Left Sidebar Content

משמעות החיים | ארכיון מאמרים על משמעות החיים

החוק הסמוי של המציאות

האדם אינו יכול להתקיים לבדו. רק קשר נכון בין האדם לאנשים שסביבו יחבר אותו לכוח העליון

למראית עין קובעת דעת העולם שלהיות אינדיבידואל זו אידיאה. אולם בעת שמעמיקים מגלים כי האדם הוא חלק מהחברה, כך הוא בנוי ואין ביכולתו לשנות זאת. האדם זקוק לחברה כצורך טבעי. איש מאיתנו אינו יכול להבטיח את כלכלתו או קיומו בכוחות עצמו. בעל הסולם כותב ב"מאמר השלום" (ספר מתן תורה, 1933) כך:

"כולנו רואים מתוך הכרה פשוטה אשר מין האדם מוכרח לחיי חברה, כלומר, שלא יוכל להתקיים ולהתכלכל זולת ע"י עזרת החברה, ולפי זה צא ודמה לך את המאורע הזה, למשל, אם יארע לפנינו איזה יחיד הולך ופורש מהחברה למקום שאין שם איש, והוא חי שם חיי צער וייסורים גדולים משום חולשתו לספק לעצמו את צרכיו, הרי שאין לו שום רשות להתרעם על ההשגחה או על גורלו.

"ואם הוא עושה זאת, דהיינו שמתרעם ומקלל את גורלו המר, אינו אלא מכריז ומפרסם את טיפשותו, כי בעת שההשגחה הכינה לו מקום נוח ורצוי בין החברה אין לו הצדקה לפרוש ממנה למקום שומם, ועל אדם כזה אסור לרחם להיותו הולך נגד טבע הבריאה, והיות שיש לו עצה לחיות כפי אשר גזרה עליו ההשגחה, ועל כן הוא נטול הרחמים. והמשפט הזה מוסכם מכל חברי האנושות לבלי חולק". (מאמר השלום, בעל הסולם, הרב יהודה אשלג)

יחד עם זאת הקשר בין קשייו של האדם להסדיר את יחסיו עם החברה הסובבת אותו ובין ההשגחה הכללית ומטרת החיים, אינו ברור. מכל מקום, נדמה כי כל אחד מאתנו יסכים עם בעל הסולם כי האדם אינו יכול להתקיים לבדו, אף בתנאים אידיאלים על אי בודד. אדם שפורש מהחברה ואינו מציית לחוקיה, נענש. הטבע ברא אותנו כחלק מחברה.

מדוע החוקיות המגדירה את היחסים בחברה האנושית לא התגלתה לנו מלכתחילה?

האדם מכיר את חוקי הדרגות: דומם, צומח וחי. הוא אינו מכיר את חוקי הדרגה המפותחת יותר, דרגת המדבֶר. הביטוי העיקרי של דרגה זו הוא ביחסים בין פרטי החברה. כאן עומד האדם חסר אונים ואינו מבין בהתאם לאיזו חוקיות עליו להתנהג.

כאמור על אף שמכיר את חוקי הדרגות הפחותות ממנו, ולכאורה ביכולתו לשמור עליהם, האגו של האדם מונע ממנו לשמור על הפחותים ממנו. אנו משמידים את החיות, שורפים את היערות ופוגעים ללא רחם באקולוגיה, ובעקיפין או במישרין, גם בעצמנו. ביחס לבני מינו האדם במצב קשה יותר, משום שאינו יודע או מבין כיצד עליו להתנהג.

אופני ההתנהגות בחברה האנושית הם רבים. כל אדם בוחר את הדרך המתאימה לו ומצדיק את התנהגותו כלפי האחרים. כל אדם רואה לנגד עיניו אך ורק את דרכו ואת תועלתו האישית. נמצא אפוא כי בכל הקשור ליחסים בין בני האדם, החוקים אינם ברורים. אם קיים חוק כולל לטבע, הרי שברור מאליו כי חוקי ההתנהגות בין בני האדם צריכים להיות כלולים בו. לא ייתכן כי אחד מחוקי המציאות לא יימצא תחת המסגרת הכללית של החוק האחד, כל שכן כשמדובר בחוקים המגדירים את התנהגות האדם. הייתכן כי "איש הישר בעיניו יעשה"?

מדוע אם כך אין ביכולתנו לגלות את החוקים בדרגת המדבר? מדוע החוקיות המגדירה את היחסים בחברה האנושית לא התגלתה לנו מלכתחילה?

החוקים שמגדירים את היחסים בין בני האדם מהווים את החלק העליון בדרגה המפותחת ביותר שנקראת דרגת המדבר. חלק זה נסתר מאתנו, אין לנו "גישה" אליו, והוא המפתח לכל צרותינו. חוקי הרפואה הנוגעים לגוף האדם מוכרים לנו בחלקם הגדול, וביכולתנו להתמודד עם מחלות וכדומה. אולם חוקי דרגת המדבר מגדירים חלק נעלה יותר באנושות, ודווקא הוא נסתר.

החוק הסמוי של המציאות

האדם אינו יודע כיצד עליו להתייחס לזולת. ללא ספק קיים חוק המגדיר את מערכות היחסים הנכונות בינינו, אלא שהוא נסתר מאתנו. בעל הסולם אומר שהאדם מפר את החוק ומשום כך הוא סובל. האדם פוגע בחברה שסביבו, בבני האדם, ומשחית את חייו. איש אינו מתנהג כראוי. כל אחד מאתנו עובר על החוק. אם ננסה לדמיין מה היה קורה לו היינו עוברים על חוקי הדומם, הצומח והחי התוצאה היתה מובנת. אנו לא מנסים לקפוץ מקומה גבוהה, לאכול חצץ, או למנוע מגופנו שינה.

ביחס לטבע אנחנו בדרך כלל מבחינים למה כדאי לנו לציית, מה גם שאי ציות לחוק בדרגת הדומם מזמין תגובה מיידית. ניסיון לסרב לכוח המשיכה יוביל ללא ספק לתוצאות הרות אסון. בדרגת הצומח התגובה יכולה להשתהות מעט, ובדרגת החי האדם כמעט ולא מרגיש בתגובה. בדרגת המדבר האדם אינו מרגיש בתגובה כלל. ככל שהדרגה מפותחת יותר נעלמת חוקיותה והתגובות אינן נראות על פני השטח. גם אם האדם מרגיש ברע כתוצאה מאי ציות לאחד מהחוקים בדרגת המדבר, הרי שאין ביכולתו לגלות את הסיבה לפעולתו השלילית.

חשוב להבין שאין הכוונה לגרימת נזק בצורה פיזית או בצורה ישירה לאדם אחר, אלא למחשבה. ככל שכוח הוא חזק יותר כך הוא נעלם יותר. למשל, אני יכול להפוך לאדם עשיר על גבם וחשבונם של מיליונים, תוך ניצול ועושק של רבים. הנזק שאני מסב להם לא יהיה גלוי ואין שום הבטחה כי עקב זאת אפול מנכסיי. קרי האכזר והרשע עשוי להצליח, ולכאורה המיטיב עם האחרים נכשל, ומדוע? אין בידינו מנגנון היכול להצביע על מתכון ברור ונכון כיצד עלינו להתנהג. כותב על כך בעל הסולם:

"ומעתה חשוב לנו מאוד להסתכל במצוות הטבע לידע מה היא דורשת מאתנו פן תענישנו בלי חמלה כנודע, והנה אמרנו אשר הטבע מחייב את מין האדם לחיות חיי חברה וזה פשוט, אולם יש לנו להסתכל במצוות אשר הטבע מחייב אותנו לעשות מתוך הבחינה ההיא, דהיינו, מבחינת חיי החברה. וכשנסתכל בדרך כללית עלינו לעסוק בתוך החברה רק בשתי מצוות, שאפשר להגדיר אותן בשם 'קבלה' ו"השפעה", דהיינו שכל חבר מחויב מצד הטבע לקבל צרכיו מהחברה, וכן מחויב להשפיע ע"י עבודתו לטובת החברה. ואם יעבור על אחת מב' המצוות הללו יענש מבלי רחמים כאמור.

והנה במצות הקבלה, אין אנו צריכים להסתכלות מרובה, משום שהעונש נגבה תיכף ומיד, ומשום זה לא תארע לנו שום הזנחה. אולם במצוה השניה שהיא "השפעה לחברה" אשר העונש לא יגיענו תיכף, ולא עוד אלא שגם העונש מגיע אלינו ביחס בלתי ישר, לפיכך אין המצוה הזאת נשמרת כהלכתה, ולפיכך מטוגנת האנושות על האש במרחשת איומה, והחרב והרעב ותולדותיהם לא פסקו ממנה עד הנה. והפלא שבדבר, אשר הטבע כמו שופט בעל מקצוע מענישנו על פי ההתחשבות עם התפתחותינו, כי עינינו הרואות, שבאותו שיעור שהאנושות הולכת ומתפתחת כן יתרבו עלינו העינוים והמכאובים בהשגת כלכלתנו וקיומנו". (מאמר השלום, בעל הסולם, הרב יהודה אשלג)

חוק ההשפעה

חוק ההשפעה פועל עלינו, אולם בצורה נסתרת. הוא נסתר משום שכך יש באפשרותנו לקיימו מתוך רצון ובחירה חופשית. האדם חייב לפתח בתוכו רצון נוסף שאינו קיים בו מתחילה, בכך הוא בונה את עצמו כ"אדם", ומדמה את עצמו לעליון ממנו. כל עוד האדם מתקיים ברמת החוקים הגשמית הוא בבחינת יצור הצועד על שתיים, רק בעלותו אל הדרגה הנעלה יותר הוא נחשב כ"אדם".

לסיכום ניתן לומר כי ההתעלות לדרגה הבאה טמונה בהבנת החוקיות הנסתרת בינינו. רק בהביננו חוקיות זו, ובעת שאנו מתחילים לפתח קשר נכון בינינו כדי להתחבר לעליון, אנו מתעלים למדרגה הבאה. לא לחינם אמר פעם איש חכם ושמו ר' עקיבא "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה".

הוסף תגובה
תגובות
כותרת
שם
דוא''ל
תוכן
שלחבטל
שלח לחבר
שלח לחבר
שם השולח/ת
כתובת השולח/ת
שם החבר/ה
שלחו לכתובת דוא''ל
שלחבטל
תגובות
אין כרגע תגובות
<p>קורס חכמת הקבלה</p><p>shvoa-ha-sefer</p><p>antisemetisem</p>
<div id="__tbSetup"></div><p>radio_zohar</p><p>new-life</p>

Right Sidebar Content