוּרד מצרימה. שהסכים הקב"ה באותו מעשה של מכירת יוסף למצרים, כדי לקיים הגזירה שלו שגזר בין הבתרים, כמ"ש, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. וע"כ כתוב הורד, כלומר הורד מן השמים. ויקנהו פוטיפר, כדי לחטֹא עמוֹ קנה אותו, למשכב זכר.

המשך למאמר >>
ויהי ה' את יוסף

רד) ויהי ה' את יוסף. כי ה' אוהב משפט ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו. מקרא זה בארוהו באברהם.

המשך למאמר >>
ותשא אשת אדניו את עיניה

רי) כמה צריך האדם להשמר מחטאיו וללכת בדרך מתוקן, כדי שלא יַשְׂטֶה אותו היצר הרע, שהוא מקטרג עליו כל יום ויום.

המשך למאמר >>
ויהי כדברה אליו יום יום

ריט) לשמרך מאשת רע. אשרי הם הצדיקים, היודעים דרכיו של הקב"ה, ללכת בהם, משום שהם עוסקים בתורה יום ולילה, שכל מי שמשתדל בתורה ימים ולילות, נוחל שני עולמות: עולם העליון ועולם התחתון. נוחל עולם הזה, אע"פ שלא עסק בתורה לשמה, ונוחל עולם העליון, בעת שעסק בה לשמה.

המשך למאמר >>
ויהי כְּדַבְּרָהּ אל יוסף

רכג) כשאדם רואה, שהרהורים רעים באים אליו, יעסוק בתורה, ואז יעברו ממנו. כשאותו צד הרע בא לפתות את האדם, ימשיך אותו אל התורה, ויפרד ממנו.

המשך למאמר >>
חטאו מַשקה מלך מצרים והאופה

רמא) ויהי אחר הדברים. כמה יש לבני אדם להשגיח בעבודת הקב"ה, כי כל מי שמשתדל בתורה ובעבודת הקב"ה, פחדו ואימתו מוטל על כל.

המשך למאמר >>
ויהי נא פי שנים ברוחך אלי

רנח) הקב"ה עושה רצונם של הצדיקים תמיד. וכל שכן, רוח הקדוש, שיורש הצדיק אלישע, כי אלישע היה המשמש שלו, וראוי ליורשו.

המשך למאמר >>
לב טהור בְּרָא לי אלקים

רעג) לב טהור בְּרָא לי אלקים ורוח נכון חַדֵּשׁ בקרבי. לב טהור. כמ"ש, ונתת לעבדך לב שומע. וכתוב, וטוב לב משתה תמיד, ובשביל זה הוא ודאי לב טהור.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree